Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT706 İleri Ekonometrik Analiz I 927003 1 2 7.5

Dersin Amacı

Bir ekonometrik analiz sürecinde, iktisadi ilişkilerin, değişkenlerin veya verilerin yapısına bağlı olarak ortaya çıkan özel durumlarla ilgili farklı yaklaşımların aktarılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Miraç Eren

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Damodar Gujarati, "Örneklerle Ekonometri", BB101 Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

DİNAMİK MODELLER: Otoregresif modeller, gecikmesi dağıtılmış modeller, ARDL modelleri. EŞANLI DENKLEM SİSTEMLERİ: Belirlenme sorunu, eşanlı denklem sistemi tahmin yöntemleri. ZAMAN SERİSİ ANALİZİ: Durağanlık, eşbütünleşme, vektör otoregresif modeller, nedensellik testi, Box-Jenkins modelleri. PANEL VERİ ANALİZİ: Havuzlanmış veri ile EKK tahmini, sabit etki modeli, rassal etki modeli.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dinamik regresyon modelleri: Otoregresif modeller, gecikmesi dağıtılmış modeller
2 Dinamik regresyon modelleri: ARDL modelleri, bilgisayar uygulamaları
3 Eşanlı denklem sistemleri
4 Eşanlı denklem sistemleri
5 Zaman serisi analizi; Durağanlık: Kavramlar, tanımlar, ADF birim kök testi
6 Zaman serisi analizi; Eşbütünleşme, hata düzeltme modeli
7 Zaman serisi analizi: Vektör otoregresyon modeli, etki-tepki fonksiyonları, varyans ayrıştırma analizi
8 Zaman serisi analizi: Bilgisayar uygulamaları
9 Arasınav
10 Zaman serisi analizi: Granger nedensellik testi
11 Zaman serisi analizi: Box-Jenkins yöntemi
12 Zaman serisi analizi: Bilgisayar uygulamaları
13 Panel veri analizi
14 Panel veri analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1337508 Bu dersin sonunda öğrenciler dinamik iktisadi olayları zaman serisi ve panel veri yöntemlerini kullanarak inceleyebilir, istatistiksel ve iktisadi açıdan ulaşılan sonuçları değerlendirebilir.
2 1337509 Öğrenciler, zaman serisi analizi ve panel veri yöntemlerini uygun yazılımları kullanarak uygulayabilir
3 1337510 Dersi tamamlayan öğrenciler zaman serisi analizi ve panel veri yöntemlerinin uygulandığı akademik çalışmaları yorumlayabilir düzeyde olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70802 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek ileri bilgi düzeyine sahiptir.
2 70803 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisan ve jargona sahiptir.
3 70804 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 70805 İktisadi analiz programlarını SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b etkin olrak kullanır.
5 70806 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 70807 İstatistik ve ekonometrik yöntemleri iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 70808 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 70809 Modern teknolojiyi kullanabilme, takım çalışması yapabilme becerisine sahiptir.
9 70810 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, pragmatik düşünerek çözümler üretebilir.
10 70811 İktisat alanındaki bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini bağımsız olarak kullanabilir.
11 70812 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alan ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilir.
12 70813 Edindiği bilgiler ile seçtiği kariyer alanında bir işi yapabilme ve yürütme yetisine sahiptir.
13 70817 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 70818 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
15 70819 Alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
16 70820 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
17 70821 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
18 70822 Çalışma yaşamının gerektirdiği düzeyde iletişim yetkinliğine sahip olup, gerekli durumlarda inisiyatif alabilir.
19 70823 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
20 70824 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
21 70825 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
22 70826 Genel olarak iktisat özel olarak uzmanlaştığı alanda edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi, verileri analiz etmede ve sorunlara neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 1 4 4 5 5 2 1 4 5 2 2 3 3 3 2 1 4 5 2
2 3 2 1 4 5 5 2 2 3 2 1 4 5 5 5 2 2 3 3 3 2 1
3 4 5 2 2 2 3 3 3 3 2 1 4 5 2 3 2 1 4 5 2 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek