Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RESY613 Görsel Kültür Eğitimi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Görsel Kültür Eğitimi, sanat eğitiminin kültür ile ilintisini çağdaş yeni yönsemeler çerçevesinde ele almak amacındadır. Bu hedef doğrultusunda sanat ve sanat dışı tüm görsel üretimlerin konumlandırılmasına gerekçe oluşturan tüm kültürel başlıkların birey ve toplum etkileşiminde yerel, ulusal ve küresel tesirlerini pedagojik olarak inceleme amacını genellemektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr.Metin EKER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• W.J.T. Mitchell, THE LANGUAGE OF IMAGES, The University of Chicago Press, Chicago-London 1980. • Liz McFall, Adwertisig Cultural Economy, Sage Publication, London-New Delhi, 2004 • Pierre Bourdieu, The Field of Cultural Production, Columbia Universiyy Press, ….., 1993. • Edt. Chris Jenks, Cultural Reproduction, Routledge, London-NewYork, 1993. • Jonathan E. Schroeder, VISUAL CONSUMPTION, Routledge, London-New York 2002. • Tony Schirato-Jen Webb, READING THE VISUAL, Allen and Unwin, Australia 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görsel Kültür Eğitimi dersi; 1. Sanatın kültürel kapsamları ve klasik sanat görselliğinin yitirilişi ve kültürellik potansiyelinde azalmalar, 2. Üretim ve tüketim süreçlerinin modern ve postmodern kültür içinde incelenmesi, 3. Görsel kültürün tamamıyla görsel tüm üretimlere indirgenmesi, 4. Teknoloji kültüründen tekno-kültüre geçiş evresleri, 5. Görsel ve kültürel okuryazarlıkların değişen pedagojik gerekçeleri, 6. Görsel kültür öğretimi mi? Görsel kültür eğitimi mi? 7. İletişimin ve etkileşimin yeni ekolojileri ile eğitimin değişen doğasının adaptasyonal eleştirisi, 8. Görsel kültür eğitimi ve eleştirel pedagoji ilişkisi, gibi içerikleri yapılandırmak ve bağlamlaştırmak çabasındadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görüntü, görüntüsel, görü, gör(ü)sel, görüş kavramalarının çözümlenmesi Konu hakkında ön araştırma
2 Kültür, kültürel antropoloji ve kültürel ekoloji üzerine incelemeler Konu hakkında ön araştırma
3 Sanatın görselliği ile kültürün görselliği arasındaki farklar Konu hakkında ön araştırma
4 Sanat eğitiminde çağdaş kurgular, paradigmalar, profiller ya da modeller Konu hakkında ön araştırma
5 Görsel kültür eğitimi tartışmaları Konu hakkında ön araştırma
6 Kültürün görselleşmesi ve çağdaş sanatın kültürel kapsamları Konu hakkında ön araştırma
7 Sanatsal ve kültürel okuryazarlıkların pedagojik kapsamları Konu hakkında ön araştırma
8 Görsel kültür eğitimi ile görsel kültür öğretimi arasındaki farklar Konu hakkında ön araştırma
9 Görsel kültür eğitimi ile ilgili literatür taramaları Konu hakkında ön araştırma
10 Arasınav
11 Sanat, sanatçı ile kültür ve kültür üreticileri arasındaki bağlar Konu hakkında ön araştırma
12 Görsel kültür eğitimi ile eleştirel pedagoji ilişkisi Konu hakkında ön araştırma
13 Dünyada görsel kültür eğitiminin müfredatlaşma başarısı Konu hakkında ön araştırma
14 Ülkemizde görsel kültür eğitiminin müfredatlaşma başarısı Konu hakkında ön araştırma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270038 Görselliğin kültüründen kültürün görselliğine geçişi tartışabilmek
2 1270039 Çağdaş sanatı çözümleyebilmenin yeni bakış açılarında görsel kültürün potansiyellerini betimleyebilmek
3 1270040 Görsel kültür eğitimi ile görsel kültür öğretimi tercih ve paradigmalarında kişisel bakış açısı geliştirebilme
4 1270041 Sanat eğitiminin klasik profil ya da modellerine yeni ilaveler için gerekçeler oluşturabilme
5 1270042 Görsel kültür eğitimi ile eleştirel pedagojiyi ilişkilendirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69788 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 69789 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Resim hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 69790 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 69791 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
5 69792 Resim alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
6 69793 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler.
7 69794 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler.
8 69795 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler.
9 69799 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
10 69796 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
11 69800 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler.
12 69797 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
13 69798 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler.
14 69801 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkân tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler.