Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD604 Bireysel Psik.Dan. Uyg. 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı süpervizyon altında öğrencilerin, temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak başlangıç düzeyinde bireysel psikolojik danışma uygulamalarını yürütebilmelerini sağlayacak bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Hatice KUMCAĞIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Akkoyun, F. 1994; Yardım becerileri alıştırmaları,(Temel eğitim programı) (2. baskı).Ankara: Form Ofset 2. Harold Hackney, Sherryt Cormier.(2008). Psikolojik danışma ilke ve teknikleri. Psikolojik yardım süreci el kitabı.Ankara: Mentis Yayınevi. 3. Hasan Tan. (1992). Psikolojik yardım ilişkileri. Ankara: Milli Eğitim Yayınları. 4.Voltan-Acar, N. (2003). Terapötik İletişim. Kişilerarası İlişkiler. Ankara, Us-A Yayıncılık. 5. Egan, G. (1995). Psikolojik Danışmaya Giriş. (Çev. Akkoyun, F., Duyan, V., Eylen, B. ve diğ.) California, Cole Pub. Com.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle psikolojik danışma yapma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 1 50 1
2 Final Sınavı 1 50 1
36 Rapor 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
21 Rapor Sunma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
49 Performans 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bireysel psikolojik danışma sürecinde fiziksel koşullar ve oturumların düzenlenmesi(danışma odası, kayıt, oturum düzeni, oturumların süresi ve sıklığı, danışan seçimi, yapılama)
2 Bireysel psikolojik danışma sürecinde kullanılan yedme teknikleri, terapötik beceriler ve terapötik koşullar.
3 Bireysel psikolojik danışma sürecinde kullanılan yedme teknikleri, terapötik beceriler ve terapötik koşullar.
4 Psikolojik danışma sürecinin basamakları ve danışanın sorunlarını değerlendirebilme
5 Psikolojik danışmada strateji belirleme ve müdahale yöntemlerini oluşturabilme
6 Öngörüşme ve ilk oturumda danışanın duygusal sorunu hakkında değerlendirme yapabilme ve formülasyon oluşturabilme.
7 Psikolojik danışma sürecini sonlandırma ve izleme.
8 Ara Sınav
9 Öğretim üyesi tarafından örnek bir psikolojik danışma uygulamasının (bir duygusal sorun üzerinde) danışma odasında yapılması ve öğrenciler tarafından gözlemlenmesi.
10 Öğrenciler tarafından psikolojik danışma uygulamasının başlatılması amacıyla danışan seçme, öngörüşme yapabilme ve ilk oturuma başlatabilme.
11 Öğrenciler tarafından psikolojik danışma uygulamasının başlatılması amacıyla danışan seçme, öngörüşme yapabilme ve ilk oturuma başlatabilme. Oturumların ses kayıtlarının yapılması.
12 Öğrenciler tarafından psikolojik danışma uygulamasının başlatılması amacıyla danışan seçme, öngörüşme yapabilme ve ilk oturuma başlatabilme. Oturumların ses kayıtlarının yapılması.
13 Haftalık yapılan danışmaların raporlarının hazırlanması, grup olarak dinlenmesi ve süpervizyon verilmesi
14 Haftalık yapılan danışmaların raporlarının hazırlanması, grup olarak dinlenmesi ve süpervizyon verilmesi
15 Haftalık yapılan danışmaların raporlarının hazırlanması, grup olarak dinlenmesi ve süpervizyon verilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1222560 Psikolojik danışma sürecinde kullanılan terapötik beceri ve koşullar.
2 1222574 Psikolojik danışma sürecinin her bir aşamasında kullanılan terapötik beceri ve koşulların sınıf içinde uygulaması.
3 1222600 Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak en az 7 oturum bireysel psikolojik danışma yapma.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67870 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67873 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67875 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67887 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67888 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6 67885 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67884 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
8 67878 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
9 67871 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
10 67868 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
11 67866 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12 67869 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
13 67867 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
14 67886 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67883 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
16 67881 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 67882 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67880 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67879 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67877 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67876 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67874 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67872 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4
2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek