Program Tanımları

Kuruluş

1998 – 1999 eğitim – öğretim yılında faaliyete başlayan, İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne Bağlı Bilgisayar Destekli Muhasebe Ön Lisans Programı(I.Ö.), Samsun MYO Yüksekokul Kurulunun 13.05.1997 tarih, 2 sayılı toplantı ve 97/3 karar sayısı ile Üniversitemiz senatosuna açılması için teklif edilmiştir. Üniversite senatosunun 07.07.1997 tarh, 3 sayılı toplantı ve 97/33 karar sayısı ile ilgili programın açılması için YÖK’ e teklif edilmiştir. YÖK ‘ ün 11.11.1997 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d- 2 maddesi uyarınca açılması için uygun görüş bildirilmiştir. 1998 – 1999 İlgili Programın I.Ö. açılmıştır.

Bilgisayar Destekli Muhasebe Programı, YÖK’ ün B.30.0.EÖB.0.00.03-06.02-1916-012232 sayı ve 27.04.2009 tarihli MYO’ da Bölüm ve Program Adlandırılması konulu ilgi yazısı gereği, YÖK’ ün 15.04.2009 tarihli yürütme kurulunda alınan karar ile 2547 sayılı Kanununla değişik 7/d-2 ve 43/b maddeleri uyarınca Yüksekokulu Kurulunun YÖK’ ün ilgi yazısına göre yeniden adlandırılarak ilgili Program Muhasebe ve vergi Bölümüne bağlı olarak Muhasebe ve vergi Uygulamaları Programı olarak eğitim – öğretime 2009 – 2010 eğitim – öğretim yılından itibaren devam etmiştir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında ön lisans diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise veya dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçişle gelen ya da önceki öğreniminde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programındaki benzer dersleri alan öğrenci, ders saatleri, içerikleri ve AKTS'leri tutmak kaydıyla yönetim kurulu kararıyla muaf sayılmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS'lik programı başarıyla tamamlayan ve 30 işgünü stajını yapan öğrenci programı başarıyla tamamlamış olur.
Böyle bir öğrenci;
Muhasebe kayıt sistemini başarıyla uygulayabilir.
Muhasebe ili ilgili bilgisayar paket programlarını kullanabilir.
Çevresiyle iletişim kurma da başarılı olabilir.
Toplumsal ilişkilerinde ölçülü ve başarılıdır.
Öğrendiği bilgileri mesleğinde rahatlıkla uygulayabilir.
Medeni cesaret sahiptir.
Muhasebe ile ilgili mevzuatın temel verilerine sahip olup, mevzuattaki değişiklikleri takip edebilir.
Muhasebenin hukuk sistemiyle yakından alakalı olduğunun farkındadır.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu meslekî yazışmalarda kullanabilir.
Öğrendiği temel kavramları problem çözmede kullanabilir.
Mesleğiyle ilgili araştırma yapabilir, bilgi toplayabilir, rapor ya da sunum yapabilir.
Sorumluluk duygusu gelişmiş olup, çevresine, doğaya, ailesine ve ülkesine karşı duyarlı ve sorumlu davranır.

Program Profili

Program 4 dömemden ve 1 stajdan oluşmaktadır.
Staj 30 işgünü olup Temmuz-Ağustos aylarında yapılmaktadır.
Öğrenci stajını ikinci ya da dördüncü yarıyıl sonunda yapabilmektedir.
Mezun olmadan önce stajın mutlaka yapılması gerekmektedir.
Derslerin büyük çoğunluğu Muhasebe ile ilgilidir (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi,
Muhasebe Denetimi, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe Paket
Programları vs. Diğer yandan Türk Vergi Sistemi, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku ve Genel Hukuk Bilgisi,
dersleri ile meslekî mevzuat bilgisi verilmektedir. Öğrencinin kültürel alt yapısın güçlendirmek ve sosyal
ilişkilerinde özenli davranmasını sağlamak için, iletişim, meslek etiği, mesleki ingilizce, makro ve mikro iktisat
gibi dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Muhasebe bürolarında,
İşletmelerin muhasebe bölümlerinde,
Kamu idarelerinin muhasebat bölümlerinde,
Yerel yönetimlerin muhasebe bölümlerinde,
Bankaların ilgili bölümlerinde,
Şirketlerin ilgili bölümlerinde, çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan almaları durumunda Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Uluslararası Finans, Uluslararası Ticaret bölümlerinde lisans eğitimi alabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin ölçme ve değerlendirmesi, yazılı sınav, uygulama ve ödevlerle yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS'yi ve 30 işgünü olan stajını tamamlayan öğrenci mezun olmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu İlkadım/ SAMSUN

Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Bülent ÇELEBİ
bcelebi@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bilgisayar laboratuarı
Yeterli ve teknolojik destekli derslikler
Uygun ve güzel bir kampüs ortamı
Kolay ulaşım

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73065 Alanı ile ilgili etik değerleri bilir.
2 73066 İşletmelerin kuruluş işlemlerini yapar ve yönetim faaliyetlerine katılır
3 73067 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 73068 Hukuki sorumlulukları yerine getirebilir ve alan ile ilgili mevzuatı bilir.
5 73069 Ekonomi ile ilgili temel kavramları bilir
6 73070 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 73071 Etkili iletişim kurma becerisine sahip olur.
8 73072 Sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur
9 73073 Ticari hesaplamalar ve istatistiki değerlendirmeler yapar
10 73074 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 73075 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 73076 Finansal analiz yapabilir ve işletme finansını yönetir.
13 73077 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 73059 Değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ait (Bankacılık, üretim, inşaat, dış ticaret vb.) özel muhasebe kayıtlarını yapar.
15 73060 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 73064 Girişimcilik ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş planı hazırlama yetkinliğine sahip olur.
17 73061 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
18 73062 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
19 73063 İşletmenin vergi mevzuatına göre sorumluluklarını bilir ve gereklerini yerine getirir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV101 Genel Muhasebe-I Zorunlu 3 1 0 4 4
MUV103 Genel İşletme Zorunlu 2 1 0 3 3
MUV105 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 4
MUV107 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 4
MUV109 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV157 Meslek Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV159 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
SMUV-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 6


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV102 Genel Muhasebe-II Zorunlu 3 1 0 4 5
MUV104 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 3
MUV108 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV158 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV160 Finansal Yönetim Zorunlu 2 2 0 3 5
MUV162 Vergi Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV164 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
SMUV-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 6


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV201 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 2 0 3 4
MUV203 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 2 1 0 3 3
MUV291 Paket Programları ve E-Uygulamalar Zorunlu 2 2 0 3 4
MUV293 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 1 2 0 2 3
MUV295 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 2 0 3 4
SMUV-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 6
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 0
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SMUV-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 24
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV111 Ofis Programları-I 1 2 0 2 3
MUV113 İletişim 2 0 0 2 3
MUV161 Bilgi İletişim Teknolojisi 1 2 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV106 Ticari Matematik 2 0 0 2 3
MUV110 İstatistik 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
MUV259. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi 2 0 0 2 3
MUV263. Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
KYS204 Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 0 2 3
MUV238 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği 2 0 0 2 3
MUV244 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 0 2 3
MUV246 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2 3
MUV248 Muhasebe Uygulamaları 4 4 0 6 12
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2