Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Seracılık Programı 1992-1993 öğretim yılında eğitime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Seracılık programını başarı ile bitirenlere ön lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

There is no rule on any front.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

En az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamak, genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmak, 30 işgünü staj yapmak ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmek.

Program Profili

Seracılık Programı, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüne bağlı olarak 1. Öğretimden oluşmaktadır.

Bu programın ön lisans eğitim-öğretim süresi 2 yıldır (4 yarıyıl). Öğretim dili Türkçe’ dir.

Kontenjan: 30

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)


Sanayileşme sürecinin hız kazandığı ülkemizde, kalkınma planları hazırlanırken tarım–sanayi işbirliği ile tarım sektöründe verimliliği artırmak amaçlanmaktadır. Sanayileşme sürecinde tarımın en önemli kollarından birini de hiç şüphesiz seracılık oluşturmaktadır. Programın amacı, ülkemizde önemli bir yeri olan seracılık konusunda bölgenin olanaklarını da kullanarak özel bilgi ve beceriye sahip nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Mezunlarımız,
• Sera kurma imkanları varsa kendi işletmelerinde,
• Özel kişi ve firmaların sebze ve saksılı süs bitkileri veya kesme çiçek seralarında,
• Fide firmalarında, • Fidan ve dış mekan süs bitkileri üreten işletmelerde,
• Tohum firmalarında, ilaç firmalarında ve ilaç bayilerinde,
• Gübre firmaları ve bayilerinde,
• Sulama ekipmanı imal eden firma veya projelendirip kuran firmalarda,
• Peyzaj işletmelerinde,
• Tarım İl Müdürlükleri, Belediyelerin Park ve Bahçe Müdürlükleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri gibi kamuya ait kurumlarda çalışabilirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş

Seracılık ön Lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; Ziraat Fakültesi Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi"Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci
ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı
puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının
en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur.

Mezuniyet Koşulları

Seracılık programı öğrencilerinin; programda mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerinin tümünü başarıyla tamamlayarak, 100 üzerinden en az 60 genel ağırlıklı not ortalaması elde ederek, 30 iş günü olan stajını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Dr. Öğr. Üyesi Dilek KANDEMİR
mdilek@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Üniversitemizin Ziraat Fakültesinden ders ve uygulamalar ile ilgili destek alınmaktadır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73025 Serada üretim teknikleri ve yetiştiricilikle ilgili bilgileri kavrayabilme ve bu bilgileri serada uygulayabilme becerisine sahip olmalı.
2 73026 Serada kullanılan bitki tohumlarını, gübreleri, ilaçları, üretim ortamlarını, alet ve ekipmanları tanıyabilmeli.
3 73027 Sera bitkileriyle ilgili temel bilgilere (ekolojisi, fizyolojisi, botanik özellikleri) sahip olmalı.
4 73028 Sera bitkilerinde verimliliği etkileyen faktörleri açıklayabilmeli.
5 73029 Serada üretim ve yetiştiricilik için gerekli olan alet ve ekipmanları kullanabilme becerisine sahip olmalı.
6 73030 Sera toprağı ve üretim ortamlarının özelliklerini açıklayabilmeli.
7 73031 Sera bitkilerinin pazarlanması ve ekonomisi hakkında bilgi sahibi olmalı.
8 73032 Seracılıkla ilgili son gelişmeleri açıklayabilmeli ve takip edebilmeli
9 73033 Sera bitkilerinde görülen hastalık ve zararlılar ile beslenme bozukluklarını tanıyabilmeli.
10 73034 Seraların sınıflandırılması ve kurulması, planlanması ve projelenmesi, ısıtılması ve soğutulması, sulama yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmalı, sera yapım malzemelerini tanıyabilmeli.
11 73035 Temel bilgisayar kullanım bilgisi ile birlikte, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımı kullanabilmeli.
12 73036 Grup halinde çalışabilmeli ve grup halinde çalışmanın önemini kavrayabilmeli.
13 73037 Bireysel iş imkanları ve istihdam alanları oluşturma becerisine sahip olmalı.
14 73038 Seracılıkla ilgili çalışmalarda, öngörülmeyen durumlarda ortaya çıkan sorunları belirlemeli ve çözüm bulabilmeli.
15 73039 Her türlü tabiat koşullarında çalışabilme ve uyum sağlama yeteneğine sahip olmalı.
16 73040 Serada üretimi yapılan bitki türlerinin yetiştiriciliğini yapabilmeli.
17 73041 Seralarda organik üretiminin önemini kavrayabilmeli ve organik üretim yapabilmeli.
18 73042 Seralarda toprağı kullanmadan da farklı üretim teknikleri uygulayabilmeli.
19 73043 Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmalı. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümsemeli ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanabilmeli.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
SRP-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 7
SRP101 Genel Sebzecilik Zorunlu 2 2 0 3 4
SRP103 Genetik Zorunlu 2 0 0 2 3
SRP105 Genel Botanik Zorunlu 2 0 0 2 3
SRP109 Bitki Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 4
SRP111 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SRP-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 8
SRP102 Örtü Altı Sebzeciliği I Zorunlu 2 2 0 3 4
SRP108 Süs Bitkileri I Zorunlu 2 2 0 3 4
SRP110 Sebze Islahı Zorunlu 2 0 0 2 4
SRP118 Sebze Tohumculuğu Zorunlu 1 2 0 2 4
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SRP-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 7
SRP201 Bahçe Bitkileri Çoğaltma Tekniği Zorunlu 2 2 0 3 5
SRP203 Sebze ve Süs Bitkileri Zararlıları Zorunlu 2 2 0 3 5
SRP205 Sera Sulama Teknikleri Zorunlu 1 2 0 2 4
SRP207 Organik Sebzecilik Zorunlu 2 2 0 3 5
SRP227 Sera Ürünleri Gıda Güvenliği Zorunlu 3 0 0 3 4
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SRP-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SRP121 Bilgisayar Paket Program Kullanımı 2 2 0 3 4
SRP123 Mesleki Matematik 2 2 0 3 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SRP112 Sera Yapım Tekniği 2 2 0 3 4
SRP116 Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği 2 2 0 3 4
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SRP211 Ofis Programları Kullanımı 2 2 0 3 5
SRP223 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SRP202 Örtü Altı Sebzeciliği-II 2 2 0 3 5
SRP204 Sebze ve Süs Bitkileri Hastalıkları 2 2 0 3 4
SRP206 Topraksız Tarım 2 2 0 3 4
SRP208 Seracılıkta Yeni Gelişmeler 2 2 0 3 5
SRP210 Süs Bitkileri-II 2 2 0 3 4
SRP216 Tarım ve Çevre 3 0 0 3 4
SRP218 Örtüaltı Meyve Yetiştirme Teknikleri 2 2 0 3 4