Program Tanımları

Kuruluş

Yüksekokulumuz, Üniversitemiz Rektörlüğü’nün 03.05.1993 tarih ve B.30.2.ODM.0. 76.06.00/076-02046 sayılı kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nun 93.32.1450 sayılı kararı ile 1993 yılında 2 Bölüm, üç programın açılması kararlaştırılmıştır. Bu karar üzerine 1996 - 1997 öğretim yılında İşletmecilik Programına alınan 31 öğrenci ile öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Meslek elemanı unvanı ile öğrenciler mezun olurlar

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversiteye bağlı yükseköğretim programlarına; Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler ile özel sınavlarla kabul edilen öğrencilerin
kesin kayıtları Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Kayıt için istenen
belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil
kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Uzaktan eğitim öğrencileri
hariç, öğrenci kesin kaydını kendisi yaptırmak zorundadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan
öğrencilerin kayıt-kabulleri Rektörlükçe belirlenen esaslara göre ilgili birim tarafından yürütülür

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversiteye geçişler, 24/4/2010 tarihli
ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür.
Bu öğrencilerin eğitim programlarına intibakları, ilgili birim yönetim kurullarınca yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

(1) Öğretim programlarındaki öğrenimini tamamlayanlara, birim ve bölüm adı
açıklanmak suretiyle önlisans, lisans diploması verilir. Mezuniyet tarihi akademik takvimde belirlenen
sınav döneminin bitiş tarihidir. Diplomalar, Rektör ile ilgili birim dekanı/müdürü tarafından imzalanır.
(2) Ağırlıklı başarı ortalaması, 80-89 olan öğrenciler onur, 90 ve daha yukarı olan öğrenciler yüksek
onur listesine geçerek mezun olurlar. Onur ve yüksek onur listesine geçen öğrencilere, bu durumunu
gösteren ve Rektör tarafından imzalanan bir belge verilir.
(3) Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrencilere mezuniyete hak kazandıkları sınav sonuçlarının
internetten girilmesi için verilen son günden itibaren mezuniyet işlemlerini tamamlayan öğrencilere
mezuniyet belgesi verilir.

Program Profili

İş hayatının sev ve idaresi ile kamu yönetiminde yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek, nitelikli ara insan güc yetiştirmeyi amaçlayan dört yarı yıllık bir önlisans programıdır

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu kurumlarında, özel iş yerlerinde veya yasal şatlar sağlandıktan sonra kendi iş yerini açıp çalıştırabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun olan öğrencilerimiz, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin ilgili fakültelerine sınavsız geçiş yapabilirler, veya ÖSYM tarafından yapılan üst derece programlarına geçiş hakkı tanıyan dikey geçiş sınavı(DGS)'nda başarılı oldukları taktirde, ilgili fakültelerde lisans tamamlayabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

TC.ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ öğrenci sınav, ölçme ve değerlendirme yönetmeliğine göre değerlendirilirler

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerimiz TC.ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ'nin eğitim, öğretim yönetmelik koşullarına uygun olarak mezun olurlar.

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Öğr. Gör. SİNAN EMİRZEOĞLU
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU
HAVZA-SAMSUN KARAYOLU 4.KM. MISMILAĞAÇ MEVKİİ
HAVZA-SAMSUN

TEL: 0362 7145555
DAHİLİ NUMARA:7457

Bölüm Olanakları

Bölümümüz teknolojinin sunmuş olduğu her türlü olanaklara sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73227 Ticari hayatta faaliyet gösteren işletmelerin özelliklerini açıklayabilme
2 73228 Alanı ile ilgili konularda ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme
3 73229 İşletmeci olarak hukuki sorumluluğun bilmesi
4 73230 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme
5 73231 Ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
6 73232 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini ifade edebilme
7 73233 İş hayatında meslek ahlakının önemini açıklayabilme
8 73234 İşletme alanında yeterli derecede yabancı dil bilgisine sahiptir
9 73235 Atatürk ilke ve Türk inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olmak
10 73236 Türkçe dil bilgisine ilişkin gerekli kuralları bilerek, bunları çalışmalara uyarlar
11 73237 Finans, muhasebe ve vergi konusunda gerekli bilgileri kazanır.
12 73238 Ofis bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanır
13 73239 İşletme alanında hukukun temel kavramlarını, uygulama alanlarını, sosyal güvenlik sisteminin araçlarını, hukuki niteliğini ve sigorta ile ilgili kavramları açıklar
14 73240 İşletme için ve halk için mal ve hizmet üretme ve bunların dağıtım, tanıtım ve pazarlamasını yapabilir.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

