Program Tanımları

Kuruluş

Matbaacılık Programının açılması 27,01,2000 tarihinde 2000/2 nolu Yüksekokul Kurulu kararı ile Üniversite Senatosuna sunulmuştur. Senato 28.01.2000 2000/15 kararı ile Yükseköğretim Kurulu’na sunulmuştur. Yükseköğretim Kurulu 02.03.2000 tarih ve B.30.O.E.ÖB-0.00.00.03-06.02/466 sayılı kararı açılmasına karar verilmiştir. 2547 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjan ile 25 öğrenci alınmasına uygun görülmüştür.

Program Profili

Programımız, Basım ve Yayın Teknolojiler Programından (1. Öğretim) . Programın ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir. Kontenjan: 40

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü Mezunlarının sektörde çalışabileceği alanlar;
Grafik Tasarım Birimleri,
Halkla İlişkiler,
Müşteri İlişkileri temsilcisi firmaları,
Üretim Planlama Departmanları,
Kalite Departmanları,
Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) Departmanları,
Gazeteler,
Ajanslar,
Yayın evleri,
Yan Sanayi (Kesim bıçakları, Kağıt firmaları, mürekkep firmalar, solvent üreten firmalar, kalıp firmaları, film firmaları ve yardımcı hizmet veren firmalar),
Ambalaj firmalarında konstrüksiyon tasarım,
Ambalaj firmalarının üretim departmanları,
Etiket Sanayi,
gibi kamu ve özel kurumların tüm departmanlarında görev alabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Basın ve Yayın
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gazetecilik
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Grafik
Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım
Grafik Sanatları
Grafik Tasarım

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi"Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. "

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için, öğrenciler aldıkları bütün derslere devam ederek "Başarılı" olmak ve AGNO 'sunun en az 2.00 olmak zorundadırlar. Ayrıca öğrencilerimiz eğitimleri sırasında zorunlu olan 1 defa [STAJ102] "30" iş günü işletme stajlarını da tamamlayarak staj sınavından "Başarılı" olmak zorundadırlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Samsun Meslek Yüksekokulu
İlkadım Kampüsü / Samsun

Tel : (0362) 445 02 55
445 01 18Program Danışmanı : Öğr. Gör. İrfan KURT
(0362) 445 02 55 / 7244

