Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES106 Beslenmeye Giriş-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Beslenme ve diyetetik bölümü öğrencilerinin gereksinimleri bilmeleri ve çeşitli hesaplamaları yapmaları amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör.Dr.Canan Asal Ulus

Önerilen Diğer Hususlar

akademik çalışma makale ve yayın taramaları ve mesleksel deneyimlerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Beslenme. Ayşe Baysal. 2. Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi 3. WHO RDA DEĞERLERİ 4.A.J.clinical nutrition dergileri. 5 .Mahan, L.K., Stump, S.E. (2004). Krause’s.Food , Nutrition & Diet Therapy (Ed by), 11 th Edition, Elsevier (USA), 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Vitamin ve minerallerin yapısı, özellikleri, sınıflandırılmaları, fonksiyonları, kaynakları, günlük alım önerileri, aşırı alım ve toksisiteleri.RDA ve RDI değerlerinin öğrenilmesi , Türkiye'ye özgü beslenme rehberinin ve vitamin ve mineral değerlerinin öğrenilmesi .

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 SU VE ELEKTROLİTLER (SODYUM, POTASYUM, KLOR)
2 KALSİYUM, MAGNEZYUM, FOSFOR, KÜKÜRT
3 DEMİR, BAKIR, İYOT, FLOR
4 ÇİNKO, MANGANEZ, KROM VE DİĞER MİNERALLER
5 MİNERALLARİN TOKSİK DEĞERLERİ VE RDA DEĞERLERİ TÜRKİYE'YE ÖZGÜ RDALAR VE DEĞERLENDİRMELER
6 A, D, E, K VİTAMİNLERİ
7 B1 VİTAMİNİ, B2 VİTAMİNİ,NİASİN
8 B6 VİTAMİNİ, B12 VİTAMİNİ, FOLİK ASİT
9 VİZE
10 C VİTAMİNİ VE DİĞER VİTAMİNLER(PANTOTENİK ASİT, BİOTİN,KOLİN ,VB )
11 GENETİK BAĞIŞIKLIK İNFLAMASYON VE BESLENME ETKİLEŞİMLERİ
12 VİTAMİN RDA VE TÜRKİYE'YE ÖZGÜ RDA DEĞERLERİ STANDARTLAR
13 ENERJİ HESAPLAMA VE BKI DEĞERLENDİRME VİT VE MİNERAL RDA DEĞERLENDİRME
14 ENERJİ HESAPLAMA VE BKI DEĞERLENDİRME VİT VE MİNERAL RDA DEĞERLENDİRME

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231410 ADEK vitaminlerinin, kimyasal yapısı, fonksiyonları, metabolizması, yetersizlik durumundaki klinik belirtileri, gereksinme ve kaynaklarını tanımlar
2 1231413 Demir, bakır iyot ve flor minerallerinin tarihçesi, kimyasal yapısı, fonksiyonları, metabolizması, yetersizlik durumundaki klinik belirtilerin, gereksinme ve kaynaklarını tanımlar.
3 1231409 B1, B2 vitamini ve niasinin,B12 tarihçesi, kimyasal yapısı, fonksiyonları, metabolizması, yetersizlik durumundaki klinik belirtilerin, gereksinme ve kaynaklarını tanımlar.
4 1231411 Çinko, manganez, krom ve diğer minerallerinin tarihçesi, kimyasal yapısı, fonksiyonları, metabolizması, yetersizlik durumundaki klinik belirtilerin, gereksinme ve kaynaklarını tanımlar
5 1231412 GENETİK BAĞIŞIKLIK İNFLAMASYON VE BESLENME ETKİLEŞİMLERİ TANIMLAYABİLECEK VE UYGULAR

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68995 Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir
2 68996 Besin ögelerinin özelliklerini, vücuttaki görevlerini, eksiklik ve fazlalıklarının insan sağlığı üzerine etkilerini etkileri bilen; besin ögelerinin insan sağlığı ile ilişkisine yönelik araştırmalar planlayıp yürütür
3 68997 Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri bilen; mesleklerinin gerektirdiğidavranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerilerine sahip olur
4 68998 Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir
5 68999 Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir
6 69000 Beslenmedeki değişikliklerin genetik yapıda yol açabileceği değişiklikleri bilen ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıp bilimsel sonuçlar elde eder
7 69001 Sosyal yapıdaki hareketliliklerin bireylerin besin tercihleri ve beslenme durumu üzerine etkilerini inceleyen, elde edilen bulgular doğrultusunda topluma yönelik sağlıklı öneriler geliştirir
8 69002 Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilir
9 69003 Toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, bireyve toplum etkileşimini bilen, bu etkileşimin beslenme davranışlarına etkisi araştırıp inceler
10 69004 Hastalık durumlarında bireyin fizyolojik durumunda besin öğeleri açısından oluşan değişimleri inceleyerek hastaya özel diyetleri düzenler
11 69005 Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir
12 69006 Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunları belirlenerek önceliklerin değerlendirilmesi, ülkenin genel beslenme düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması, çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanmasında yetki ve sorumluluklarını bilen ve aktif rol alır
13 69007 Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, yaşlı, çocuk, okul öncesicocuğu,okul çocuğu vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitiminde dikkat edilecek hususları bilir
14 69008 Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktifhipoglisemi, PCOS, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, kanser gibi beslenme ile ilintili hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini bilen ve hastalara uygulayıp denetimini yapar
15 69009 Beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanmasına özgü yöntemleri bilen, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında kullanır
16 69010 Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersizin önemini, beslenme ile ilişkisini, çeşitli sportif faaliyetlere özel beslenme ilkelerini, ayrıca hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yerini bilen ve egzersiz önerileri geliştiririr
17 69011 Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini bilen, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanıyan, canlılığı devamını sağlayan özellik ve mekanizmaları bilir
18 69012 İnsan anatomisini, vücut sistemlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilir
19 69013 Çevresel faktörlerin (ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb) beslenme üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapabilen, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken onların içinde yaşadıkları toplumun veailenin temel özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi ve beceyiye sahip olur
20 69014 Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini ve besinleri uygun saklama koşullarını bilen ve önerilen gelişir
21 69015 Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olan, Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyan,cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilen, Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklar
22 69016 Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlar
23 69017 Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Diyetisyen yetiştirşir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 3 5 5 4 4 5 3 4 5 4 3 5 4 3 5 4 4 4 5 4
2 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 3 3 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 3
3 3 4 3 5 5 5 3 5 3 5 5 4 5 4 5 4 5 5 3 3 5 4 4
4 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 5 4 5 5 4 5 3 4 4 4 5 3 4
5 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek