Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TDE113 Temel Edebiyat Bilgileri I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Edebiyat kendi karakteristiği hakkında sorular soran bir disiplindir. Bu bağlamda edebiyatın mahiyeti esas alınmak üzere, estetik çerçevesinde edebi metinlerin tartışılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Semih YEŞİLBAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997. 2- Mustafa Ayyıldız, Hamdi Birgören, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Akçağ Yayınları, Ankara 2009. 3- Muhsin Macit, Uğur Soldan, Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Grafiker Yayınları, Ankara 2013. 4- Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, İstanbul 2001. 5- Mehmed Çavuşoğlu,"Divan Şiiri", Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı 2 (Divan Şiiri), Ankara 1986. 6- Rıdvan Canım, Divan Edebiyatında Türler, Grafiker Yayınları, Ankara 2012. 7- Bayram Ali Kaya vd., Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler, Kesit Yayınları, İstanbul 2018. 8- Ahmet Mermer vd., Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara 2010. 9- Mustafa İsen vd., Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Ankara 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Edebiyatın tanımı, edebî eseri oluşturan temel unsurlar nelerdir. Şiirin şekil unsurlarını oluşturan temel unsurlar. Bir edebi eserin şekil unsurları açısından değerlendirme yolları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 25 25
29 Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Edebiyat nedir? 1. Hafta.docx
2 Edebiyatın mahiyeti ve nitelikleri 2 Hafta.docx
3 Eski Türk edebiyatı nazım şekilleri (Eşkâl-i Nazm) 3. Hafta.docx
4 Beyitlerle oluşan Nazım şekilleri ve temel özellikleri 4. Hafta.docx
5 Beyitlerle oluşan nazım biçimleri ve özelliklerinin örnek metinler üzerinde gösterilmesi 5. Hafta.docx
6 Bendlerden oluşan nazım Şekilleri ve temel özellikleri 6. Hafta.docx
7 Çok bendli olan nazım şekilleri 7. Hafta.docx
8 Çok bendli nazım şekilleri ile ilgili örnek metinler ve bu metinlerin incelenmesi 8. Hafta.docx
9 Çok bendli nazım şekilleri ile ilgili örnek metinler ve bu metinlerin incelenmesi 9. Hafta.docx
10 Ara Sınav
11 Eski Türk edebiyatında vezin, kafiye, redif; Türk Şiirinde Kullanılan Aruz Kalıpları 11. Hafta.docx
12 Aruz ile ilgili uygulamalar 12. Hafta.docx
13 Aruz ile ilgili uygulamalar 13. Hafta.docx
14 Farklı nazım biçimlerine ait edebi metinler üzerinden şiirin şekil yapısını inceleme çalışmaları 14. Hafta.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275367 Bu dersin sonunda öğrenciler edebiyat bilimi hakkında bilgi sahibi olacak
2 1275368 Edebi eserin şekil unsurları açısından tanım,i tasnif ve tahlilini yapabilecek.
3 1275366 Edebi eserleri vezin, kafiye açısından değerlendirebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63667 Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatının başlangıçtan günümüze kadar gelişimini ve tarihçesini bilir.
2 63668 Türk Dili ve Edebiyatı alanında araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
3 63669 Türkçeyi en güzel şekilde kullanabilmek ve kendini ifade edebilme yeteneği kazanır.
4 63670 Dil, kültür ve edebiyat alanlarında gelişmiş bir duyarlılık ve zevke sahip olur.
5 63671 Eski harflerle yazılmış edebi metinleri okuma, yazma ve anlama bilgi ve becerisine sahip olur.
6 63672 Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerini temel seviyede bilir.
7 63673 Halk bilimi (folklor) ve Halk edebiyatı alanlarında derleme ve araştırma yapar.
8 63674 Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili araştırma projeleri yapabilecek bilgi ve yeteneğe sahip olur.
9 63675 Belgesel filmi, sinema filmi ve reklam filmi gibi alanlarda metin ve senaryo yazarlığı; gazete, dergi ve matbaalarda redaktörlük ve editörlük yapar.
10 63693 Alanda edinilen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
11 63688 Alanla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
12 63676 Bu bilgi ve çözümleri eğitim-öğretim kurumlarında ya da bu kurumların dışındaki kurum ve kuruluşlar aracılığıyla toplumla paylaşır.
13 63694 Alan ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
14 63686 Alana dair yenilikçi projeler hazırlar.
15 63689 Alan ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
16 63687 Bu projelere alanla ilgili kişi ve kuruluşları dâhil eder.
17 63678 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilir.
18 63690 Alanda edinilen ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
19 63691 Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
20 63692 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilir.
21 63677 Alandaki bilgiye erişim kaynaklarını (kütüphaneler, online kaynaklar, veri tabanları vs.) kullanabilir.
22 63679 Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
23 63680 Alan ile ilgili konularda düşünceleri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilir.
24 63681 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilir.
25 63682 İletişim ve etkinlikler için yazılı, işitsel, görsel ve sosyal medyayı kullanabilir.
26 63683 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
27 63684 Eleştirel bir biçimde alanda derinlemesine bilgi sahibi olur.
28 63685 Alana ilişkin gelişmelerden haberdar olur.