Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VMK725 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bilimsel araştırma sürecini incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve belirli bir konu hakkında araştırma yapabilme tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Bu derste etik kavramı ve etik kuramları, araştırma etiği ve yayın etiği, etik dışı davranışlar vurgulanacaktır. En sık görülen araştırma ve yayın etiği ihlalleri ve bunları önleme yöntemleri hakkında bilgi ve farkındalık kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Creswell, J. W. (2014). Nitel, Nicel Araştırma Deseni ve Karma Yöntem Yaklaşımları (Çev. Ed. S. B. Demir), Eğiten Kitap, Ankara. Creswell, J. W. (2009). Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Methods Approaches, 3rd Edition, Thousand Oaks, CA: Sage. Day, R.A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? (Çev.: G. A. Altay). TÜBİTAK, Ankara. Karasar, N. (2004). Araştırmalarda Rapor Hazırlama, 12. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler, 15. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Lawrence, N. (2010). Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (Çev.: S. Özge), Yayın Odası, İstanbul. Murray, R. (2014). Tez Nasıl Yazılır (Çev.: Ş. Çınkır), Anı Yayıncılık, Ankara. Seyitoğlu, H. (2003). Bilimsel Araştırma ve Yazma, Gizem Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste bilimsel araştırma metotları hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca araştırma ve yayın hazırlama süreçlerinde etik ihlalller hakkında da bilgi verilecek ve sık karşılaşılan etik ihllalleri örnekler ine anlatılacaktı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel araştırma süreçleri BY-1.pptx
2 Bilimsel araştırma yöntemleri (Nitel Araştırmalar) BY-2.pptx
3 Bilimsel araştırma yöntemleri (Nicel Araştırmalar) BY-3.pptx
4 Bilimsel araştırmada kullanılan ölçme araçları BY-4.pptx
5 Veri toplama süreçleri ve analiz yöntemleri BY-5.pptx
6 Geçerlilik ve güvenirlik kavramları BY-6.pptx
7 Araştırma problemi ve hipotezlerin belirlenmesi BY-7.pptx
8 Etik kavramı BY-8.pptx
9 Etik kuramları BY-9.pptx
10 Araştırma etiği kavramı ve temel ilkeleri BY-10.pptx
11 Araştırma sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri BY-11.pptx
12 Yayın etiği ve temel ilkeleri BY- 12.pptx
13 Yayın sürecinde etik dışı davranışlar ve etik ihlalleri BY-13.pptx
14 Araştırma ve yayın etiği ile ilgili yasal mevzuatın değerlendirilmesi ve tartışılması BY-14.pptx
BY 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274732 Bilimsel araştırma tekniklerini anlayabilmek
2 1274733 Bilimsel ve teknolojik etik ihlallerini anlamak ve analiz edebilmek
3 1274734 Etik kuramlarını, bilimsel araştırma ve yayın etiğini ve mesleki etik kavramını tüm yönleri ile kavrayabilmek
4 1274735 Bilimsel bir araştırmayı tasarlayabilmek ve etik kurallarına uygun biçimde yapabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68953 Kazanılan teorik bilgileri pratiğe ve saha koşullarına adapte ederek hastalık etkenlerini ve hastalıkları tanıyabilir
2 68954 Mikrobiyoloji alanında bilimsel altyapıyı oluşturmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanır
3 68955 Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır
4 68960 Ülke çapında veya bölgesel düzeyde epidemiyolojik araştırma yapabilir
5 68962 İnfeksiyöz hastalıklara karşı eradikasyon yöntemlerini etkili kullanabilir
6 68956 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda güncel mevzuatı bilir
7 68958 Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar hakkında etiyoloji, epidemiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma/kontrol stratejilerini öğrenir
8 68961 Hastalıkların teşhisinde kullanılacak konvansiyonel ve ileri düzey yöntemleri öğrenir ve uygular
9 68963 İnfeksiyöz hayvan hastalıklarına karşı korunmada aşılama stratejilerini planlanması ve oluşturulmasını öğrenir
10 68957 Alanı veya farklı disiplinlerdeki organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır ve diğer disiplinlerdeki uzmanlar ile ilişki kurarak ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur
11 68959 Uzmanlık alanına yönelik güncel literatürleri takip eder, yorumlar ve etkili bir şekilde pratiğe aktarabilir
12 68964 Alanında uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak, toplum ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda çözüm önerileri sunabilir

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 1 3 1 2 3 2 1 4 5 4
2 1 4 4 2 1 5 1 2 2 4 4 3
3 2 3 3 3 1 4 2 3 2 4 5 4
4 1 3 3 2 2 3 4 3 1 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek