Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM653 Hemşirelik Hizmetlerinde Örgütsel Davranış 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Örgütsel davranış ile ilgili temel yaklaşımlar konusunda bilgilendirmek ve hemşirelik hizmetlerinde uygulanabilirliği konusunda bilinç kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nihal ÜNALDI BAYDIN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Eren, E. (2012). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 16. Baskı, Beta Yayınları 2. Tatar Baykal Ü. ve Ercan Türkmen E. (Ed.) (2014). Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi. Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul. 3. Koçel, T. (2015). İşletme Yöneticiliği. İstanbul, Beta Yayıncılık . 4. Tutar, H. (2016). Örgütsel Davranış, Detay Yayıncılık. 5. Sabuncuoğlu, Z. , Vergiliel Tüz, M. (2016). Örgütsel Davranış, 6. Baskı, Aktüel Yayınları 6. Robbins, Stephen P., Judge, Timothy A. Örgütsel Davranış - Organizational Behavior / Stephen P. Robbins - Timothy A. Judge - Çeviri Editörü: Prof. Dr. İnci Erdem

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Örgütsel davranış gelişiminde etkili olan faktörler, temel kavramları, sağlık bakım organizasyonlarında ortaya çıkabilecek örgütsel davranış konuları ve birbirleriyle ilişkilerini içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
28 Makale Kritik Etme 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Örgütsel Davranışın Tanımı Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi Yönetim Kuramları İçerisinde Örgütsel Davranış
2 Örgütsel Davranışta Kullanılan Temel Kavramlar Kişilik ve Kişilik Özellikleri Algı, İnanç, Tutum ve Davranışlar
3 Örgütlerde Ekip Oluşturma ve Ekip Dinamikleri
4 Örgüt Kültürü
5 Motivasyon ve İş Doyumu
6 Çatışma Yönetimi - Stres Yönetimi
7 Mobbing- İşe Devamsızlık, İşte varolamama / İşten Ayrılma-Duygusal zeka
8 Örgütsel Davranışta Güncel Konular Örgütsel Güven ve Örgütsel Tükenme
9 Ara Sınav
10 Örgütsel Davranışta Güncel Konular *Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık ve Zorunlu Vatandaşlık
11 Örgütsel Davranışta Güncel Konular *Örgütsel Sessizlik ve Duygusal Emek *İşkoliklik ve Sanal Kaytarma
12 Örgütsel Davranışta Güncel Konular *Örgütsel Adalet ve kayırmacılık (nepotizm) ve Örgütsel Sinizm
13 Örgütsel Davranışta Güncel Konular *Örgütsel Destek ve Örgütsel Stres
14 Örgütsel Davranışta Güncel Konular *Örgütsel Özdeşleşme ve Pozitif Psikolojik sermaye

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512988 Örgütsel davranışla ilgili temel kavram ve kuramları bilir.
2 1512989 Örgütsel davranış geliştirmeye yönelik yaklaşımları hemşirelik hizmetleri yönetimine uyarlar.
3 1512990 Sağlık bakım organizasyonlarının örgüt kültürünün hemşirelik uygulamalarına ve örgütsel davranış konularına etkisini açıklar.
4 1512991 Hemşirelikte örgüt kültürü, örgütsel güven, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık vb. güncel örgütsel davranışların önemini kavrar ve uygulama alanındaki örnekleri değerlendirir.
5 1512992 Hemşirelikte motivasyon, çatışma yönetimi, mobbing, ekip çalışması vb. konuların yönetici hemşire ve hemşirelik personeli için önemini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77527 Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak hemşirelik alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgiye sahiptir, bilgiyi geliştirir ve derinleştirir.
2 77528 Disiplinlerden elde ettiği kapsamlı bilgileri bütünleştirir ve uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilir.
3 77529 Hemşirelik alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu alır ve buna yönelik araştırmalar yapar
4 77530 Hemşirelik alanı ile ilgili bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilir ve bakım alanına yansıtarak kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
5 77531 Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde etkin rol alır.
6 77532 Birey ve toplumun sağlığı ile ilgili mevzuata (yasa, yönetmelik, yönerge) ve mesleki etik değerlere uygun hareket eder.
7 77536 Hemşirelik alanındaki sorunlara yönelik çözüm yöntemleri geliştirir, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir.
8 77533 Hemşirelik alanıyla ilgili kazandığı bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
9 77534 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
10 77535 Hemşirelik alanındaki bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlamak ya da ulusal/uluslararası kongrelerde sunabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 4 3 3 3 2 2
2 5 5 4 3 4 3 3 3 2 2
3 5 5 3 3 4 3 3 3 2 2
4 5 5 4 3 4 3 3 3 2 2
5 5 5 4 3 4 3 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek