Program Tanımları

Kuruluş

03.07.2009

Kazanılan Derece

Organik Tarım Teknikerliği

Kabul ve Kayıt Koşulları

YGS-6,

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Her akademik dönem başında öğrencilerin İngilizce Muafiyet sınavına girme hakkı vardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak.

Program Profili

Bitkileri tanımak, bitkisel üretimin temellerini kavramak, ürün işleme yöntem ve tekniklerini anlamak, organik ürünlerin konvansiyonel ürünlerden farkını kavramış, kanun ve yönetmelikleri bilen mesleki yeterliliği sağlamış elemanlar yetiştirmek

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

organik çiftliklerde teknik eleman olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ziraat fakültelerinin değişik bölümlerine geçiş yapabilirler

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

(1) Dersin değerlendirmesi, dersin özelliğine göre sorumlu öğretim elemanının belirleyeceği en az biri sınav olmak üzere, uygulama, laboratuar, proje, ödev, arazi çalışması, öğrenci ürün dosyası (portfolyo) gibi yöntemlerden biri/birkaçı kullanılarak yapılabilir. Sınavlar o yarıyılın ilk ve son üç haftası dışında kalan süre içinde tamamlanır.
(2) Sınavların tarih ve yerleri yarıyıl başlama tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde veya akademik takvimde belirlenen sınav süresinden en geç bir hafta öncesinde ders sorumlusu öğretim elemanının önerisi üzerine; ilgili bölüm/birim tarafından tespit ve ilan edilir.

Mezuniyet Koşulları

120 AKTS lik derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır.Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı açıklanmak suretiyle önlisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili yüksekokul müdürü tarafından imzalanır.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Yrd.Doç.Dr. Ömer ÇALIŞKAN
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
0362 542 67 62

Bölüm Olanakları

1 sera
10 derslik
2 laboratuvar
9 akademik personel

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
OTP101 Botanik Zorunlu 2 2 0 3 5
OTP103 Zooloji Zorunlu 2 0 0 2 3
OTP105 Bitki Ekolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
OTP107 Bitki Fizyolojisi Zorunlu 3 0 0 3 5
OTPSEÇ-01 Seçmeli Dersler-I SDG 0 0 0 0 6
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
OTP102 Genetik ve Bitki Islahı Zorunlu 3 0 0 3 5
OTP104 Toprak Bilgisi ve Verimliliği Zorunlu 2 2 0 3 4
OTP106 Organik Tarımın Genel İkleleri Zorunlu 2 2 0 3 4
OTP114 Sulama Teknikleri Zorunlu 2 0 0 2 3
OTP116 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 2
OTPSEÇ-02 Seçmeli Dersler-II SDG 0 0 0 0 6
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OTP201 Araştırma ve Deneme Metodları Zorunlu 2 0 0 2 5
OTP203 Organik Tarımda Hastalıklar Zorunlu 2 1 0 3 5
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar Zorunlu 2 0 0 2 4
OTP207 Organik Yem Bitkileri Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 0 3 5
OTP209 Organik Sebze Yetiştiriciliği-I (Açık) Zorunlu 2 2 0 3 5
OTPSEÇ-03 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 6
SSD Serbest Seçmeli Ders SDG 0 0 0 0 2


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
OTP202 Organik Endüstri Bitkiler Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 0 3 6
OTP204 Organik Sebze Yetiştiriciliği-II (Örtü Zorunlu 2 2 0 3 6
OTP206 Organik Tahıl ve Baklagil Yetiştiriciliği Zorunlu 2 2 0 3 6
OTP208 Mesleki Uygulama Zorunlu 1 2 0 2 2
OTP210 Organik Tarımda Zararlılar Zorunlu 2 1 0 3 4
OTPSEÇ-04 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 6

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OTP111 Genel Kimya 2 0 0 2 3
OTP115 Bilgisayar Kullanımı 2 0 0 2 3
OTP117 Tohumculuk ve Teknolojisi 2 0 0 2 3
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OTP110 Tüketici Bilinci ve Sağlık 2 0 0 2 3
OTP112 Münavebe Teknikleri 2 0 0 2 3
OTP118 Bitkisel Üretim İlkeleri 2 0 0 2 3
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 2 0 0 2 0
OTP215 Ekolojik Toprak Mikrobiyolojisi 2 0 0 2 0
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 2 0 0 2 3
OTP219 Organik Arıcılık ve Tozlaşma 1 1 0 2 2
OTP223 Organik Meyvecilik ve Bağcılık 2 0 0 2 3
OTP225 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 2 0 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OTP212 Mesleki Deontoloji 2 0 0 2 3
OTP214 Tarım ve Çevre 2 0 0 2 3
OTP218 Girişimcilik ve Yenilikçilik 2 0 0 2 3