Program Tanımları

Kuruluş

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1994-1995 yılında Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde başlayan Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Ön Lisans Programı 2. Öğretim Programları da açılarak faaliyet alanını genişletmeye başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ön lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ön lisans programlarına giriş ise ÖSS’den aldığı puan ya da sınavsız geçiş ile mümkün olmaktadır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre ya da sınavsız geçiş müracaatı ile girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme ve yerleştirme merkezine(ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe göre sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin ( toplam 120 AKTS Karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca 30 işgünü stajını da tamamlamış olması gerekir

Program Profili

Bölümümüz, Turizm ve Otel İşletmeciliği (1. Öğretim) , Turizm ve Otel İşletmeciliği (2. Öğretim) olmak üzere 2 programdan oluşmaktadır. Bu programların her biri için ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir. Kontenjan: 40 (1. Öğretim) + 40 (II. Öğretim)

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrenciler Konaklama, Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü, Araç kiralama,Yiyecek ve İçecek Hizmetleri ,Temizlik Hizmetleri İşletmeciliği, Rezervasyon Hizmetleri, Biletleme Hizmetleri gibi işletmelerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Mezunlarımız turizm sektöründe istihdam edildikleri gibi meslekleri ile benzerlikler teşkil eden (Bankacılık, iletişim, halkla ilişkiler vb.) sektörlerde de istihdam edilebilmektedirler. Ayrıca; 2 yıllık önlisans eğitimini tamamlayan her öğrenci alanı ile ilgili 4 yıllık Turizm , Açık Öğretim ve diğer Fakültelere Dikey Geçiş Sınavı ile (DGS) devam hakkı kazanmakta ve ilgili alana 3. sınıftan itibaren devam edebilmektedir. Bu program mezunları, KPSS’ den gereken puanı almaları durumunda kamu kurumlarında da memur olarak atanabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İşletme, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Konaklama İşletmeciliği, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Turizm Rehberliği lisans programlarına,dikey geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim sınav yönetmeliğinde belirtildiği gibi"Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.Bir dersin yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavına girebilmek için; zamanında ders kaydının yapılmış ve devam zorunluluğunun yerine getirilmiş olması şartları aranır. Üniversitede ders geçme sisteminin uygulandığı birimlerde, bir dersin başarı puanı dönem içi değerlendirme puanının % 40’ı ile yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan puanın % 60’ının, Hesaplama sonucu çıkan buçuklu sayı, tam sayıya yükseltilir. Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 50, başarı puanının en az 60 olması zorunludur. "

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr.Gör. S.Ali ÇELİK Dahili:4763 1.Ö. Akademik Danışmanı ve staj sorumlusu Öğr.Gör. Olcay ÖZIŞIK YAPICI Dahili:4731 (olcay.yapici@omu.edu.tr), 2.Ö. Akademik Danışmanı ve staj sorumlusu Öğr.Gör. Tahsin ÖZBEK Dahili: 4743 (e-posta:tozbek@omu.edu.tr)

Bölüm Olanakları

Laboratuvar imkânları okulumuzda 5 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Temel Bilgisayar Dersleri Laboratuvarı Temel Bilgisayar derslerinin, muhasebe ve otel paket programları derslerinin yapıldığı 40 bilgisayarlı laboratuvar vardır. Ayrıca Öğrencilerimiz üniversitemiz Konuk evi ve Vakfına bağlı otel işletmelerinde uygulama yapabilmektedirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
STOİ-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
TOİ101 Ön Büro Hizmetleri Zorunlu 1 1 0 2 4
TOİ103 Genel Turizm Zorunlu 3 0 0 3 3
TOİ107 Menü Planlama Zorunlu 2 1 0 3 4
TOİ109 Turizm Ekonomisi Zorunlu 2 0 0 2 4
TOİ123 Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 1 0 3 3
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
STOİ-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 6
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
TOİ136 Otel İşletmeciliği Zorunlu 3 0 0 3 4
TOİ138 Önbüroda Oda İşlemleri Zorunlu 2 1 0 3 3
TOİ140 Turizm Coğrafyası Zorunlu 3 0 0 3 4
TOİ142 Otelcilik Otomasyon Sistemleri Zorunlu 2 2 0 3 4
TOİ144 Mutfak Hizmetleri Yönetimi Zorunlu 2 1 0 3 3
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
STOİ-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 6
TOİ201 Mesleki Yabancı Dil-I (Rusça,Almanca,İngilizce) Zorunlu 2 2 0 3 3
TOİ203 Kat Hizmetleri Zorunlu 2 1 0 3 4
TOİ205 Turizm Mevzuatı Zorunlu 2 0 0 2 3
TOİ207 Turizm Pazarlaması Zorunlu 3 0 0 3 4
TOİ209 Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acenteliği Zorunlu 2 1 0 3 3
TOİ215 Yiyecek İçecek Servisi-I Zorunlu 3 3 0 5 7


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
STOİ-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 30

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOİ111 Konuk Giriş-Çıkış İşlemleri 2 0 0 2 3
TOİ113 İletişim 2 0 0 2 3
TOİ117 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 1 0 3 3
TOİ125 Ziyafet Hizmetleri Yönetimi 2 1 0 3 3
TOİ127 Turizm ve Çevre 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOİ102 Özel İlgi Turizmi 3 0 0 3 3
TOİ116 Genel Pazarlama 2 0 0 2 3
TOİ146 Genel Muhasebe 2 1 0 3 3
TOİ148 Sürdürülebilir Turizm 2 1 0 3 3
TOİ150 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOİ217 Genel Alan Kontrolü 2 0 0 2 3
TOİ219 Halkla İlişkiler 2 0 0 2 3
TOİ223 Meslek Etiği 2 0 0 2 3
TOİ231 Müşteri İlişkileri Yönetimi 2 0 0 2 3
TOİ233 Turizmde Güncel Konular 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
TOİ202 Mesleki Yabancı Dil-II (Rusça,Almanca,İngilizce) 2 2 0 3 5
TOİ208 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 3
TOİ218 Yiyecek İçecek Servisi-II 3 2 0 4 5
TOİ222 Kongre ve Fuar Organizasyonu 2 1 0 3 3
TOİ224 Rekreasyon ve Animasyon Yönet 2 0 0 2 3
TOİ228 Kalite Güvencesi ve Standartları 3 0 0 3 3
TOİ244 İş Yeri Uygulaması 0 16 0 8 16
TOİ246 İş Yeri Eğitimi 6 10 0 11 14
TOİ248 Dünya Mutfakları 2 1 0 3 5
TOİ250 Turizm Sosyolojisi 3 0 0 3 3