Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM651 Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Kalite yönetimi ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları bilmesini sağlamak ve sağlık hizmetlerinde en sık kullanılan kalite yönetim yaklaşımlarının gerektirdiği becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Ekici, D. (2013). Sağlık Hizmetinde Toplam Kalite Yönetimi, Sim Matbaacılık, Ankara. 2. Sağlıkta Kalite Standartları-Hastane, (2016). Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı, 2. Baskı, Ankara 3. Beylik, U., Avcı , K. (2019). Sağlıkta Kalite Yönetimi ve Akreditasyon, Gazi Kitabevi Yayınları 4. Marşap, A. (2014). Sağlık İşletmelerinde Kalite, Beta Basım, İstanbul. 5. Tatar Baykal Ü. ve Ercan Türkmen E. (Ed.) (2014). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul. 6. Alcan Z, Tekin DE, Ekim R, Civil SÖ, (2012) Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Kalite yönetimi ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları ve sağlık hizmetlerinde en sık kullanılan kalite yönetim yaklaşımlarını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
21 Rapor Sunma 1 3 3
28 Makale Kritik Etme 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite Yönetimiyle İlgili Temel Kavramlar ve Kalite Yönetim Süreci
2 Kalitenin Tarihsel Gelişimi-Sağlıkta Kalitenin Tarihsel Gelişimi
3 Sürekli Kalite Geliştirme Araç ve Teknikleri
4 Sağlıkta Kalite Yönetim Sistemleri
5 Uluslararası Kalite Güvence Sistemleri
6 Standartlar Açısından Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
7 Sağlıkta ve Hemşirelikte Kalite Göstergeleri
8 Ara sınav
9 Hasta ve Çalışan Güvenliği
10 Hasta Güvenliğinde Kanıt Temelli Uygulamalar
11 Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetimi
12 İstenmeyen Olaylar ve Tıbbi Hata Bildirim Sistemleri
13 Teknoloji ve Sağlıkta Kalite

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1308121 Kalite yönetimiyle ilgili temel kavramlar ve kalite yönetim sürecini bilir.
2 1308122 Sürekli kalite geliştirmede kullanılan araç ve tekniklerini açıklar.
3 1308123 Ulusal ve uluslararası sağlıkta kalite yönetim sistemlerini açıklar.
4 1308124 Sağlık alanında ve hemşirelikte kullanılan kalite göstergelerini açıklar.
5 1308125 Sağlık hizmetleri kalite yönetiminde hasta, çalışan güvenliği ve risk yönetimini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69812 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 69813 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 69814 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 69815 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 69816 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 69817 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 69821 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 69818 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 69819 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 69820 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 3 4 5 4 2 2
2 5 5 4 3 3 3 5 4 2 2
3 5 5 4 3 2 3 3 3 2 2
4 5 5 5 3 2 2 5 3 2 2
5 5 5 5 5 2 5 5 4 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek