Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı 1992-1993 öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Seracılık programını başarı ile bitirenlere ön lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

En az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamak, genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmak, 30 işgünü staj yapmak ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmek.

Program Profili

Seracılık Programı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne bağlı olarak 1. Öğretimden oluşmaktadır.

Bu programın ön lisans eğitim-öğretim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl). Öğretim dili Türkçe’ dir.

Kontenjan: 30

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Sanayileşme sürecinin hız kazandığı ülkemizde, kalkınma planları hazırlanırken tarım–sanayi işbirliği ile tarım sektöründe verimliliği artırmak amaçlanmaktadır. Sanayileşme sürecinde tarımın en önemli kollarından birini de hiç şüphesiz seracılık oluşturmaktadır. Programın amacı, ülkemizde önemli bir yeri olan seracılık konusunda bölgenin olanaklarını da kullanarak özel bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Mezunlarımız,
• Sera kurma imkanları varsa kendi işletmelerinde,
• Özel kişi ve firmaların sebze ve saksılı süs bitkileri veya kesme çiçek seralarında,
• Fide firmalarında, • Fidan ve dış mekan süs bitkileri üreten işletmelerde,
• Tohum firmalarında, ilaç firmalarında ve ilaç bayilerinde,
• Gübre firmaları ve bayilerinde,
• Sulama ekipmanı imal eden firma veya projelendirip kuran firmalarda,
• Peyzaj işletmelerinde,
• Tarım İl Müdürlükleri, Belediyelerin Park ve Bahçe Müdürlükleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri gibi kamuya ait kurumlarda çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Seracılık ön Lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında(DGS) başarılı oldukları takdirde; Ziraat Fakültesi Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi"Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci
ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı
puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının
en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Seracılık programı öğrencilerinin; programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerinin tümünü başarıyla tamamlayarak, 100 üzerinden en az 60 genel ağırlıklı not ortalaması elde ederek, 30 iş günü olan stajını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd. Doç. Dr. Dilek KANDEMİR
mdilek@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Üniversitemizin Ziraat Fakültesinden ders ve uygulamalar ile ilgili destek alınmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65293 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 65294 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 65295 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 65296 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 65297 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 65298 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 65299 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 65300 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 65301 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 65302 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 65303 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 65304 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 65305 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 65306 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 65307 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 65308 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 65309 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 65310 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 65311 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SRP109 Bitki Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
SRP111 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 3
SRP105 Genel Botanik Zorunlu 2 0 0 2 3
SRP101 Genel Sebzecilik Zorunlu 2 2 0 3 4
SRP103 Genetik Zorunlu 2 0 0 2 3
SRP-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SRP102 Örtü Altı Sebzeciliği I Zorunlu 2 2 0 3 4
SRP110 Sebze Islahı Zorunlu 2 0 0 2 4
SRP118 Sebze Tohumculuğu Zorunlu 1 2 0 2 4
SRP-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 0
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
SRP108 Süs Bitkileri I Zorunlu 2 2 0 3 4
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Bahçe Bitkileri Çoğaltma Tekniği
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SRP201 Bahçe Bitkileri Çoğaltma Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 5
SRP207 Organik Sebzecilik Zorunlu 2 2 0 3 5
SRP203 Sebze ve Süs Bitkileri Zararlıları Zorunlu 2 2 0 3 5
SRP-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 0
SRP205 Sera Sulama Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 4
SRP227 Sera Ürünleri Gıda Güvenliği Zorunlu 3 0 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SRP-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SRP115 Mesleki Teknik Resim Zorunlu 2 2 0 3 5
SRP117 İstatistik Zorunlu 3 0 0 3 0
SRP121 Bilgisayar Paket Program Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 4
SRP123 Mesleki Matematik Zorunlu 2 2 0 3 3
SRP125 Tarım Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2 0
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SRP112 Sera Yapım Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 4
SRP114 Ölçme Bilgisi Zorunlu 2 2 0 3 0
SRP116 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği Zorunlu 2 2 0 3 4
SRP120 Peyzaş Düzenleme Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 0
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 0
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SRP211 Ofis Programları Kullanımı Zorunlu 2 2 0 3 5
SRP215 Serada Mekanizasyon Zorunlu 2 2 0 3 0
SRP223 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 2
SRP229 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 0


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SRP202 Örtü Altı Sebzeciliği-II Zorunlu 2 2 0 3 0
SRP204 Sebze ve Süs Bitkileri Hastalıkları Zorunlu 2 2 0 3 4
SRP206 Topraksız Tarım Zorunlu 2 2 0 3 4
SRP208 Seracılıkta Yeni Gelişmeler Zorunlu 2 2 0 3 5
SRP210 Süs Bitkileri-II Zorunlu 2 2 0 3 4
SRP216 Tarım ve Çevre Zorunlu 3 0 0 3 4
SRP218 Örtüaltı Meyve Yetiştirme Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 4
SRP220 İş Yeri Uygulaması Zorunlu 0 16 0 8 0
SRP222 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 6 4 0 8 0
SRP224 Ürün Muhafaza ve Pazara Hazırlama Zorunlu 2 1 0 3 0