Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES119 Mesleki Oryantasyon 927003 1 1 2

Dersin Amacı

Öğrencilere bölüm, anabilim dalları, meslek eğitim ve uygulama standartları ve meslek etiği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

öğr.gör.dr.canan asal ulus

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yönetmeliği -Beslenme ve Diyetetik Bölümü Tanıtım Broşürü, -EFAD, ICDA ve IUNS,WHO,FAO web sayfaları -Beslenme ve Diyet Dergisi, -JADA ,AJCN ,Cancer, food nutrition vb dergiler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin sonunda öğrenciler: Beslenme ve diyetetik bölümünü ve mesleği tanıyacaklar, meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri öğrenecekler, mesleklerinin gerektirdiği davranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerileri kazanacaklar, eğitimleri sırasında gerekli yönetmelikleri öğrenecekler, meslekleri ile ilgili temel bilgileri edinebilecekleri kaynakları tanımlama ve onlara ulaşabilme deneyimi kazanacaklardır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 12 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ve Anabilim dallarının tanıtımı bölüm başkanı ve yardımcılarının tanıtılması mesleki oryantasyon.docx
2 Mesleki etik ve deontoloji etik.pptx
3 Ders programı tanıtımı,bölüm derslikler, laboratuarlar ve öğretim elemanlarının tanıtılması mesleki oryan 4.pptx
4 Yönetmeliklerin ve öğrenci sorumluluklarının öğretilmesi, mesleki oryan 4.pptx
5 Diyetisyenlik mesleği ile ilgili uygulamalar, mesleki oryantasyon.pptx
6 Türkiye’de uygulanan gıda standartları ve meslek örgütünün tanıtılması,meslektaşlarımızla davet ve öğrencilerin meslek ile ilgili sorularının yanıtlanması meslektaşların sunumu.docx
7 Meslek tarihi ve uluslararası derneklerin tanıtımı, mesleki or.pptx
8 Meslekleri ile ilgili temel kaynakları ve ulaşım yollarının tanıtımı. tanıtım.docx
9 Vize sınavı haftası
10 Samsun’da görev yapan meslektaşlarımız davet edilmesi. meslektaşların sunumu.docx
11 Samsun’da görev yapan meslektaşlarımız davet edilmesi. meslektaşların sunumu.docx
12 EFAD, ICDA ve IUNS,WHO,FAO -Beslenme ve Diyet Dergileri -JADA ,AJCN ,Cancer, food nutrition vb dergilerin taranması ve yayın okunması literatür.docx
13 EFAD, ICDA ve IUNS,WHO,FAO -Beslenme ve Diyet Dergileri -JADA ,AJCN ,Cancer, food nutrition vb dergilerin taranması ve yayın okunması literatür.docx
14 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1455969 Beslenme ve Diyetetik Bölümünün ve Anabilim dallarının tanıtımı,
2 1455970 Mesleki etik ve deontoloji
3 1455971 Ders programı tanıtımı,bölüm derslikler, laboratuarlar ve öğretim elemanlarının tanıtılması
4 1455972 Yönetmeliklerin ve öğrenci sorumluluklarının öğretilmesi,
5 1455973 Diyetisyenlik mesleği ile ilgili uygulamalar, standartlar ve meslek tanıtılması,meslektaşlarımızla tanışma.
6 1455974 Meslek tarihi ve uluslararası derneklerin tanıtımı,
7 1455975 Meslekleri ile ilgili temel kaynakları ve ulaşım yollarının tanıtımı.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76727 Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir
2 76728 Besin ögelerinin özelliklerini, vücuttaki görevlerini, eksiklik ve fazlalıklarının insan sağlığı üzerine etkilerini etkileri bilen; besin ögelerinin insan sağlığı ile ilişkisine yönelik araştırmalar planlayıp yürütür
3 76729 Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri bilen; mesleklerinin gerektirdiğidavranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerilerine sahip olur
4 76730 Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir
5 76731 Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir
6 76732 Beslenmedeki değişikliklerin genetik yapıda yol açabileceği değişiklikleri bilen ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıp bilimsel sonuçlar elde eder
7 76733 Sosyal yapıdaki hareketliliklerin bireylerin besin tercihleri ve beslenme durumu üzerine etkilerini inceleyen, elde edilen bulgular doğrultusunda topluma yönelik sağlıklı öneriler geliştirir
8 76734 Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilir
9 76735 Toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, bireyve toplum etkileşimini bilen, bu etkileşimin beslenme davranışlarına etkisi araştırıp inceler
10 76736 Hastalık durumlarında bireyin fizyolojik durumunda besin öğeleri açısından oluşan değişimleri inceleyerek hastaya özel diyetleri düzenler
11 76737 Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir
12 76738 Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunları belirlenerek önceliklerin değerlendirilmesi, ülkenin genel beslenme düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması, çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanmasında yetki ve sorumluluklarını bilen ve aktif rol alır
13 76739 Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, yaşlı, çocuk, okul öncesicocuğu,okul çocuğu vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitiminde dikkat edilecek hususları bilir
14 76740 Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktifhipoglisemi, PCOS, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, kanser gibi beslenme ile ilintili hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini bilen ve hastalara uygulayıp denetimini yapar
15 76741 Beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanmasına özgü yöntemleri bilen, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında kullanır
16 76742 Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersizin önemini, beslenme ile ilişkisini, çeşitli sportif faaliyetlere özel beslenme ilkelerini, ayrıca hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yerini bilen ve egzersiz önerileri geliştiririr
17 76743 Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini bilen, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanıyan, canlılığı devamını sağlayan özellik ve mekanizmaları bilir
18 76744 İnsan anatomisini, vücut sistemlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilir
19 76745 Çevresel faktörlerin (ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb) beslenme üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapabilen, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken onların içinde yaşadıkları toplumun veailenin temel özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi ve beceyiye sahip olur
20 76746 Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini ve besinleri uygun saklama koşullarını bilen ve önerilen gelişir
21 76747 Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olan, Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyan,cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilen, Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklar
22 76748 Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlar
23 76749 Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Diyetisyen yetiştirşir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4
5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4
6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4
7 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4