Program Tanımları

Kuruluş

1998 – 1999 eğitim – öğretim yılında faaliyete başlayan, İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne Bağlı Bilgisayar Destekli Muhasebe Ön Lisans Programı(I.Ö.), Samsun MYO Yüksekokul Kurulunun 13.05.1997 tarih, 2 sayılı toplantı ve 97/3 karar sayısı ile Üniversitemiz senatosuna açılması için teklif edilmiştir. Üniversite senatosunun 07.07.1997 tarh, 3 sayılı toplantı ve 97/33 karar sayısı ile ilgili programın açılması için YÖK’ e teklif edilmiştir. YÖK ‘ ün 11.11.1997 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d- 2 maddesi uyarınca açılması için uygun görüş bildirilmiştir. 1998 – 1999 İlgili Programın I.Ö. açılmıştır.

Bilgisayar Destekli Muhasebe Programı, YÖK’ ün B.30.0.EÖB.0.00.03-06.02-1916-012232 sayı ve 27.04.2009 tarihli MYO’ da Bölüm ve Program Adlandırılması konulu ilgi yazısı gereği, YÖK’ ün 15.04.2009 tarihli yürütme kurulunda alınan karar ile 2547 sayılı Kanununla değişik 7/d-2 ve 43/b maddeleri uyarınca Yüksekokulu Kurulunun YÖK’ ün ilgi yazısına göre yeniden adlandırılarak ilgili Program Muhasebe ve vergi Bölümüne bağlı olarak Muhasebe ve vergi Uygulamaları Programı olarak eğitim – öğretime 2009 – 2010 eğitim – öğretim yılından itibaren devam etmiştir.

Kazanılan Derece

Üniversite mezunu

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ticaret Liselerinden sınavsız geçiş yapılabilmektedir.
Ayrıca OSYM'nin yaptığı birinci aşama sınavı sonuçlarıyla da kayıt hakkı kazanılabilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçişle gelen ya da önceki öğreniminde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programındaki benzer dersleri alan öğrenci, ders saatleri, içerikleri ve AKTS'leri tutmak kaydıyla yönetim kurulu kararıyla muaf sayılmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS'lik programı başarıyla tamamlayan ve 30 işgünü stajını yapan öğrenci programı başarıyla tamamlamış olur.
Böyle bir öğrenci;
Muhasebe kayıt sistemini başarıyla uygulayabilir.
Muhasebe ili ilgili bilgisayar paket programlarını kullanambilir.
Çevresiyle iletişim kurma da başarılı olabilir.
Toplumsal ilişkilerinde ölçülü ve başarılıdır.
Öğrendiği bilgileri mesleğinde rahatlıkla uygulayabilir.
Medeni cesaret sahiptir.
Muhasebe ile ilgili mevzuatın temel verilerine sahip olup, mevzuattakı değişiklikleri takip edebilir.
Muhasebenin hukuk sistemiyle yakından alakalı olduğunun farkındadır.
Sözlü ve yazılı iletişim yeteneğini geliştirerek bunu meslekî yazışmalarda kullanabilir.
Öğrendiği temel kavramları problem çözmede kullanabilir.
Mesleğiyle ilgili araştırma yapabilir, bilgi toplayabilir, rapor ya da sunum yapabilir.
Sorumluluk duygusu gelişmiş olup, çevresine, doğaya, ailesine ve ülkesine karşı duyarlı ve sorumlu davranır.

Program Profili

Program 4 dömemden ve 1 stajdan oluşmaktadır.
Staj 30 işgünü olup Temmuz-Ağustos aylarında yapılmaktadır.
Öğrenci stajını ikinci ya da dördüncü yarıyıl sonunda yapabilmektedir.
Mezun olmadan önce stajın mutlaka yapılması gerekmektedir.
Derslerin büyük çoğunluğu Muhasebe ile ilgilidir (Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi,
Muhasebe Denetimi, Mali Tablolar Analizi, Muhasebe Paket
Programları vs. Diğer yandan Türk Vergi Sistemi, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku ve Genel Hukuk Bilgisi,
dersleri ile meslekî mevzuat bilgisi verilmektedir. Öğrencinin kültürel alt yapısın güçlendirmek ve sosyal
ilişkilerinde özenli davranmasını sağlamak için, iletişim, meslek etiği, mesleki ingilizce, makro ve mikro iktisat
gibi dersler bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Muhasebe bürolarında,
İşletmelerin muhasebe bölümlerinde,
Kamu idarelerinin muhasebat bölümlerinde,
Yerel yönetimlerin muhasebe bölümlerinde,
Bankaların ilgili bölümlerinde,
Şirketlerin ilgili bölümlerinde, çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Fakultelerin İktisat ve İşletme bölümlerine geçiş yapılabilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerin ölçme ve değerlendirmesi, yazılı sınav, uygulama ve ödevlerle yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS'yi ve 30 işgünü olan stajını tamamlayan öğrenci mezun olmaktadır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu İlkadım/ SAMSUN
poltuncer@gmail.com

Bölüm Olanakları

Bilgisayar laboratuarı
Yeterli ve teknolojik destekli derslikler
Uygun ve güzel bir kampüs ortamı
Kolay ulaşım

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65333 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışa sahip olur
2 65334 Ekip çalışmasına yatkın ve ekip çalışması organizasyonu oluşturma becerisine sahip olur
3 65335 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur
4 65336 Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, yorumlayabilmek ve uygulayabilme becerisine sahip olur
5 65337 Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme ve ilgililere aktarabilme yeteneğine sahip olur
6 65338 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme becerisine sahip olur
7 65339 İşletmenin diğer bölümlerinde ki çalışma arkadaşları ile iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olur
8 65340 Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve iş hukuku hakkında bilgiye sahip olur
9 65341 Muhasebe departmanında ast olarak çalışanların performanslarını değerleme ölçülerini kavrayabilen ve uygulama becerisine sahip olur
10 65342 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanabilme becerisine sahip olur
11 65343 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur
12 65344 Hayat boyu öğrenme gerekliliği bilincine sahip olur
13 65345 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olur
14 65327 Mesleğini icra edebilmek için gerekli olan becerileri elde eder.
15 65328 Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine kavuşur.
16 65329 Öğrenme yetkinliği elde eder. Öğrenmeyi ve araştırmayı öğrenir.
17 65330 İletişim becerisi gelişir ve sosyal yetkinliğe kavuşur.
18 65331 Mesleğiyle ilgili donanıma sahip olur.
19 65332 Girişimci bir kişilik kazanır.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1 Genel İşletme
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV103 Genel İşletme Zorunlu 2 1 0 3 3
MUV101 Genel Muhasebe-I Zorunlu 3 1 0 4 4
MUV159 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV157 Meslek Hukuku ve Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV109 Mesleki Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV105 Mikro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 4
SMUV-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 1 6
MUV107 Temel Hukuk Zorunlu 2 0 0 2 4


Yıl: 1, Dönem: 2 Finansal Yönetim
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV160 Finansal Yönetim Zorunlu 2 2 0 3 0
MUV102 Genel Muhasebe-II Zorunlu 3 1 0 4 5
MUV158 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 0
MUV104 Makro Ekonomi Zorunlu 3 0 0 3 3
MUV164 Muhasebe Denetimi Zorunlu 3 0 0 3 4
SMUV-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 1 6
MUV108 Ticaret Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV162 Vergi Hukuku Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV295 Mali Tablolar Analizi Zorunlu 2 2 0 3 4
MUV201 Maliyet Muhasebesi Zorunlu 2 2 0 3 4
MUV291 Paket Programları ve E-Uygulamalar Zorunlu 2 2 0 3 4
SMUV-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 8
SSD Serbest Seçmeli Ders 927005 0 0 0 0 0
MUV203 Şirketler Muhasebesi Zorunlu 2 1 0 3 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV293 Türk Vergi Sistemi Zorunlu 1 2 0 2 3
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
SMUV-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 9
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 8
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1 Seçmeli Dersler-I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV111 Ofis Programları-I Zorunlu 1 2 0 2 4
MUV113 İletişim Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV115 E-Ticaret Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV117 Çevre Koruma Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV161 Bilgi İletişim Teknolojisi Zorunlu 1 2 0 2 3


Yıl: 1, Dönem: 2 Seçmeli Dersler-II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV106 Ticari Matematik Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV110 İstatistik Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV114 Finansal Yatırım Araçları Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV122 Ofis Programları-II Zorunlu 1 2 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 3 Seçmeli Dersler-III
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
MUV213 Mesleki Yabancı Dil-I Zorunlu 2 0 0 2 2
MUV215 İşletme Yönetimi-I Zorunlu 3 0 0 3 4
MUV217. İnşaat Muhasebesi Zorunlu 2 2 0 2 0
MUV223 Kamu Maliyesi Zorunlu 2 0 0 2 8
MUV259. Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV261. Banka Muhasebesi Zorunlu 2 0 0 2 0
MUV263. Girişimcilik ve Yenilikçilik Zorunlu 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I Zorunlu 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 4 Seçmeli Dersler-IV
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
KYS204 Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV206 İşletme Yönetimi-II Zorunlu 3 0 0 3 4
MUV226 Kalite Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 0 0 2 0
MUV238 Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV244 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV246 Araştırma Yöntem ve Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
MUV248 Muhasebe Uygulamaları Zorunlu 4 4 0 6 12
MUV278 İş Yeri Uygulaması Zorunlu 0 16 0 8 14
MUV280 İş Yeri Eğitimi Zorunlu 6 4 0 8 10
YDA102 Almanca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II Zorunlu 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II Zorunlu 2 0 0 2 2