BİLGİ

1.
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

BECERİ

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )

1.
Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği )

1.
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma

YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
4.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik )

1.
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
2.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)

TYYÇ Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BİLGİ 1
BECERİ 1
2
YETKİNLİKLER ( Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( Öğrenme Yetkinliği ) 1
2
3
YETKİNLİKLER ( İletişim ve Sosyal Yetkinlik ) 1
2
3
4
YETKİNLİKLER ( Alana Özgü Yetkinlik ) 1
2
2

Müfredat

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2
İŞL119 Genel Muhasebe Zorunlu 2 2 0 3 5
İŞL121 Genel İşletme Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL123 İktisada Giriş Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL125 Büro Yönetimi ve İletişim Tekn. Zorunlu 2 0 0 2 3
İŞL127 Genel Hukuk Bilgisi Zorunlu 3 0 0 3 3
İŞL129 Meslek Etiği Zorunlu 2 0 0 2 3
TDİ101 Türk Dili I Zorunlu 2 0 0 2 2
YD101 Yabancı Dil I SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 0 2 2
IŞL106 Ticari Matematik Zorunlu 1 1 0 2 5
İŞL108 Ticaret Hukuku Bilgisi Zorunlu 2 0 0 2 3
İŞL120 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri Zorunlu 2 2 0 3 5
İŞL122 Makro İktisat Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞL124 Bilgisayar Büro Programları Zorunlu 1 1 0 2 4
İŞL126 İş Sağlığı ve Güvenliği Zorunlu 2 0 0 2 3
STJ102 Staj Zorunlu 0 0 0 0 10
TDİ102 Türk Dili II Zorunlu 2 0 0 2 2
YD102 Yabancı Dil II SDG 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
İŞL.201 Pazarlama İlkeleri Zorunlu 2 1 0 3 6
IŞL205 Finansal Yönetim Zorunlu 3 1 0 4 6
İŞL221 Yönetim ve Organizasyon Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL225 Halkla ilişkiler Zorunlu 3 0 0 3 3
İŞL227 Toplam Kalite Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 3
İŞL233 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi Zorunlu 2 0 0 2 4
İŞLSEÇ-3 Seçmeli Dersler-III SDG 0 0 0 1 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
IŞL206 Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi Zorunlu 3 1 0 4 5
İŞL222 İnsan Kaynakları Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL224 Üretim Yönetimi Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL226 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Zorunlu 3 0 0 3 5
İŞL228 Tüketici Davranışları Zorunlu 3 0 0 3 4
İŞLSEÇ-4 Seçmeli Dersler-IV SDG 0 0 0 1 6
SSD Serbest Seçmeli Ders II SDG 0 0 0 0 0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

Yıl: 1, Dönem: 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA101 Almanca I 2 0 0 2 2
YDF101 Fransızca I 2 0 0 2 2
YDİ101 İngilizce I 2 0 0 2 2


Yıl: 1, Dönem: 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YDA102 Almanca II 2 0 0 2 2
YDF102 Fransızca II 2 0 0 2 2
YDİ102 İngilizce II 2 0 0 2 2


Yıl: 2, Dönem: 3
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IŞL215 Kongre ve Fuar Organizasyonu 2 0 0 2 3
İŞL229 Yönlendirilmiş Çalışma 1 2 0 2 3
İŞL231 Bilgisayarlı Muhasebe 1 2 0 2 3


Yıl: 2, Dönem: 4
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
IŞL212 Elektronik Ticaret 2 2 0 3 3
IŞL214 Uluslararası Finansman 2 0 0 2 3
İŞL230 Çevre Koruma 2 0 0 2 3
İŞL232 İşletmecilikte Güncel Konular 3 0 0 3 3