Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD705 Mesleki Rehberlikte Kariyer Kuramları 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Öğrenme ve öğretme etkinlikleri sonucu öğrenci; mesleki rehberlik ve mesleki psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçlarını bireylere uygulayabilme, değerlendirebilme yetenek ilgi değer envanterlerinin profillerini bireysel görüşme yoluyla yorumlayabilme bilgi ve becerisini kazanır. Var olan mesleki gelişim programlarını mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışmada bireylere uygulayabilme bilgi ve becerisini kazanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Barut

Ön Koşul Dersleri

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erkan, S. & Kaya, A. (2004; 2005). Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları: I ve II, Ankara, Pegem Yayınları. Erkan, S. (2006). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri. Ankara: Pegem Yayınları. Öncü, H. (1999). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 3. Baskı. Ankara: Yaysan A.Ş. Özçelik, D.A. (1981). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. 2. Baskı. Ankara:ÖSYM Yayını. MEB ve İş ve İşçi Bulma Kurumu (1998). Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları ve Meslekler Rehberi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. Kuzgun, Y. (2006). Akademik Benlik Kavramı Ölçeği El Kitabı. (Ed:Yıldız Kuzgun&Feride Bacanlı). Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Kullanılan Ölçme Araçları ve Programlar Dizisi (2). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. _______. (1988). Kendini Değerlendirme Envanteri El Kitabı. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 6 3 18
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
16 Alan Gezisi 2 6 12
17 Alan Çalışması 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ülkemizde mesleki rehberlik ve mesleki psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçlarını tanıtmak ve mesleki rehberlikve mesleki psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulamada, değerlendirmede ve sonuçların iletilmesinde uyulması gereken etik kurallar.
2 Kendini Değerlendirme Envanterini ve Akademik Benlik Kavramı Ölçeğini tanıtmak (geçerlikleri-güvenirlikleri ve el kitapları hakkında bilgi vermek)
3 Matematik Yetkinlik Beklentisi Ölçeğini ve Lise Öğrencileri İçin Mesleki Olgunluk Ölçeğini tanıtmak. (geçerlikleri-güvenirlikleri hakkında bilgi vermek)
4 Hacettepe Kişilik Envanterini ve Edwards Kişilik Envanterini tanıtmak (geçerlikleri-güvenirlikleri ve el kitapları hakkında bilgi vermek).
5 Yetenek, ilgi, değer envanterlerinin profillerini bireysel görüşme yoluyla yorumlama
6 Yetenek, ilgi, değer envanterlerinin profillerini bireysel görüşme yoluyla yorumlama
7 Ara Sınav
8 Var olan mesleki gelişim programlarını tanıtmak
9 Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama
10 Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama
11 Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama
12 Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama
13 Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama
14 Mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışma uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5581 1455004 yetenek, ilgi, değer, envanterlerinin profillerini bireysel görüşme yoluyla bireylere yorumlayabilir.
8019 1455006 1. Mesleki rehberlik ve mesleki psikolojik danışmada kullanılan ölçme araçlarını bireylere uygulayabilir, sonuçlarını değerlendirebilir
30872 1455005 Var olan mesleki gelişim programlarını mesleki grup rehberliği yada mesleki grupla psikolojik danışmada uygulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 75575 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 75576 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 75577 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 75597 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 75581 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 75596 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 75580 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 75579 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 75578 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 75583 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 75582 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 75588 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 75587 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 75586 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 75585 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 75584 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 75595 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 75594 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 75593 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 75592 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 75591 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 75590 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 75589 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
5581 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4
8019 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4
30872 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek