Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD610 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psi.Dan.Uy. 927001 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesine, ilkelerine, yöntem ve tekniklerine ve söz konusu psikolojik danışma yaklaşımına ilişkin güncel araştırmalara ilişkin bir anlayışa sahip olabilmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. üyesi Esat ŞANLI

Ön Koşul Dersleri

Psikolojik Danışma Kuramları--Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gerald B. Sklare,.Okul Daışmanları İçin Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma, Çeviri Editörü Alim KAYA, Pegem Akademi, 2010. Olcay Güner. Çözüm Bende Saklı Çözüm Odaklı Terapi Yönetim Çocuk ve Gençlerde Kullanımı,Efil Yayınevi, 2010. Betül Meydan. Çözüm Odaklı Kısa Süreli Psikolojik Danışma: Okullardaki Etkililiği Üzerine Bir İnceleme, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013, 4(39),120-129. Başaran Gençdoğan. Çözüm Odaklı Terapiye Giriş. (Ders Notları) Erzurum, 2008. Solution Focused Group Therapy for Level 1 Substance Abusers, Sara A. Smock ve ark, Journal of Marital and Family Therapy, 2008, 34 (1) 107-120. Süleyman Doğan. Okul Psikolojik Danışmanları için Yeni ve Pratik Bir Yaklaşım: Çözüm Odaklı Kasa Süreli Psikolojik Danışma. Eğitim ve Bilim Dergisi, 2000, 25 (16) 59-66. Süleyman Doğan. Çözüm Odaklı Kasa Süreli Terapi: Kuramsal bir inceleme, , Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2013, 4(39),120-129.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesi. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın özellikleri ve varsayımları. İlk oturum ve sürecin anlatılması. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde amaç oluşturma. Gönülsüz danışanların süreci kabul etmesine yardımcı olma. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde mucize sorular. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde “Başka ne?” soruları. Çözümlere ilişkin farkındalık kazandırma. Öğrencilerin özkaynaklarına ilişkin farkındalık kazanmalarına yardımcı olma: zihin haritası, amigo teknikleri. Belirlenen ana hattın ve ilerlemenin derecelendirilmesi. Amaca ulaşmada karşılaşılabilecek olası engellerin tanımlanması ve engellerle başa çıkma. İlk oturumu bir mesaj vererek sonlandırma: Övgü, ifadeleri bağlama, ödevler. İlk oturumun bileşenlerini bütünleştirme: Yol haritası. Sonraki oturumları yürütme. Sonraki oturumların bileşenleri: “EARS”. Derecelendirme. Başka bir oturum için gereksinimi belirleme. İkinci ve sonraki oturumlar: Yol haritası. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma kavramlarını genişletme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
5 Derse Katılım 12 20 1
6 Uygulama/Pratik 5 40 1
10 Tartışma 12 10 1
27 Makale Yazma 1 30 1
36 Rapor 1 30 1
41 Proje Sunma 5 40 1
44 Makale Yazma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 12 3 36
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
10 Tartışma 12 2 24
12 Takım/Grup Çalışması 10 1 10
14 Gözlem 5 1 5
18 Örnek Vaka İncelemesi 5 2 10
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 5 1 5
27 Makale Yazma 1 15 15
28 Makale Kritik Etme 3 4 12
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
49 Performans 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Yapılandırılması.
2 Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın tarihçesi. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın özellikleri ve varsayımları.
3 İlk oturum ve sürecin anlatılması. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde amaç oluşturma. Gönülsüz danışanların süreci kabul etmesine yardımcı olma.
4 Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde mucize sorular. Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışma sürecinde “Başka ne?” soruları. Örnek uygulamalar
5 Çözümlere ilişkin farkındalık kazandırma. Öğrencilerin özkaynaklarına ilişkin farkındalık kazanmalarına yardımcı olma: zihin haritası, amigo teknikleri.
6 İlk oturumu bir mesaj vererek sonlandırma: Övgü, ifadeleri bağlama, ödevler. İlk oturumun bileşenlerini bütünleştirme: Yol haritası. Örnek uygulamalar
7 Sonraki oturumları yürütme. Sonraki oturumların bileşenleri
8 Ara Sınav
9 Derecelendirme. Başka bir oturum için gereksinimi belirleme. İkinci ve sonraki oturumlar: Yol haritası.
10 Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Yaklaşımının Grupla Psikolojik Danışma Sürecinde Uygulanması Örnek uygulamalar
11 Sonlandırma nasıl yapılır? Örnek uygulamalar
12 Okullarda Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Yaklaşımının kullanılması
13 Yapılan uygulamaları incelemek.
14 Yapılan uygulamaları incelemek.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255979 Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın temel ilkelerini tanıyabilme.
2 1255980 Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın aşamalarını ve teknikleri bilme.
3 1255981 Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın stratejilerini ve yöntemlerini kullanabilme.
4 1255982 Çözüm odaklı kısa süreli psikolojik danışmanın aşamalarını uygulayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67870 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67873 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67875 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67887 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67888 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
6 67885 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67884 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
8 67878 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
9 67871 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
10 67868 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
11 67866 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
12 67869 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
13 67867 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
14 67886 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67883 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
16 67881 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
17 67882 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67880 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67879 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67877 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67876 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67874 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67872 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4
2 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4
3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek