Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE617 Yazınbilim ve Almanca Öğretimi 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Yazın bilimin dil öğretimi ve öğrenimi alanında önemini anlatarak yazınbilimden yabancı dil öğretimi bağlamında etkin bir şekilde yararlanılmasını sağlamak.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürsel Aytaç (2009), Genel Edebiyat Bilimi, Say Yayınları, İstanbul. Goethe-Institut (Hg.): Werkheft Literatur. Uwe Timm. 1988, Martin Walser. 1989, Gerhard Köpf. 1989, Christof Stählin. 1989, München: Iudicium Verlag Goethe-Institut (Hg.): Literatur im fremdsprachlichen Deutschunterricht. München 1986 Goethe-Institut (Hg.): Literarische Texte in der Unterrichtspraxis.I. SeminarberichtII. Eine Beispielsammlung von Diethelm KaminskiIII. Übungsformen. München 1984 Häussermann, Ulrich: Pro und contra Literatur im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. In: Literarische Texte in der Unterrichtspraxis. München: Goethe-Institut 1984 Helmling, Brigitte/Wackwitz, Gustav: Literatur im Deutschunterricht am Beispiel von narrativen Texten. München: Goethe-Institut 1986 Herrmann, Karin: Warum Literatur im Unterricht "Deutsch als Fremdsprache" im Ausland. In: Literarische Texte in der Unterrichtspraxis.München: Goethe-Institut 1984

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazın bilimin kuramsal bilgilerinin aktarılarak, yabancı dil öğretiminde nasıl kullanılabileceğine yönelik yöntem, teknik ve yaklaşımların incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yazın bilimine kuramsal bir bakış
2 Yazınsal metinler
3 Yabancı dil öğretimi
4 Yabancı dil öğretimi ile yazının ilişkisi
5 Yabancı dil öğretiminde yazınsal metnin önemi
6 Yabancı dil öğretimindeki bakış açıları
7 Yazının genel işlevleri ve onlardan yabancı dil öğretiminde yararlanma
8 Yazınsal metinlerde kültür, dil ve anlam boyutu
9 Arasınav
10 Edebi tür seçimi
11 Metin seçimi
12 Yazınsal metinlerle dil öğretimine yönelik uygulama geliştirme ve uygulama
13 Yapılan uygulamaları değerlendirme
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230010 Yazın kavramını bilir.
2 1230011 Yazınsal metinleri diğer metin türlerinden ayırt edebilir.
3 1230012 Yazınsal metinleri inceleyebilir yorumlayabilir
4 1230013 Yazınsal türleri ve metinleri sınıflandırabilir
5 1230014 Yabancı dil öğretiminde kullanılabilecek metinleri seçebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67989 Öğretmenlik ve akademisyenlik bilinci ve bilgisi artırmak
2 67988 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67979 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67978 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67987 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67981 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67977 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67980 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
9 67982 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
10 67984 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67983 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67986 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek
13 67985 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 3 3 3 3
2 3 3 4 3 4 3 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
4 3 3 3 3 3 3 3 4 4
5 4 3 4 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek