Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RESY604 Çizim ve Kurgulama 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Aktarma veçözümlenin devamı olan kurgulama temelli teknik süreçler için betimlemenin, imgelemin ya da tasarımın plastik elemanı olarak çizgi’nin özellikle objektif ve sübjektif analiz işlemlerinde kullanılma yeterliklerinin sağlanması, bu dersin amacı olarak gösterilebilir. Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlamalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Metin EKER, Prof. Dr. Gülten İMAMOĞLU, Assist. Prof. Engin GÜNEY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) SJÖLEN, Klara.Design Sketching, Olofsson, Eric., Keeos Design Books, 2006, İsveç.• EİSSEN, Koost., STEUR, Roselien Sketching,. Page One, 2) EİSSEN, Koost., STEİR, Roselien Sketching the Basics,. BIS publishers, 2011, Amsterdam. 3) RAPİD Viz, Hanks,KURT., Belliston, LARRY. Thomson, 2006, Boston. 4) Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany, 2011. 5) BERKOL,Ali Nurettin,Artistik Anatomi, Güzel Sanatlar Akademisi Yayını,no:9,İst.,1940 6) MARTIN,Vigue,İnsan Anatomisi Atlası, çev;Prof Dr. Mehmet YILDIRIM,Nobel Tıp Kitapevi,2006 7) BAMMES,Gottfried,The Artist's Guide to Human Anatomy, Green Edition,2004 8) Roy Prentice, teaching Anrt and Design, Continuum, London-New York 1995. 9) Costance Milbrath-Cynthia Lightfoot, Art and Human Development, Psychology Press, New York-London 2010.Ruth Lorand, Aesthetic Order, Routledge, London-New York 2000. 10) Nicholas Wade-Michael Swanston, Visual Perception, Routledge, New York 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çizim ve çözümleme dersi, aktarma’nın resimsel, geometrik, plastik veya tasarımsal temellendirmeleri; aktarma’dan çözümleme’ye geçişin kavramsal içeriklerinin incelenmesi; tasvir, imgelem veya tasarım süreçlerinde çizim’in pratik içeriklerinin irdelenmesi; objektif ve sübjektif analizlerde çizginin kullanılma durumlarının değerlendirilmesi; bir eylemsel sondaj çalışması olarak çizim ve çizimsel analizin öneminin kavranması; kurgusal çalışmalardan önce çözümsel çalışmaların gerekliliğinin ön plana çıkarılması; çizgisel çalışmalarsa geometrik karakter ve analiz; çizimlerde psikoanalitik boyut; kişiselleştirici yönelimlerde çözümsel çalışmalar; nesne analizleri; biçimlendirme süreç analizleri; doğal yapılaşma vemorfolojik dil analizleri; gibi içeriklere sahiptir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 4 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 6 4 24
9 Problem Çözümü 8 2 16
23 Proje Sunma 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
49 Performans 6 4 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çizim ve çözümleme derslerinin değerlendirilmesi Uygulama
2 Çizgi, çizim, aktarma, çözümleme, kurgulama, tasarım, tasar, soyutlama gibi kavramların incelenmesi Uygulama
3 Çizim ve aktarma çalışmaları Uygulama
4 Çizim ve kurgulamaya giriş Uygulama
5 Nesnel çizimler ve analiz çalışmaları Uygulama
6 Doğal yapılaşma ilkeleri ve dil kurgulamaları Uygulama
7 Nesnel kurgu prensipleri ve tasar dil kurgulamaları Uygulama
8 Kurgulamada bireysel yaklaşımlar ve içerikler Uygulama
9 Ara sınav
10 Metodolojik farklılıklarda çizim ve kurgulama Uygulama
11 Kurgulama çalışmalarında yöntem ve dil geliştirebilme Uygulama
12 Morfolojik bakış açılarında tasarım, ve kurgulama Uygulama
13 Morfolojik bakış açılarında imgelemin süreç ve analizleri Uygulama
14 Nesnel çözümleme çalışmaları gerçekleştirme Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267330 Kurgulama’yı kavramsal olarak çözümleyebilmek
2 1267331 Kurgulama süreçlerinin objektif ve sübjektif bileşenleri hakkında fikir sahibi olabilme
3 1267332 Çizim ve kurgulama süreçlerinin interdisipliner niteliklerini kavrayabilme
4 1267333 Çizim ve kurgulamalarda kişisel yönelim oluşturabilme
5 1267334 Çözümlemenin tasarım veya kurgulama kapsamlı bir gereklilik olduğunu öğrenme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69788 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 69789 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Resim hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 69790 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar.
4 69791 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
5 69792 Resim alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
6 69793 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler.
7 69794 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler.
8 69795 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler.
9 69799 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
10 69796 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
11 69800 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler.
12 69797 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
13 69798 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler.
14 69801 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkân tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler.