Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EPO604 Eğitimde Program Değerlendirme 927001 1 1 7.5

Dersin Amacı

Eğitimde program değerlendirme sürecini, modellerini ve yaklaşımlarını öğrenmek ve program değerlendirme yeterliğine katkıda bulunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. İsmail GELEN

Ön Koşul Dersleri

Program Geliştirme

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Akkoyunlu, B., Altun A., ve Soylu M. Y. (2008). Öğretim tasarımı. Ankara: Maya Akademi. • Aktan, C. C., ve Gencel, U. (2007). Yükseköğretimde Akreditasyon, İçinde: C. C. Aktan (Ed.) Değişim Çağında Yüksek Öğretim. İzmir: Yaşar Üniversitesi Yayını. • Alabaş, R., ve Kamer, S. T. (2007). Sosyal bilgiler öğretim programının değerlendirilmesi: Uygulayıcı görüşlerinin nitel analizi. I. Ulusal İlköğretim Kongresi, 2007, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. • Alkin, M. C. (1991). Evaluation theory development: II. In M.V. McLaughlin ve D.C. Philips (Eds.), Evaluation and Education at Quarter Century: Ninetieth Yearbook of National Society for the Study of Education. Chicago: University of Chicago Press. • Alper, A. ve Gülbahar, Y. (2009). Trends and Issues in Educational Technologies: A Review of Recent Research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 8 (2), 124-135. • Altıntaş, L., ve Alimoğlu, M. K. (2013). Eğitim Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Programların Üç Farklı Model ile Bir Arada Değerlendirilmesi: Logic, Bağlam-Girdi-Süreç-Ürün ve Kirkpatrick Modelleri. Tıp Eğitimi Dünyası, 36(36). 19-30. • Argyris, C., ve Schön, D. A. (1996). Organisational learning II: Theory, method and practice. MA: Addison-Wesley. • Arık, R. S. ve Türkmen, M. (2009). Eğitim bilimleri alanında yayınlanan bilimsel dergilerde yer alan makalelerin incelenmesi. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,1-3 Mayıs 2009, Çanakkale. • Arsal, Z. (2014). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırmacılık ilkelerine göre değerlendirilmesi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 2(3), 1-14. • Arslan, M. (2000). Cumhuriyet dönemi ilköğretim programları ve belli başlı özellikleri. Milli Eğitim Dergisi, 146(01.12), 2008. • Aslan, M., ve Sağlam, M. (2015). Türkiye’de 2005-2014 yılları arasında yapılan program değerlendirme tezlerinin metodolojik açıdan incelenmesi. Üçüncü Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Bildiri Özeti Kitabı.Adana: Çukurova Üniversitesi. • Aykaç, N., ve Aydın, H. (2006). Öğrenme-öğretme sürecinde planlama ve uygulama. İstanbul: Naturel Yayıncılık. • Bakar, E., Kele, Ö., ve Koçakoğlu, M. (2009). Öğretmenlerin MEB 6. sınıf fen ve teknoloji dersi kitap setleriyle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 41-50. • Bates, R. (2004). A critical analysis of evaluation practice: The Kirkpatrick model and the principle of beneficence. Evaluation and Program Planning, 27(3), 341-347. • Baturay, M. H., ve Karaca, F. (2008). Perceptions of the school staff for the curriculum change at a K12 school setting. In 8th International Educational Technology Conference. Online papers. 682-685. • Bay, E., ve Karakaya, Ş. (2006). Program değerlendirme sürecinde karşılaşılan sorunlar. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 104-112. • Bellon, J., ve Handler, R. (1982). Curriculum Development and Evaluation. USA: Kendall. • Bennet, C. F. (1996). Rationale for public funding of agricultural extension programme. Journal of Agricultural and Food Information, 3(4), 3-25. • Benzer, A. ve Eldem, E. (2013). Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçları hakkında bilgi düzeyleri. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 649-664. • Brousselle, A., ve Champagne, F. (2011). Program theory evaluation: Logic analysis. Evaluation and Program Planning, 34(1), 69-78. • Bryson, J. M., Patton, M. Q., ve Bowman, R. A. (2011). Working with evaluation stakeholders: A rationale, step-wise approach and toolkit. Evaluation and Program Planning, 34(1), 1-12. • Bümen, N. T. (2005). Öğretmenlerin yeni ilköğretim 1-5. sınıf programlarıyla ilgili görüşleri ve programı uygulamaya hazırlayıcı bir hizmet içi eğitim çalışması örneği. Ege Eğitim Dergisi, 6(2), 21-57. • Büyükduman, F. İ. (2005). İlköğretim okulları İngilizce öğretmenlerinin birinci kademe İngilizce öğretim programına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2005), 55-64. • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Geliştirişmiş 17. Baskı. Ankara: Pegem Akademi. • Caswell, L.H., ve Campbell, D. (1935). Curriculum development. New York: American Book Company. • Chelimsky, E. (1989). Program evaluation: Patterns and directions. Washington D.C.: The American Society for Public Administration. • Chen, S., Hsu, I. C., ve Wu, C. M. (2009). Evaluation of undergraduate curriculum reform for interdisciplinary learning. Teaching in Higher Education, 14(2), 161-173. • Cooksy, L. J., ve Mark, M. M. (2012). Influences on evaluation quality. American Journal of Evaluation, 33(1), 79-84. • Cousins, J.B., ve Earl, L.M. (1992). The case for participatory evaluation. Educational Evaluation and Policy Analysis, 14(4), 379-418. • Çelenk, S., Tertemiz, N., ve Kalaycı, N. (2000). İlköğretim programları ve gelişmeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (Genişletilmiş 3. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık. • Çilek, E. (Danışman İsmail GELEN), (2013-2017), “Türkiye’de Program Değerlendirme İle İlgili Problemler (Samsun İli Örneği)”, O.M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun • Çoruhlu, T. Ş., Nas, S. E., ve Çepni, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VI(I), 122-141. • Davies, P., ve Pearse, E. (2000). Success in english teaching: A complete ıntroduction to teaching english at secondary school level and above. Oxford: Oxford University Press. • Demirel, Ö. (1992). Türkiye’de program geliştirme uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 27-43 • Demirel, Ö. (1999). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık. • Demirel, Ö. (2012). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme (18.Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık. • Dick, W., ve Carey, L. (1990). The systematic design of instruction. Third edition. New York: Harper Collins. • Doğan, H. (1975). Program geliştirmede sistem yaklaşımı. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(14), 36. • Doğan,Y. (2010). Fen ve teknoloji dersi programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VII(I), 86-106. • Doğanay, A. (2008). Çağdaş sosyal bilgiler anlayışı ışığında yeni sosyal bilgiler programının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 77-96. • Doll, R.C. (1996). Curriculum improvement: Decision making and process. 9th edition. Boston, Mass.: Allyn and Bacon. • Donis-Keller, C., Meltzer, J., ve Chmielewski, E. (2013). The power of collaborative program evaluation. Boston: PCG Education. • Duman, B. (2004). İlköğretim Türkçe programının etkililiğinin değerlendirilmesi (Konya ve Muğla örneklerinin karşılaştırılması). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 85-108. • Duru, A., ve Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2010), 67-81. • Durukan, E . (2015). Öğretmen görüşleri açısından Türkçe dersi öğretim programı kazanımları. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), http://dergipark.gov.tr/ksbd/issue/16223/16990 adresinden 17 Nisan 2017 tarihinde alınmıştır. • EARGED (2005). PISA 2003 Projesi Sonuçları, 27.02.2005 tarihinde http://earged.meb.gov.tr adresinden alınmıştır. • Er, K. O. (2006). İlköğretim 4. ve 5. sınıf İngilizce öğretim programlarının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri FakültesiDergisi, 39(2), 1-25. • Erbilen-Sak, Ö. (2008). İlköğretim I. Kademe İngilizce Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi. • Ercan, F., ve Altun, S. A. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi 4. ve 5. Sınıflar öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 311-319. • Erden, A.M. (1995). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara:Personel Eğitim Merkezi Yayınları • Erdem, D. (2011). Türkiye’de 2005–2006 yılları arasında yayımlanan eğitim bilimleri dergilerindeki makalelerin bazı özellikler açısından incelenmesi: Betimsel bir analiz. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2 (1), 140-147. • Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme. Üçüncü baskı. Ankara: Anı Yayıncılık. • Erdoğan, M. (2005). Yeni geliştirilen beşinci sınıf fen ve teknoloji dersi müfredatı: Pilot uygulama yansımaları. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 299-310. • Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık • Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan Yayınları. Farjad, S. (2012). The Evaluation effectiveness of training courses in university by Kirkpatrick model (Case study: Islamshahr university). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2837-2841. • Farmer, D. (1997). Program evaluation matrix. Michigan: Michigan State University College of Human Ecology. • Fer, S. (2005). Cumhuriyet dönemi ilköğretim programı üzerine bir değerlendirme. Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyumu. İstanbul: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi. • Fetterman, D. M. (2001). Foundations of Empowerment Evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage. • Fink, A. (1995). How to design surveys: The survey kit. Thousand Oaks, CA: Sage. • Fitzpatrick, J.L., Sanders, J.R., ve Worthen, B.R. (2004). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. Boston: Pearson Education. • Floc'hlay, B., ve Plottu, E. (1998). Democratic Evaluation From Empowerment Evaluation to Public Decision-making. Evaluation, 4(3), 261-277 • Fitzpatrick, J., Sanders, J.R. ve Worthen, B. (2004). Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines. Boston: Pearson Education. • Gagne, R.M., Briggs, L.J., ve Wagner, W.W. (1992). Principles of instructional design. Fourth edition. Orlando: Holt, Reihhart and Winston Inc. • Gelen, İ., ve Beyazıt, N. (2007). Eski ve yeni ilköğretim programları ile ilgili çeşitli görüşlerin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51(51), 457-476. • Good, C. (1973). Dictionary of education. Third edition. New York: Mc Graw-Hill. • Göçer, A. (2008). İlköğretim Türkçe ders kitaplarının ölçme ve değerlendirme açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1). http://dergipark.gov.tr/download/article-file/32094 adresinden 17 Nisan 2017 tarihinde alınmıştır. • Gökmenoğlu, T. (2014). Geniş açı: Modeller ve yaklaşımlar açısından Türkiye’de program değerlendirme çalışmaları. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(7), 55-70. • Gömleksiz, M. N. (2005). Yeni ilköğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 339-384. • Gömleksiz, M. N., ve Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2007), 76-88. • Gözütok, F. D. (2003). Türkiye’de program geliştirme çalışmaları. Milli Eğitim Dergisi, 160, 90-102. • Gözütok, D., Akgün, Ö. E., ve Karacaoğlu, C. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Uygulanmasına Öğretmenlerin Hazırlanması. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, 2005, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri. • Gredler, M. E. (1996). Program evaluation. New Jersey: Prentice Hall. • Greene, J. C. (1994). Qualitative program evaluation. In N. K. Denzin ve Y. S. Lincoln (Ed.). The art of interpretation, evaluation, and presentation. London: Sage. • Guba, E. G. (1965). Evaluation in field studies. Address at evaluation conference sponsored by the Ohio State Department of Education, Columbus. • Guba, E. G., ve Lincoln, Y. S. (1989). Fourth generation evaluation. Newbury Park, CA: Sage. • Gündoğdu, Y.B. (2012). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin tercih ettikleri ölçme araçları. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27, 85-112. • Gürkan, T. (2005). Programın Yapısal Boyutları ve Program Geliştirme Süreci. M. • Gültekin (Ed.). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. • Gürlen, E., ve Cihan, T. (2013). İlköğretim 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 131-146. • Güven, B., ve İleri, S. (2006). Program Değerlendirme Kavramı Ve Türkiye’de İlköğretimde Program Değerlendirme Çalışmalarına Kuramsal Bakış. Türkiye SSosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 141-163. • Gedikoğlu, T. (2005). Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi:Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 66-80. • Gelen, İ., Beyazıt, N. (2007). Eski ve Yeni İlköğretim Programları İle İlgili Çeşitli Görüşlerin Karşılaştırılması. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 51(1), 457-476. • Güven, B., İleri, S. (2006). Program Değerlendirme Kavramı Ve Türkiye’de İlköğretimde Program Değerlendirme Çalışmalarına Kuramsal Bakış. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 141-163. • Hall, J., Freeman, M., ve Roulston, K. (2014). Right timing in formative program evaluation. Evaluation and Program Planning, 45, 151-156. • Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim ilke ve yöntemleri; Eğitim programları ve öğretim. İstanbul: Beta Basın Yayın Dağıtım • House, E. R. (1980). Evaluating with validity. Beverly Hills: CA: Sage. • Hlynka, D., ve Belland, J. C. (1991). Paradigms regained: The uses of illuminative, semiotic, and post-modern criticism as modes of inquiry in educational technology: A book of readings. Englewood Cliffs, NJ: Educational Technology Publications. • Hlynka, D., ve Yeaman, A. R. J. (1992). Postmodern educational technology (ERIC Digest EDO-IR-92-5). Washington, DC: Office of Educational Research and Improvement (ERIC Document Reproduction Service No. ED 348 042). • Hogan, L.R. (2007). The Historical Development Of Program Evaluation:Exploring The Past And Present. Online Journal Of Workforce Education And Development, 4(II), 1-14. • İnam Çelik, G. (2009). İlköğretim okulları 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programının değerlendirilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Adnan Menderes Üniversitesi. • İşman, A., ve Eskicumalı, A. (2006). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Beşinci baskı. İstanbul: Sempati Yayıncılık. • Johnson, R. L., McDaniel, F., ve Willeke, M. J. (2000). Using Portfolios in Program Evaluation: An İnvestigation of İnterrater Reliability. American Journal of Evaluation, 21(1), 65-80. • Joint Committee on Standards for Educational Evaluation. (1994). The program evaluation standards: How to assess evaluations of educational programs. Thousand Oaks, CA: Sage. • Kablan, Z. (2011). İlköğretim matematik öğretim programının değerlendirilmesine yönelik araştırmaların analizi. İlköğretim online, 10(3). 1160- 1177. • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (Vol. 2). Ankara: Asil Yayın Dağıtım. • Kaptan, F. (2005). Fen ve teknoloji dersi öğretim programıyla ilgili değerlendirme. Yeni ilköğretim programlarını değerlendirme sempozyumu bildiriler kitabı. Ankara: Sim Matbaası. • Karadüz, A. (2009). Türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarının “yapılandırmacı öğrenme” kavramı bağlamında eleştirisi. Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (1), 189-210. • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi. (26.Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. • Karataş, S. ve Tabak, N. (2010). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 3(1), 56-65. • Kaya, S. ve Ok, A. (2016). The second grade English language curriculum: Theorypractice congruence. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(4), 491-512. • Kaya, Z. (1997). Eğitimde program değerlendirme sürecinin temel işlemleri. Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğitim Dergisi, 5(5), 59-72. • Kızılabdullah, Y. (2008). Yapılandırmacılık yaklaşımının ilköğretim dün kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amaçlarının gerçekleşmesine etkisi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 197-215. • Koç, A. (2010). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin yeterlikleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(19), 107-149. • Kozikoğlu, İ. (2014). Ortaokul 7. sınıf İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 361-375. • Kumral, O., ve Saracaloğlu, A. S. (2011). Eğitim programlarının değerlendirilmesi ve eğitsel eleştiri modeli. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 1(2), 27-35. • Kurt, A., ve Erdoğan, M. (2015). Program değerlendirme araştırmalarının içerik analizi ve ğilimleri; 2004-2013 yılları arası. Eğitim ve Bilim, 40(178), 199- 224. • Kutlu, Ö., (2005). Yeni ilköğretim programlarının öğrenci başarısındaki gelişimi değerlendirme. Eğitimde Yansımalar: VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, 2005, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kayseri. • Küçük, Ö. (2008). An Evaluation of English Language Teaching Program at Key Stage I and Opinions of Teachers Regarding the Program. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi. • Kürüm Yapıcoğlu, D., Atik Kara, D., ve Sever, D. (2016). Türkiye’de program değerlendirme çalışmalarında eğilimler ve sorunlar: Alan uzmanlarının gözüyle. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 6(12), 91-113. • Kumral, O. ve Saracaloğlu,A.S. (2011). Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi ve Eğitsel Eleştiri Modeli. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 1(2), 27-35. • Levine, M. (1982). Adversay hearings. In N.L. Smith (Ed.), Communication staryegies in evaluation. Beverly Hills, CA: Sage. • Luskin, R. J., ve Ho, T. (2013). Comparing the intended consequences of three theories of evaluation. Evaluation and Program Planning, 38, 61-66. • MacNeil, C. (2000). The prose and cons of poetic representation in evaluation reporting. American Journal of Evaluation, 21(3), 359-367. • Mark, M.M., Henry, G.T., ve Julnes, G. (2000). Evaluation: An integrated framework for understanding, guiding and improving policies and programs. San Francisco: Jossey-Bass Pfeiffer. • Mark, M.M., ve Shotland, R.L. (1985). “Stakeholde-Based Evaluation and Vale Judgements: The Role of Perceived Power and Legitimacy in The Selection of Stakeholder Groups”. Evaluation Review, 9, 605-626. • Mark, M. M., ve Shotland, R. (1987). Multiple methods in program evaluation. San Fransisco: Jossey-Bass. Marsh, C. J., ve Willis, G. (2007). Curriculum: Alternative approaches, ongoing issues.4th edition. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall. • Mathison, S. (2005). Encyclopedia of evaluation. Londra: SAGE. • McCain, D.V. (2005). Evaluation basics. Alexandria: American Society for Training & Development. • McLaughlin, J. A., ve Jordan, G. B. (1999). Logic models: A tool for telling your programs performance story. Evaluation and Program Planning, 22(1), 65-72. • McNeil, J. (1996). Curriculum – A comprehensive introduction. New York: Harper Collins College Publishers. • McNeil, J. D. (2006). Contemporary curriculum. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. • MEB. (2005). Temel eğitim destek programı öğretim programlarının değerlendirme raporu. Ankara: MEB-EARGED. • MEB. (2017). Taslak öğretim programları. http://mufredat.meb.gov.tr/SSS.aspx adresinden 2 Nisan 2017 tarihinde edinilmiştir. • MEB/EARGED (2001) 21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitim Sisteminin İhtiyaç Duyduğu Çağdaş Öğretmen Profili, Ankara, Milli Eğitim Basımevi • MEB/EARGED (2011) MEB 21. Yüzyıl Öğrenci Profili, Ankara, Milli Eğitim Basımevi • Morrison, G.S. (1993). Contemporary curriculum K-8. Boston, Mass.: Allyn and Bacon. • Oliva, P. (1988). Developing the curriculum. Second edition. Boston: Scott, Foresman and Company. • Oliver, A.I. (1965). Curriculum improvement: A guide to problems, principles and procedures. New York: Dodd Mead and Company. • Oral B & Yazar T (edt’s), (2017) Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme, Ankara, Pegem Akademi Yayınları • Orbeyi, S., ve Güven, B. (2008). Yeni ilköğretim matematik dersi öğretim programının değerlendirme öğesine ilişkin öğretmen görüşleri. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 133-147. • Ornstein, C.A., ve Hunkins, P.F. (1988). Curriculum: Foundations, principles and issues. New Jersey: Prentice Hall. • Ornstein, C.A., ve Hunkins, P.F. (2004). Curriculum: Foundations: Principles and Theory. Boston: Allyn and Bacon. • O’Sullivan, R. (2012). Collaborative evaluation within a framework of stakeholderoriented evaluation approaches. Evaluation and Program Planning, 35, 518–522. • Ozan, C., ve Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136. • Özbay, M. (2008). Yeni “ilköğretim Türkçe dersi öğretim programı (6,7,8. Sınıflar) nın kazanımlarına eleştirel bir bakış. (Sözlü Bildiri) I. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 20-21 Kasım Başkent Üniversitesi, Ankara. • Özdemir, S.M. (2009). Eğitimde Program Değerlendirme ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149. • Özüdoğru, F., ve Adıgüzel, O. C. (2016). Aydınlatıcı Program Değerlendirme Modeli. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, November 2016 Special Issue, 25-34. • Özdemir, S.M. (2009). Eğitimde Program Değerlendirme ve Türkiye’de Eğitim Programlarını Değerlendirme Çalışmalarının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 126-149. • Parlett, M., ve Hamilton, D. (1976). Evaluation as illumination: A new approach to the study of innovatory program. CA: Sage. • Patton, M.Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. 2nd edition. Newbury Park, CA: Sage. • Patton, M.Q. (1997). Utilization focused evaluation. 2nd edition. Thousand Oaks, CA: Sage. • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. California: Sage. • Paykoç, F. ve Ok, A .(1990). Delfi Tekniği ile Türk Eğitim Sistemindeki Bazı Problemlerin İncelenmesi, Eğitim ve Bilim. 14(75): 14-21. • Posavac, E. J., ve Carey, R. G. (2003). Program evaluation: Methods and case studies. Sixth edition. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall Pearson Education Inc. • Posner, G. J. (1995). Analyzing the curriculum. Second edition. New York: McGraw- Hill Inc. • Provus, M. M. (1969). The discrepancy evaluation model: An approach to local Program improvement and development. PA: Pittsburgh Public Schools. • Quintanilla, G., ve Packard, T. (2002). A Participatory Evaluation of An Inner-city Science Enrichment Program. Evaluation and Program Planning, 25(1), 15- 22. • Rice, J. M. (1915). The people’s government: Efficient, bossless, graftless. Philadelphia: John C. Winston. • Rossi, P. H. (1982). Standards for evaluation practice. New Directions for Program Evaluation (15). • Rossi, P. H., ve Freeman, H. E. (1993). Evaulation: A Systematic Approach (5th Edition). Newbury Park, CA: Sage. • Saylor, J.G., ve Alexander, W.M. (1968). Curriculum planning for better teaching and learning. New York: Rinehart and Winston Inc. • Saylor, J.G., ve Alexander, W.M. (1968). Curriculum planning for better teaching and learning. Fourth edition. New York: Rinehart and Winston Inc. • Scott, R. E. (2010). Pragmatic evaluation: A conceptual framework for designinga systematic approach to evaluation of eHealth interventions. International Journal of E-Health and Medical Communications, 1(2), 1-11. • Scriven, M. (1984). Evaluation ideologies. In R.F. Connor, D.G. Altman ve C. Jackson (Eds). Evaluation studies review annual (Vol. 9). Beverly Hills, CA: Sage. • Selvi, K. (1996). Tutumların ölçülmesi ve program değerlendirme. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 39-53. • Selvi, K., Uysal, D., Polat, M., Sönmez, T., Köse, C., ve Yetim, N. (2016). SUPSKY eğitim programı tasarımı modeli. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 6(12), 33-55. • Semerci Ç, Semerci N (2001), Delphi, Dacum and Task Analysis in Curriculum Development Fırat Fırat University Journal of Social Science Vol: 11 No: 2, pp 241-250 • Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim Konferansı, 2012 Şubat, Uşak Üniversitesi, Uşak. • Sezgin, O. (1991). Üçüncü neslin eğitimi. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. • Shadish, W., Cook, T., ve Leviton, U. (1995). Foundations of program evaluation: Theories of practice. Third edition. Londra: Sage. • Simpson R.D and Brown D.R. (1977). Validating Scieence Teaching Competencies using the Delphi Method, in Science Education. 61 (2): 209-219. • Sridharan, S., ve Nakaima, A. (2011). Ten steps to making evaluation matter. Evaluation and Program Planning, 34(2), 135-146. • Stake, R. E. (1967). The countenance of educational evaluation. Teachers College Record, 68(7), 523-540. • Stake, R. E. (1975). Program evaluation particularly responsive evaluation (Occasional Paper No:5). Kalamazoo: Western Michigan University Evaluation Center. • Stecher, B. (1990). Goal-free evaluation. In H.J. Walberg ve G.D. Haertel (Ed.). The International Encyclopedia of Educational Evaluation. Oxford: Pergamon Press. • Stufflebeam, D. L. (1980). The CIPP model for program evaluation. In G. Madaus, M. Scriven & D. Stufflebeam (Eds). Evaluation models and decision making in education. Itasca 2: Peacock. • Stufflebeam, D. L. (2000). The methodology of metaevaluation as reflected in metaevaluations by the Western Michigan University Evaluation Center. Journal of Personnel Evaluation in Education, 14(1), 95-125. • Stufflebeam, D. L., ve Shinkfield, A. J. (2007). Evaluation theory, models and applications. San Francisco, CA: Jossey-Bass. Stufflebeam, D.L., Madaus, G.F., ve Kellaghan, T. (2002). Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation. Second edition. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. • Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (2007). Program Değerlendirmede Meta-Analiz Ve Meta-Değerlendirme Yöntemleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), …. • Sağlam, M. ve Yüksel, İ. (2012). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi. • Stufflebeam, D.L.,Madaus, G.F.ve Kellaghan, T. (2002). Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation. Dordrechts: Springer. • Şahin, İ. (2007). Yeni İlköğretim 1.Kademe Türkçe Programının Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 6(2), 284-304. • Şimşek, H. (2007). A teacher development program for young learners of English: An action research. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adana. • Taba, H. (1962). Curriculum development: Theory and practice. New York: Harcourt, Brace and World. • Tanış, E. (2007). Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi. 15 Şubat 2017 tarihinde http://www.ingilizceogretmeni.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=115&Itemid=78 adresinden alınmıştır. • Tanner, D., ve Tanner, L. N. (1980). Curriculum development: Theory into practice. New York: Macmillan. • Tekin, H. (1984). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Has-soy Matbaası. • Tilley, N. J. (1998). Evaluating the effectiveness of CCTV schemes. In Norris, C., Moran, J., ve Armstrong, G. Surveillance, Closed Circuit Television and Social Control. Ashgate: Aldershot. • Topkaya, E.Z. ve Küçük, Ö. (2010). An Evaluation of 4th and 5th Grade English Language Teaching Program. İlköğretim Online, 9(1), 52-65. • Torres, R. T., ve Preskill, H. (2001). Evaluation and Organizational Learning: Past, Present, and Future. American Journal of Evaluation, 22(3), 387-395. • Turgut, M. (1983). Program değerlendirme: Cumhuriyet döneminde eğitim. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. • Tyler, R. W. (1950). Basic principles of curriculum development. University of Chicago Press. Performance Improvement Quarterly, 3(1), 65-70. • Tyler, R. (1969). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago: University of Chicago Press. • Unrau, Y. A. (2001). Using Client Exit İnterviews to İlluminate Outcomes in Program Logic Models: A Case Example. Evaluation and Program Planning, 24(4),353-361. • Uşun, S. (2012). Eğitimde program değerlendirme: Süreçler yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Anı Yayıncılık. • Uzunboylu, H., ve Hürsen, Ç. (2012). Eğitim programları ve değerlendirilmesi. İkinci baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. • Uşun, S. (2012). Eğitimde Program Değerlendirme Süreçler Yaklaşımlar ve Modeller. Ankara: Anı Yayıncılık. • Ünal. S, Çoştu, B., ve Karataş, F. Ö. (2004). türkiye de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 183-202. • Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme: Teoriler-teknikler. Ankara: Alkım Yayıncılık. • Weiss, C. H. (1972). Evaluation research: Methods of assessing program effectiveness. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall. • Whitehead, T. L. (2002). Traditional approaches to the evaluation of community based interventions: Strengths and limitations. College Park, Maryland: CECH. • Wolf, R. L. (1990). “Judical Evaluation”. In H.J. Walberg ve G.D. Haertel (Eds.), The International Encyclopedia of Educational Evaluation, (79-81). Oxford: Pergamon Press. • Worthen, B.R, Sanders, J.R., ve Fitzpatrick, J.L. (1997). Program evaluation: Alternative approaches and practical guidelines. Second edition. New York: Longman Publishers. • Yaman, H. (2009). İlköğretim Türkçe dersi programının kalabalık sınıflarda uygulanabilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(1), 329-359. • Yaşar, Ş. (1998). Yapısalcı kuram ve öğrenme-öğretme süreci. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 68-75. • Yaşar, Ş. (1998). Evaluation of educational programmes in Turkey. AECT Annual Meeting, San Diego. (ERIC Document No: ED 419 846). • Yaşar, S., Gültekin, M., Köse, N., Girmen, P., ve Anagün, S. (2005). The metaevaluation of teacher training programs for elementary education in Turkey. ATEA 33. Annual Conference (s. 498-504). Gold Coast, Queensland, Australia: ATEA. • Yazçayır, N., Selvi, K., ve Demirel, Ö. (2013). Assessment of the general secondary education curricula in Turkey. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 3(5), 13-24. • Yeaman, A. R. (1994). Deconstructing modern educational technology. Educational Technology, 34(2), 15-24. • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 8. Basım. Ankara: Seçkin Yayıncılık. • Yiğit, F., ve Kırımlı, B. (2014). Türkçe öğretmenlerinin alternatif ölçmedeğerlendirme yöntemlerini uygulama biçimleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar. Turkish Studies, 9(3), 1621-1639. • Yüksel, S. (2000). Milli Eğitim Bakanlığındaki program geliştirme çalışmalarının değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24, 581-608. • Yüksel, İ. (2010). Türkiye İçin Program Değerlendirme Standartları Oluşturma Çalışması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Anadolu Üniversitesi. • Yüksel, İ., ve Sağlam, M. (2012). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi yayıncılık

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

1. hafta Preparation and Planning 2. hafta I-Program Evaluatıon MODELS: An Introductıon 3. hafta II-Questıons/Methods-Oriented Evaluation Models 4. hafta III-Improvement/Accountability-Oriented Evaluation 5. hafta IV-Socıal Agenda-Dırected (Advocacy) Models 6. hafta V-Overarching Evaluations Models And Metaevaluation 7. hafta 1-Evaluatıon APPRROACHES 8. hafta 2-Alternative Approaches To Program Evaluatıon 9. hafta 3-Practical Guidelines For Planning Evaluations 10. hafta 4-Practical Guidelınes For Conducting And Using Evaluations 11. hafta 5-Emerging And Future Settings For Program Evaluation 12. hafta Program Evaluation and Accreditation of Institutions in Turkey 13. hafta Program Evaluation and Accreditation of Institutions in the World 14. hafta Sharing (Student) Research Papers Related to Program Evaluation

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 40 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
20 Rapor Hazırlama 1 24 24
21 Rapor Sunma 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 24 24
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 9 90
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Preparation and Planning
2 I-Program Evaluatıon MODELS: An Introductıon
3 II-Questıons/Methods-Oriented Evaluation Models
4 III-Improvement/Accountability-Oriented Evaluation
5 IV-Socıal Agenda-Dırected (Advocacy) Models
6 V-Overarching Evaluations Models And Metaevaluation
7 1-Evaluatıon APPRROACHES
8 2-Alternative Approaches To Program Evaluatıon
9 3-Practical Guidelines For Planning Evaluations
10 4-Practical Guidelınes For Conducting And Using Evaluations
11 5-Emerging And Future Settings For Program Evaluation
12 Program Evaluation and Accreditation of Institutions in Turkey
13 Program Evaluation and Accreditation of Institutions in the World
14 Sharing (Student) Research Papers Related to Program Evaluation

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341519 Program geliştirme ile, program değerlendirme arasındaki ilişkiyi açıklar.
2 1341520 Program değerlendirme modellerini özelliklerine göre sınıflar.
3 1341521 Program değerlendirme yaklaşımlarını özelliklerine göre sınıflar.
4 1341522 Dünyada ve Türkiye’de Program değerlendirme ve akreditasyon kuruluşlarına örnek verir.
5 1341523 Program değerlendirme ile ilgili küçük bir araştırma planlar ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67960 Öğrenmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder.
2 67961 Öğretmeyi açıklayan kuram ve kuramcıları analiz eder
3 67954 Yaşam boyu öğrenme- yetişkin eğitimi ve eğitim programları arasındaki ilişkileri açıklar.
4 67959 Eğitimde program geliştirme sürecini bilir ve bunu pratikte uygular.
5 67963 Program geliştirme ve değerlendirmede; program geliştirmenin felsefi temellerini kullanabilir.
6 67952 Öğretim tasarımı yaklaşımlarını ve ilkelerini; eğitim planlamasında kullanır.
7 67949 Eğitimde kalite kontrol ve güvence sistemlerinin işleyişini açıklar.
8 67951 Öğretme model ve ilkelerinin, örgün eğitim ortamlarında kullanılabilirliğini değerlendirir.
9 67950 Eğitimde ölçme aracı geliştirebilir.
10 67956 Bilimsel araştırmalarda eğitim istatistiğini uygulamalı olarak kullanır.
11 67958 Nitel ve nicel araştırma becerilerine sahip olur.
12 67948 Eğitim programlarında; değer kazanımı ile dersler arasındaki ilişkileri tasarlar
13 67953 Program değerlendirme yaklaşımları ve modellerini kullanarak; bir programı değerlendirir.
14 67955 Ülkemizde farklı düzeylerde yer alan örgün eğitim kurumları eğitim programlarını değerlendirir.
15 67957 Türk eğitim sisteminde planlama süreci ve sorunlarını analiz edebilir.
16 67962 Çeşitli öğrenme düzeylerinde düşünmenin boyutlarının ve ilgili becerilerinin nasıl kazandırılacağı ile ilgili öğretim tasarımı yapar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1
2 2 2 2 2 3 1 3 1 2 1 1 2 5 4 2 1
3 2 2 2 2 3 1 3 1 2 1 1 2 5 4 2 1
4 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 1 3 2 1 1
5 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 5 5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek