Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ALE707 Dil ve İletişim Kuramları Öğretimi 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Dil ve iletişim kuramları ışığında dil öğretiminin beceriye dönüştürülmesinin araştırılması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Faik ÖMÜR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

: Günay V.D. Dil ve İletişim, İstanbul, Multilingual Yay.,İstanbul. Mutlu E.,Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yay., Ankara. Türkoğlu N., Toplumsal İletişim”,Kalemis Yayınları,2007, İstanbul. Bühler K., Sprachtheorie. Severin W., Tankrard J.W., İletişim Kuramları, Kökenleri Yöntemleri ve Kitle İletişim Araçları Kullanımları, Çev.: Doç. Ali Atıf Bir, A.Ü. Yayınları, Eskişehir.

Dersin Sunulduğu Dil

Almanca

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dil ve iletişim kuramlarının tanıtılması, yabancı dil öğretimine katkılarının uygulamalı olarak araştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 9 9
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dilin ve iletişimin tanımı
2 Dil ve insan-öğrenme-bellek ile ilgili temel kavramlar
3 Dil ve dil yetisi-dil türleri
4 Temel iletişim türleri (Sözsüz-simgesel-yazılı-sözel-kitle iletişim)
5 Bir iletişim dizgesi olarak dil-dilsel iletişim modeli
6 İletişim bozukluğu-iletişimi etkileyen faktörler
7 İletişim kültür ilişkisi
8 Temel iletişim kuramları-Saussure-Bühler-Bloofield kuramı
9 Laswell’in iletişim kuramı
10 Arasınav
11 Newcamb Kuramı
12 Westlay ve McLean Kuramı, Jacobson Kuramı
13 Eleştirel kuramlar-iletişimsel eylem teorisi Jürgen Habermas
14 Dönem Sonu Sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1230035 Dili ve iletişimi tanımlayabilir.
2 1230036 İletişimin nasıl gerçekleştiğini detaylı olarak inceleyip değerlendirebilir.
3 1230037 İletişimin kültürle olan ilişkisini açıklayabilir.
4 1230038 İletişim türlerini değerlendirip tartışabilir.
5 1230039 Değişik iletişim kuramları sorgulayıp değerlendirebilir.
6 1230040 İletişim bozukluğunu ve iletişimi etkileyen faktörleri ayrıntılı olarak inceler.
7 1230041 Derste öğrendiklerini gerçek hayatta kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 67971 akademisyenlik bilinci ve bilgisini artırmak
2 67972 Dili çağdaş yöntem ve tekniklerin yardımıyla en iyi şekilde öğretebilme bilgisine sahip olmak
3 67973 Dili farklı yaş gruplarına uygun yöntem ve tekniklerle öğretebilmek
4 67964 Dil araştırmalarına yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla çözüme gidebilmek
5 67970 Konferans, seminer ve sempozyumlarda bilimsel sunumlar yapabilmek
6 67965 Dilbilim, dil öğretimi ve Edebiyat alanında öğretim teknik ve materyalleri geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmak
7 67974 Sosyal, edebi ve kültürel alanlarda araştırma faaliyetlerinin esaslarını kavramak
8 67966 Tek ya da çok disiplinli çalışma gruplarında görev yapabilmeli ve etkin iletişim sağlayabilmek
9 67975 Edebi, kültürel ve dilbilimsel çalışmalara farklı yaklaşımları inceleyip bunları mesleki gelişiminde kullanabilmek
10 67967 Gerek bağımsız gerek diğer meslektaşlarıyla araştırma ve yayın faaliyetleri yürütebilmek
11 67976 Yaş gruplarına uygun öğretim malzemeleri hazırlayıp uygulayabilmek
12 67969 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilmek ve bilgilerinin güncelliğini sağlamak
13 67968 Edindiği bilgileri, dille ilgili konularla ilgili araştırmalarda uygulayabilmek ve sonuçlarını analiz etmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 4 2 2 3 2 3
2 3 3 3 4 3 3 4 3 2
3 3 3 4 3 3 4 3 2 2
4 3 3 3 3 3 3 4 4 3
5 4 2 2 3 4 3 2 3 4
6 3 4 4 2 2 4 3 3 4
7 3 3 3 4 3 2 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek