Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES115 Sağlığı Geliştirme 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Bu ders, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ve bunlarla ilgili kavramları öğreterek, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik bilgiler kazandırmayı ve yenilikçi yaklaşımları düşünebilmeyi amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Figen Çavuşoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Saglıgın gelistirilmesi (2017). Edt; Sultan AA., Hedef yayıncılık ve mühendislik, 1. baskı, Ankara. 2. Halk saglıgı temel bilgiler III. cilt (2012). Edt; Çagatay G, Levent A., Hacettepe üniversitesi yayınları, Genisletilmis ikinci baskı, Ankara. 3. Saglıgın tesviki ve gelistirilmesi alanındaki degerlendirmeler, ilkeler ve bakıs açıları (2011). Edt; Irving R, Michael G, Brian H, David V.M., Louise P, Jane S ve Erio Z. Çeviri; T.C. Saglık Bakanlıgı,Temel Saglık Hizmetleri Genel Müdürlügü. Bakanlık yayın, 1. baskı, Ankara. 4. Saglıgı koruma ve gelistirme (2016 )Edt; Birsel C.D. Göktug yayıncılık, 1. baskı, Ankara. 5. Özvarıs S,B. (2011). Saglıgı gelistirme ve saglık egitimi. Hacettepe üniversitesi yayınları, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sağlığı geliştirme ve ilgili temel kavramlar, etkileyen faktörler, sağlığın geliştirilmesi ile ilgili modeller, sağlık okuryazarlığı, sağlık politikaları, sağlıkta eşitsizlikler ve gelişim dönemlerine göre sağlığın geliştirilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 70 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
19 Beyin Fırtınası 1 5 1
22 Proje Hazırlama 1 5 1
23 Proje Sunma 1 5 1
54 Ev Ödevi 1 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 10
19 Beyin Fırtınası 1 5 5
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlık, sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi kavramları
2 Sağlık kavramını etkileyen sosyal, ekonomik ve politik faktörler
3 Sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi kavramaların gelişimini etkileyen sosyal faktörler
4 Sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi kavramaların gelişimini etkileyen ekonomik faktörler
5 Sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi kavramaların gelişimini etkileyen politik faktörler
6 Günümüzde yaygın kullanılan sağlığı geliştirme modelleri
7 Sağlık davranışları ve sağlığı geliştirici yaşam tarzı değişkenleri
8 Sağlığı geliştirme yaklaşımında iletişimin önemi
9 Vize
10 Gebelik öncesi ve gebelik döneminde sağlığı geliştirme aktiviteleri ve sağlık eğitimi gereksinimleri
11 Çocukluk ve adölesan döneminde sağlığın geliştirilmesi sağlık eğitimi gereksinimleri
12 Erişkin ve yaşlılık döneminde sağlığın geliştirilmesi sağlık eğitimi gereksinimleri
13 Sağlığın geliştirilmesinde Dünyada ve Türkiye'de mevcut durum
14 Toplum sağlığının geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmaların analizi ve öneriler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1244219 Sağlığın geliştirilmesi ve bununla ilgili kavramları bilir
2 1244220 Sağlık politikaları, sağlığın belirleyicileri ve sağlıkta eşitsizlik konularını bilir
3 1244221 Sağlığın geliştirilmesinde kullanılacak modelleri bilir
4 1244222 Birey, aile ve toplumun ihtiyaçlarına göre sağlığı koruyucu ve geliştirici faaliyetleri bilir ve uygular
5 1244223 Sağlık okuryazarlığı kavramını ve önemini bilir,
6 1279019 Sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımlar geliştirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68995 Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir
2 68996 Besin ögelerinin özelliklerini, vücuttaki görevlerini, eksiklik ve fazlalıklarının insan sağlığı üzerine etkilerini etkileri bilen; besin ögelerinin insan sağlığı ile ilişkisine yönelik araştırmalar planlayıp yürütür
3 68997 Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri bilen; mesleklerinin gerektirdiğidavranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerilerine sahip olur
4 68998 Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir
5 68999 Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir
6 69000 Beslenmedeki değişikliklerin genetik yapıda yol açabileceği değişiklikleri bilen ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıp bilimsel sonuçlar elde eder
7 69001 Sosyal yapıdaki hareketliliklerin bireylerin besin tercihleri ve beslenme durumu üzerine etkilerini inceleyen, elde edilen bulgular doğrultusunda topluma yönelik sağlıklı öneriler geliştirir
8 69002 Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilir
9 69003 Toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, bireyve toplum etkileşimini bilen, bu etkileşimin beslenme davranışlarına etkisi araştırıp inceler
10 69004 Hastalık durumlarında bireyin fizyolojik durumunda besin öğeleri açısından oluşan değişimleri inceleyerek hastaya özel diyetleri düzenler
11 69005 Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir
12 69006 Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunları belirlenerek önceliklerin değerlendirilmesi, ülkenin genel beslenme düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması, çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanmasında yetki ve sorumluluklarını bilen ve aktif rol alır
13 69007 Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, yaşlı, çocuk, okul öncesicocuğu,okul çocuğu vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitiminde dikkat edilecek hususları bilir
14 69008 Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktifhipoglisemi, PCOS, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, kanser gibi beslenme ile ilintili hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini bilen ve hastalara uygulayıp denetimini yapar
15 69009 Beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanmasına özgü yöntemleri bilen, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında kullanır
16 69010 Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersizin önemini, beslenme ile ilişkisini, çeşitli sportif faaliyetlere özel beslenme ilkelerini, ayrıca hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yerini bilen ve egzersiz önerileri geliştiririr
17 69011 Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini bilen, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanıyan, canlılığı devamını sağlayan özellik ve mekanizmaları bilir
18 69012 İnsan anatomisini, vücut sistemlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilir
19 69013 Çevresel faktörlerin (ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb) beslenme üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapabilen, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken onların içinde yaşadıkları toplumun veailenin temel özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi ve beceyiye sahip olur
20 69014 Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini ve besinleri uygun saklama koşullarını bilen ve önerilen gelişir
21 69015 Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olan, Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyan,cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilen, Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklar
22 69016 Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlar
23 69017 Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Diyetisyen yetiştirşir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 4 1 3 4 4 5 2 2 4 3 4 3 3 1 1 2 2 2 3 5
2 4 4 2 4 1 3 4 3 3 2 2 4 4 4 4 3 2 1 3 2 4 3 5
3 1 4 2 4 1 3 4 2 2 2 2 4 3 4 4 3 1 1 2 2 2 2 5
4 4 4 4 4 1 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5
5 3 3 2 4 1 3 4 3 3 3 2 4 4 4 4 5 1 1 2 1 3 3 5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek