Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TBMAT108 Matematik II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Matematiğin temel konularından olan tek değişkenli fonksiyonlar için belirsiz integral, integral hesaplama yöntemleri, belirli integral ve uygulamalarını öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yapıcı, Dr. Öğr. Üyesi Berna Koşar

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Halilov, H., Hasanoğlu, A. ve Can, M. “Yüksek Matematik I Tek değişkenli Fonksiyonlar Analizi”, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1999. 2. Hacısalihoğlu, H. H. Ve Balcı, M. “ Temel ve Genel Matematik”, Cilt I, Ertem Basın Yayın dağıtım, Ankara, 1996. 3.Çallıalp, F. Ve Canoğlu, A. “Çözümlü Matematik Analiz I-II”, Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak., İstanbul,1999. 4. Cerit, C. Ve Canoğlu A., “ Matematik Analiz I”, İstanbul, 1991. 5. Cerit, C. “Çözümlü Yüksek Matematik –Calculus- Problemleri 1”, İ.T.Ü. Fen-Edeb. Fak., İstanbul, 1998. 6. Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Belirsiz İntegral, Yerine Koyma Yöntemi, Trigonometrik İntegral, Kısmi İntegral Alma, Rasyonel Fonksiyonların İntegralleri, Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi, Belirli İntegral, Belirli İntegralin Özellikleri, İntegral Hesabının Temel Teoremi, Düzlemsel Bölgelerde Alan Hesaplamaları ve Dönel Cisimlerle İlgili Hacim Hesaplamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlkel fonksiyon, belirsiz integral kavramı ve bu konularla ilgili uygulamalar.
2 Değişken değiştirme metodu ile integral hesabı ve uygulamaları
3 Kısmi integrasyon metodu ile integral hesabı ve uygulamaları
4 Trigonometrik integraller ve uygulamaları
5 Rasyonel fonksiyonların integrali ve uygulamaları
6 Basit kesirlere ayırma yöntemi ve uygulamaları
7 İrrasyonel fonksiyonların integrali ve uygulamaları
8 ARASINAV
9 İrrasyonel fonksiyonların integrali ve uygulamaları (devam)
10 Belirli integral kavramı ve uygulamaları
11 İntegral yardımıyla alan hesabı, iki eğri arasında kalan alanın bulunması ve konu ile ilgili uygulamalar
12 Kutupsal koordinatlar, kutupsal koordinatlarda alan hesabı, parametrik denklemli eğrilerin sınırladığı bölgelerin alanının hesaplanması ve konu ile ilgili uygulamalar.
13 İntegral yardımıyla hacim hesaplamaları
14 İntegral yardımıyla hacim hesaplamaları (devam)
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240062 İntegral hesabında kullanılacak yöntemleri öğrenir ve uygular.
2 1240063 Analitik düşünme yeteneği kazandırır ve kullanma becerisi sağlar.
3 1240065 Düzlemsel bölgelerle ilgili alan hesaplamalarında integrali kullanabilme becerisi kazanır.
4 1240064 Dönel cisimlerle ilgili hacim hesaplamalarında integrali kullanabilme becerisi kazanır.
5 1240066 İstatistik ve Olasılık Teorisinde integral hesaplamalarını kullanabilme becerisi kazanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 3 5 4 5 4 5 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 3
2 5 4 5 2 3 5 4 5 2 5 4 5 2 5 4 4 4 5 2 5 5 5 2 5 2 3
3 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 2 5 5 5 4 4 4 5 4 5 2 5 2 5 4 5
4 4 5 2 5 3 5 4 5 3 3 5 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
5 5 3 4 3 5 3 5 2 5 2 5 1 5 2 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek