Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ZİH001 Zorunlu Temel İngilizce (Hazırlık Sınıfı) 927001 0 0 30

Dersin Amacı

İngilizce İktisat Bölümü’nü kazanıp Hazırlık Sınıfı Yeterlik Sınavı’nda başarılı olamayan öğrencilere temel İngilizce bilgisi vererek, dil seviyelerini tüm dil becerileri ve alt becerileri açısından, Avrupa Dil Çerçevesi standartlarına göre, en az B2 düzeyine çıkarmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

İlknur Namlı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Open Mind ( Macmillan Education ) Language Hub A2 ( Macmillan Education ) Language Hub B1 ( Macmillan Education ) Language Hub B1+ ( Macmillan Education ) Skillful 1,2,3 Reading and Writing ( Macmillan Education ) Skillful 1,2,3 Listening and Speaking ( Macmillan Education )

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel İngilizce dil becerileri (dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri) ve dil alt becerilerini (dil bilgisi, sözcük bilgisi) en az B2 düzeyinde geliştirecek her türlü dil öğretme etkinliği bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 2 50 1
4 Quiz 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 80 160
2 Final Sınavı 1 75 75
4 Quiz 8 55 440
49 Performans 1 75 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proficiency Exam for Compulsory Preparation Classes / Placement Test for All Preparation Classes
2 Announcement of the Exam results Orientation
3 Unit 1- Relationships Listening – wordstress in multisyllable adjectives Speaking – finding out about someone new Question forms, frequency words and phrases Hafta_3 (2).pdf
4 Unit 2- Living Listening – consonant pairs at the beginning of words Speaking – talking about your life and daily routine Past Simple – regular and irregular verbs Hafta_4 (1).pdf
5 Unit 3- Travel Listening – was and were with Past Continuous, predicting, listening for detail Speaking –telling a story about a journey Past Continuous and Past Simple, when/while Hafta_5 (2).pdf
6 Unit 4- Socializing Listening – linking a consonant to a vowel Speaking – talking about plans you have made for a weekend with visitors Be going to + infinitive Present Continuous for the future Hafta_6 (1).pdf
7 Unit 5- Work Listening – has/have/for/since, listening for inference, listening fo rgist Speaking – talking about pros and cons of different jobs, saying how they help society obligation, necessity, permission: must, have to,can, Present Perfect with how long,for and since Hafta_7 (2).pdf
8 Unit 6- Health Listening – vowel sounds, listening fo rgist, listening for detail Speaking – preparing to speak giving a presentation on health dos and don’ts Quantifiers too and enough, Present Perfect with just, already and yet Hafta_8 (2).pdf
9 Unit 7- Mind Listening – listening for the order of events, listening for key words, practicing the: /ꝺi:/, /ꝺə/ Speaking – planning and preparing to speak, discussing the effects of the Internet Articles, Used to, no article (school/the school) Hafta_9 (2).pdf
10 Unit 8- Art Listening – word stress in longer words, predicting, listening for gist, identifying contrasts Speaking – talking about tastes in music, talking about your favourite song Reflexive pronouns, infinitive of purpose, first conditional Hafta_10 (2).pdf
11 Unit 9- Money Listening –/ʌ/, /ɑ:/ and /æ/, listening for key words, listening for detail Speaking– talking about attitudes to Money, talking about spending money Second conditional Defining relative clauses gerunds Hafta_11 (2).pdf
12 Unit 10- Science and Technology Listening – /ɪst/ and superlative adjectives Speaking– describing personal possessions, comparing personal possessions Comparatives and superlatives need to Hafta_12.pdf
13 Unit 11- Natural World Listening – /r/ pronounced and silent Speaking – planning and preparing to speak, talking about natural wonders The passive (Present and Past Simple) Adjective + to + infinitive Even Hafta_13.pdf
14 1. Ara sınav için genel tekrar
15 Unit 12- Media Listening– word stress in Past Perfect sentences Speaking– talking about pros and cons of online news Reported speech Past Perfect Shall Hafta_15(2).pdf
16 GENERAL REVISION OF THE PRE-INT COURSE BOOK / PRE-INT END OF THE LEVEL TEST
17 Güz dönemi konularının tekrar gözden geçirilmesi
18 Unit 1- Communication Listening - /ə/ schwa Listening to check predictions predicting Speaking– rhetorical questions, follow-up questions, planning and preparing to speak Talking about your experiences of communicating with English speakers Present Simple and Present Continuous Subject and object questions Present-Simple-vs.-Progressive-exercises.pdf
19 Unit 2- Experiences Listening – word stress: two-syllable verbs, listening for main idea, listening for detail Speaking – talking about an inspirational person Talking about solving a problem Present Perfect Simple vs. Simple Past adverbs of time present and past ability PastSimple PresentPerfect_2665.pdf
20 Unit 3- On the Move Listening– word stress in noun sending in –ion Sentence stress: quantifiers Listening for sign posting Speaking –talking about a difficult journey Talking about a travel experience Talking about behaviour on public transport Narrative tenses Articles and quantifiers past tenses.pdf
21 Unit 4- Change Listening – intonation for attitude and mood contraction ofwill linking final consonant and vowel sounds Speaking – talking about resolutions and plans Talking about a life-changing book or film Future forms Making predictions making predictions.pdf
22 Unit 5- Work and Business Listening – intonation and rhythm: holding your turn Speaking – discussing and giving advice on employment skills and career interests Discussing and suggesting work place benefits and changes Past habits and states The passive Passives-BAC2-PRA.pdf
23 Unit 6- Sports and Hobbies Listening – Rhythm – pausing İntonation for expressing opinions Speaking – talking about hobbies and free time activities Modals of obligation Present Perfect Continuous Had to / needed to present_perfect_simple_or_present_perfect_continuous_3.pdf
24 Unit 7- Food Listening – diphthongs Word stres with modal verbs of speculation and deduction, listening for specific information Speaking – talking about eating out Making speculations and deductions about food Modals of speculation and deduction the… the…comparatives ands uperlatives Comparatives Superlatives worksheet with answers.pdf
25 Worksheets for previous units
26 Unit 8- Innovation Listening – relative clauses, listening for problems and solutions, listening for gist Speaking – explaining how an invention works Suggesting and evaluating creative ideas Relative clauses Zero and first conditional Conditionals with modals and imperatives relative-clauses.pdf
27 Unit 9- The Arts Listening – using your voice to make your story more interesting, listening for definitions of new words, listening for gist, listening for key words Speaking –reporting a conversation creating a collaborative story Second conditional Reported speech reported speech.pdf
28 Worksheets for previous units
29 Unit 10-Psychology Listening – third conditional, listening for phrases that support an argument, listening for main idea Listening for detail Speaking –talking about different versions of past events or situations, talking about past mistakes Third conditional Should have + past participle Hopes and wishes Third & Mixed conditionals.pdf
30 2. Ara sınav için genel tekrar revision on tenses.pdf
31 GENERAL REVISION OF THE INTERMEDIATE BOOK INT END OF THE LEVEL TEST
32 Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda konu tekrarları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1248566 Öğrenciler bir yeri sözlü ve yazılı olarak tanıtabilirler.
2 1248567 Geçmiş deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak tanımlayıp hikayeleştirebilirler.
3 1248568 Duygu, düşünce ve yaklaşımlarını sözlü ve yazılı olarak ifade edebilirler.
4 1248569 Filmler ve kitaplar hakkında konuşabilirler ve yazabilirler.
5 1248570 Bir konu hakkında benzerlik-farklılık, karşılaştırma, neden-sonuç bildirme vb. anlamında paragraf yazabilirler.
6 1248571 Dilbilgisel olarak tüm zamanları; basit, bileşik ve karmaşık cümle yapılarını; koşullu cümle yapılarını; edilgen cümle yapılarını; aktarılmış cümle yapılarını; isim, sıfat ve zarf cümleciklerini; gereklilik, zorunluluk, izin, yasak vb. bildiren fiilleri etkin ve doğru biçimde kullanabilirler.
7 1248572 Resmi ve resmi olmayan durumlara uygun olan sözcükleri doğru biçimde kullanabilirler.
8 1248573 Okudukları metinlerin hangi türde olduğunu ve içeriğini anlayıp yorumlayabilir ve çeşitli okuma stratejilerini (göz gezdirme, tarama vb.) uygulayabilirler.
9 1248574 Dinledikleri metinlerin hangi türde olduğunu ve içeriğini anlayıp yorumlayabilir ve dinlerken not alma tekniklerini uygulayabilirler.
10 1248575 Bir konuşmayı uygun biçimde başlatıp sonlandırabilirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5
2 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4
3 4 2 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5
4 4 2 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5
5 5 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3
6 4 2 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 5
7 4 4 2 3 4 4 5 4 5 4 3 4 5
8 5 4 4 1 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4
9 5 4 4 1 3 4 4 1 4 4 4 4 3 4 4
10 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek