Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RPD710 İleri Bireysel ve Grupla Psikolojik Danışma 927001 1 2 8

Dersin Amacı

1. Bireysel ve grupla psikolojik danışma sürecini ileri düzeyde planlayabilme ve başlatabilme becerisini kazandırabilme 2. Bireysel ve grupla psikolojik danışma sürecini ileri düzeyde sürdürebilme ve sonlandırabilme becerisini kazandırabilme 3. Bireysel ve grupla psikolojik danışma sürecinde, temel psikolojik danışma tekniklerini ileri düzeyde başarılı bir şekilde uygulayabilme becerisini kazandırabilme 4. Bireysel ve grupla psikolojik danışma sürecinde karşılaşılan duygusal sorunlara yönelik ileri düzeyde yardım verebilme becerisini kazandırabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğrt.Üyesi Yaşar BARUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Psikolojik Yardım İlişkileri. Hasan Tan, Milli Eğitim Yayınevi. 2. Terapötik İletişim. Nilüfer Voltan-Acar, U S-A Yayıncılık. 3. Psikolojik Danışmaya Giriş. Gerard Egan, Çev: Akkoyun, F. ve diğerleri, Form Ofset. 4. Yardım Becerileri Temel Eğitim Programı. Steven J. Danish, Anthony R. D’Augelli, Allen L. Hauer. Çev: Akkoyun, F., Form Ofset, Ankara. 5. Psikolojik Danışma ve Psikoterapide Kuramlar. T. Fikret Karahan, Mehmet E. Sardoğan, Deniz Kültür. 6. İletişim Çatışmaları ve Empati. Üstün Dökmen, Sistem Yayıncılık. 7. Irvin D. Yalom: a. Bağışlanan Terapi b. Aşkın Celladı c. Annem ve Hayatın Anlamı d. Hergün Biraz Daha Yakın e. Divan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Süpervizyon altında temel psikolojik danışma beceri ve tekniklerini kullanarak bireyle ve grupla psikolojik danışma yapma.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1258129 1. Bireysel ve grupla psikolojik danışma sürecini ileri düzeyde planlayabilme ve başlatabilme becerisini kazandırabilme.
2 1258130 2. Bireysel ve grupla psikolojik danışma sürecini ileri düzeyde sürdürebilme ve sonlandırabilme becerisini kazandırabilme .
3 1258131 3. Bireysel ve grupla psikolojik danışma sürecinde, temel psikolojik danışma tekniklerini ileri düzeyde başarılı bir şekilde uygulayabilme becerisini kazandırabilme.
4 1258132 4. Bireysel ve grupla psikolojik danışma sürecinde karşılaşılan duygusal sorunlara yönelik ileri düzeyde yardım verebilme becerisini kazandırabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67843 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgi birikimine geliştirme ve derinleştirme düzeyinde sahip olur.
2 67844 Disiplinler arası çalışmalarla farklı disiplinlerle kendi alanındaki bilgileri işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler bütünü oluşturur.
3 67845 Rehberlik ve psikolojik danışma alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
4 67865 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uyar.
5 67849 Rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzmanlık düzeyinde kazandığı kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun şekilde kullanabilir.
6 67864 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
7 67848 Çalışmalarını bağımsız ve ekip olarak yürütebilir.
8 67847 Bireylerin ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar üretir.
9 67846 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
10 67851 Alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
11 67850 Mesleki yeterliklerini fark eder ve geliştirme çabasında olur.
12 67856 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
13 67855 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
14 67854 Yurt içi ve yurt dışındaki güncel gelişmeleri takip ederek, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
15 67853 Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır
16 67852 Görsel göstergeleri inceleyip, değerlendirir.
17 67863 Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine yönelik olumlu tutumlar oluşturur.
18 67862 ‘Mesleki Gelişim’ ve ‘Yaşam Boyu Öğrenme’ ilkelerini benimser.
19 67861 Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir.
20 67860 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, sorumluluk alarak çözüm üreteceği yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
21 67859 Alanındaki bağımsız olarak kurguladığı sorunun çözüm yollarını geliştirip, çözer, sonuçları değerlendirir, gerektiğinde uygular.
22 67858 Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
23 67857 Rehberlik ve psikolojik danışma alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar.