Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim ve Öğretim faaliyetlerine 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında Tarım Alet ve Makineleri Programı ismi ile başlamıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.04.2009 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-06.02-1916/012232 sayılı yazısında Avrupa Yeterlikler Çerçevesi Mesleki Yeterlik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Mesleki ve Teknik Ortaöğretim düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla uluslar arası standartlar dikkate alınarak, Meslek Yüksekokulları bölüm ve program yapısının yeniden düzenlenmesi ile ilgili Rektörlük Makamından gelen 11.05.2009 tarih ve B.32.2.ODM.0.70.00.00/076-03714 sayılı yazısı, 09.07.2009 tarihli Yüksekokul Kurul Kararıyla, Samsun Meslek Yüksekokulundaki mevcut bölüm ve programların, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının göndermiş olduğu ilgi yazıda belirtildiği gibi uluslar arası normlara (ISCED) uygun olacak şekilde düzenlenmesine, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Buna göre; Tarım Alet ve Makineleri Programı, "Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü" altında "Tarım Makineleri Programı" olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Tarım Makineleri Teknikeri

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa YGS ile öğrenci kabul edilmektedir.

Program Profili

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Tarım Makineleri Programı, ülkemiz tarımına “Tekniker” ünvanı ile hizmet etmek amacıyla, teorik bilgisinin yanında teknik bilgi olarak da donanımlı, kaliteli mezunlar vermeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, programın temel amacı; nitelikli eleman yetiştirme yanında, tarımsal üretim için gerekli olan tarımsal mekanizasyon araçlarının tasarımı, imalatı, seçimi, verimli işletilmesi, sağlıklı ve güvenli kullanılması, korunması için bilgi üretmek ve üretilen bilgileri günlük yaşamda kullanılabilir hale dönüştürmektir. Tarım Makineleri Programı, bu amaçlarla eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte ve çağdaş, tarım teknolojilerini kullanabilen, yenilikleri takip edebilen ve sorunlara çözüm üretebilen teknik elemanlar yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Samsun Meslek Yüksekokulu, Tarım Makineleri Programı öğrencilerinin “Tarım Makineleri Teknikeri” olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. Tekniker, çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Bu özelliklere sahip bir eleman, küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilir. Tekniker yönetime karşı sorumludur. Usta ve teknisyenlerin çalışmalarını denetler, sorumluluk alır, başkaları ile işbirliği içinde çalışır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, kamu ya da özel sektörde iş imkanı bulabilmektedirler. Örneğin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı kurumlarda ve özel sektöre ait tarım ve hayvancılık işletmeleri gibi...

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tarım Makineleri Programı'ndan mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) Ziraat Fakültelerinin 4 yıllık Tarım Makineleri Bölümlerine geçebildikleri gibi; mezun olduktan sonra arzu eden öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde 2 yıl daha öğrenim görüp, İşletme Lisans Diploması sahibi olabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi"Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci
ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı
puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının
en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Tarım Makineleri Programı’nın öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir. Normal öğretim olarak hizmet sunmaktadır. Mezuniyet için, en az 120 AKTS/ECTS kredi ders almak ve 30 iş günü  zorunlu işyeri stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Tarım Makineleri Programı
Güzel Sanatlar Kampüsü 55100 İlkadım-SAMSUNBölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Taner YILDIZ

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Tarım Makineleri Programı
Güzel Sanatlar Kampüsü 55100 İlkadım-SAMSUNBölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Taner YILDIZ

Bölüm Olanakları

Tarım Makineleri Programında, temel tarımsal işlemlerde ana güç kaynağı olarak kullanılan 1 adet kesit alınmış, elektrik motorundan hareketini alan öğrencilere uygulamada demonstrasyon amaçlı gösterilen Tarım Traktörü, bir adet iki zamanlı benzin motoru, bazı küçük el aletleri (lokma takımları, tornavida takımları, el matkabı, sac makası vs), mekanik ve dijital ölçüm aletleri(mikrometreler, komparatör, kumpaslar vs), bir adet güç ve moment ölçüm cihazı ve bir adet sütunlu matkap bulunmaktadır. Bunun yanında, öğrencilerin temel el becerilerini geliştirebilmesi için küçük bir atölye kurulması program hedeflerimiz arasındadır. Bunun yanında, diğer derslerimizin uygulamaları için OMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü Atölyesinden, OMÜ Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama İşletmesinden, Tigem Karaköy Tarım İşletmesinden, Toprak Mahsülleri Ofisinden, Gelemen Aksa Tarım A.Ş. gibi kamu ve özel kurumlara teknik geziler yapmak suretiyle öğrencilerimize uygulama açısından yararlı olunmaya çalışılmaktadır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65256 Tarım makineleri konusunda temel bilgileri, malzeme bilgisi, tarımsal teknolojilerde temel prensipler, tarım makineleri tasarımı ve işletmeciliği ve tarımda enerji kullanımı konularında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 65257 Temel fiziksel ve matematiksel kavramları öğrenerek, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği kazanır. Mesleki alanda yeterli çözüm üretebilecek düzeyde matematik ve fizik bilgisine sahip olur.
3 65258 Bitkisel ve hayvansal üretim alanında tarım makineleri ve tarımsal teknoloji kullanımının önemini kavrar. Bu alanlarda Tarım Makineleri ve sistemlerinin çalışma prensiplerini ve temel bilgileri teorik olarak iyi bir şekilde öğrenir. Öğrendiği bu teorik bilgileri, uygulamaya aktarır.
4 65259 Tarım makinelerinin kullanımında temel girdileri, ekonomiklik ve verimlilik yönünden değerlendirir.
5 65260 Temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik resim bilgisine sahip olur.
6 65261 Temel bilgisayar kullanımı ve bilgileri ile birlikte internet ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur.Bilgisayar ortamında mesleki çalışmalara ilişkin gerekli çizim, hesaplama ve benzeşimlerini yapar ve yorumlar.
7 65262 Tarım makinelerinin çeşitli ayarlarını, gerekli kalibrasyon ve bakım işlemlerini kavrar.
8 65263 Tarım makineleri ve sistemlerinin incelenmesi, sonuçlarının analiz edilmesi ve yorumlanması becerilerine sahip olur.
9 65264 Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır.
10 65265 Gerekli modern tarım tekniği ve araçlarını seçme ve kullanma becerisi, tarım makineleri alanında sahip olduğu bilgiler ile bağımsız çalışabilme ve karşılaşılan bir sorunu çözebilmek için bireysel veya ekip olarak sorumluluk alma yeteneğini alır.
11 65266 Mesleki alandaki gelişmeleri takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihini iyi bir şekilde öğrenip, ülkesi için faydalı bir birey olmayı hedef edinir. Türk Dilini ve kurallarını hayatının her döneminde yazılı ve sözlü olarak en güzel şekilde kullanarak, dilimize sahip çıkmayı öğrenir.
12 65267 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek, bunu mesleki yazışmalarda ve kişisel ilişkilerinde kullanır.
13 65268 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki genel tarımsal bilgileri, tarım makineleri işletmeciliğini ve tarımda ekonomik konuları öğrenir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
TMP103 Genel Tarla Bitkileri Zorunlu 1 2 0 2 4
TMP117 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 5
STMP-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 6
TMP105 Teknik Resim Zorunlu 2 2 0 3 0
TMP113 Toprak İşleme ve Hazırlama Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
TMP116 Bilgisayar Destekli Çizim Zorunlu 2 2 0 3 5
TMP104 Ekim-Dikim ve Gübreleme Makineleri Zorunlu 2 2 0 3 5
TMP102 Fizik Zorunlu 2 0 0 2 4
STMP-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 6
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TMP106 Termik Motorlar Zorunlu 1 2 0 2 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Bilgisayar Destekli Tasarım
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TMP221 Bilgisayar Destekli Tasarım Zorunlu 2 2 0 3 5
TMP205 Hasat-Harman Makineleri Zorunlu 2 2 0 3 5
STMP-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 10
TMP207 Tarım Makineleri İşletme ve Bakım Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 5
TMP209 Tarımsal Savaş Makineleri Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
STMP-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 30
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TMP107 Tarım Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2 3
TMP109 Genel Zootekni Zorunlu 1 2 0 2 3
TMP123 Temel Bilgisayar Uygulamaları Zorunlu 1 2 0 2 0
TMP125 Kalite Güvence ve Standartları Zorunlu 2 0 0 2 3
TMP127 Tarım Makineleri Bakım ve Onarımı Zorunlu 1 0 0 1 1
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TMP110 Makine Malzeme Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 3
TMP112 Genel Bahçe Bitkileri Zorunlu 1 2 0 2 3
TMP114 Ölçme Tekniği Zorunlu 3 0 0 3 3
TMP120 Tarımda Enerji ve Çevre Zorunlu 1 0 0 1 1
TMP122 Makine Teknik Resmi Zorunlu 2 2 0 3 3
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TMP213 Tarım Makinelerinde Ergonomi Zorunlu 3 0 0 3 5
TMP217 Tarım Makineleri İmalat Yöntemleri Zorunlu 2 2 0 3 5
TMP219 Bağ - Bahçe Mekanizasyonu Zorunlu 1 0 0 1 1
TMP223 Makine Elemanları Zorunlu 3 0 0 3 5
TMP225 Meslek Etiği Zorunlu 3 0 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
TMP202 Tarım Traktörleri Zorunlu 2 2 0 3 5
TMP204 Ürün İşleme Makineleri Zorunlu 2 2 0 3 5
TMP206 İçsel Tarım Mekanizasyonu Zorunlu 2 2 0 3 5
TMP208 Mezuniyet Çalışması Zorunlu 2 2 0 3 5
TMP210 Mekanik Teknolojisi Zorunlu 2 2 0 3 5
TMP212 Bilgisayar Destekli Modelleme Zorunlu 2 2 0 3 5
TMP214 Su Çıkarma Makineleri Zorunlu 1 2 0 2 5
TMP218 Girişimcilik Zorunlu 2 0 0 2 5
TMP220 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 0
TMP222 İş Yeri Uygulaması Zorunlu 0 16 0 8 16
TMP224 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 6 4 0 8 14