irfank@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

1-Baskı atölyesi (Küçük ofset, dijital baskı, giyotin, kapak takma, perforaj-pliyaj, tel dikiş v.s)
2-25 Mac Bilgisayar laboratuvarı
3-Serigrafi atölyesi
4-Özgün baskı atölyesi
5-Dijital fotoğraf atölyesi
6-Desen atölyesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73044 Kendini mesleki anlamda ifade edebilecek bütün gereksinimlerini karşılayacak düzeyde teknik dil bilgisine sahip olur.
2 73045 Güncel ve yeni grafik programlarına kendini adapte eder ve etkin kullanır.
3 73046 Takım çalışma ruhuna sahiptir. Sorumluluğunun bilincindedir. Titiz ve dikkatlidir.
4 73056 Mesleğine yönelik işletmeleri, kurumsal yapılarını tanıyabilme ve bu tür işletmelerde mesleği ile ilgili kullanabileceği bütün yöntemleri kavrayabilecek ve girişimci ruha sahip olur.
5 73050 Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu mesleki yazışmalarda kullanabilir, kalite ve güvencenin önemini kavrayarak mesleki standartları özümser. Kültürlü, yetenekli estetik duyarlılığa sahip öğrenciler yetiştirir.
6 73049 Hayat boyu öğrenme ve teknolojik yenilikleri takip etme bilincine sahiptir.
7 73048 Gelişen bilgisayar sektörünü takip eder, bu gelişmenin mesleğe getirdiği yenilikleri uygular ve kendini geliştirir.
8 73047 Temel kavramları öğrenmek suretiyle problem çözme ve yaratıcılık yeteneğiyle bilimsel ve teknolojik olaylara açıklamalar getirir. Mesleki alanda çözüm ortaya çıkaracak donanımlar kazanır.
9 73052 Çevre bilincine sahiptir. Kullandığı malzemeleri ve atıklarını bu bilince göre değerlendirir.
10 73051 Mesleki etik ve sorumluluk bilincindedir.
11 73055 Renkleri ve onların karışımlarını, renklerin insan üzerindeki etkilerini bilir, çalışmalarında onları kullanır.
12 73054 Mesleki alanda kullanılan bütün makineleri tanır, onları etkin bir şekilde kullanır.
13 73053 Mesleki alanda kullanılan malzemelerin içeriklerini bilir ve buna göre etkin ve ekonomik kullanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
BYP-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 8
BYP101 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
BYP105 Meslek Kimyası Zorunlu 2 0 0 2 3
BYP107 Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı-I Zorunlu 2 2 0 3 5
BYP117 Baskı Teknikleri Zorunlu 2 2 0 3 5
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
BYP-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 8
BYP106 Bilgisayar Destekli Sayfa Tasarımı-II Zorunlu 2 2 0 3 5
BYP110 Montaj Teknikleri Zorunlu 1 0 0 1 3
BYP120 Karton Ambalaj Tasarımı Zorunlu 1 1 0 2 4
BYP122 Meslek Hesaplamaları Zorunlu 2 0 0 2 4
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 4
STJ104 Staj Zorunlu 0 0 0 0 8
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYP-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 8
BYP201 Görüntü İşleme Teknikleri-I Zorunlu 3 2 0 3 5
BYP203 Ciltleme Teknikleri Zorunlu 1 1 0 2 4
BYP205 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım-I Zorunlu 2 2 0 3 4
BYP209 Temel Fotografi Zorunlu 2 0 0 2 4
BYP221 Ofset Baskı Teknikleri-I Zorunlu 2 2 0 3 5


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
BYP-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYP111 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 1 0 3 4
BYP113 Basım İşletmeciliği 2 0 0 2 4
BYP119 Baskı Hazırlık 2 0 0 2 4
BYP121 Reprodüksiyon ve Renk Bilgisi 2 0 0 2 4
BYP123 İşci Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 2 4
BYP125 Meslek Etiği 2 0 0 2 2
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYP116 Temel Grafik Tasarım 2 0 0 2 4
BYP118 Web Tasarım 2 1 0 3 4
BYP124 Medya ve Okuryazarlığı 2 0 0 2 4
BYP128 Mesleki Gelişmeler 2 0 0 2 4
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYP213 Mesleki Yabancı Dil I 2 0 0 2 4
BYP215 Yazı ve Tipograpi 2 0 0 2 4
BYP217 Etiket Baskı Teknikleri 2 0 0 2 4
BYP223 İletişim 2 0 0 2 2
BYP225 Dijital Baskı Sitemleri 2 0 0 2 4
BYP229 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BYP202 Görüntü İşleme Teknikleri II 2 2 0 3 5
BYP204 Proje Hazırlama 2 0 0 2 4
BYP206 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım-II 2 2 0 3 5
BYP208 Serigrafi Baskı 1 1 0 2 4
BYP214 Karton Ambalaj Üretimi 2 0 0 2 4
BYP232 Fotoğraf Çekim Teknikleri 1 1 0 2 4
BYP234 Ofset Baskı Teknikleri-II 1 1 0 2 4
BYP236 Mesleki Yabancı Dil-2 2 0 0 2 4
BYP240 Tampon Baskı 2 0 0 2 4
BYP242 İşletme Organizasyonu ve Maliyet Muhasebesi 2 0 0 2 4
İSY202 İş Yeri Uygulaması 0 16 0 8 16
İSY204 İş Yeri Eğitimi 6 10 0 11 14