Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES118 Ergen Sağlığı 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Ergenlik döneminde sağlığın korunması, geliştirilmesi, riskli durumların tanınması ve bu durumlarda uygulanacak yaklaşımların kazandırılması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

yrd.doç.dr.seval ağaçdiken

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yörükoğlu A. (2000). Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar . Özgür Yayınları. İst. 2. Çetin Çuhadaroğlu F.(2008). Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı.Ankara,HYB Basım Yayın 3. Durmuşoğlu N, Doğru S. (2006). Çocukluk Örseleyici Yaşantılarının Ergenlikteki Yakın İlişkilerde Bireye Etkisinin İncelenmesi. Selçuk Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 15:237-246 4. Siyez D. (2005). Ergenlik Döneminde İntiharın Önlenmesi:Bir Gözden Geçirme. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 12(2):92-102 5. Erkan T (2008) Ergenlerde Beslenme, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı II 6. Gürol T (2008) Madde Bağımlılığı Açısından Riskli Adolesanlar İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fak. Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı II 7. Alikaşifoğlu M (2005a). Madde Kullanımı Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43. s. 73-83 8. Taşğın E., Çetin F.(2006). Ergenlerde Major Depresyon: Rİsk Etkenleri, Koruyucu Etkenler ve Dayanıklılık. 13 (2):87-95 Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ergen sağlığı, temel kavramlar
2 Ergenlikte büyüme ve gelişme özellikleri
3 Ergenlerde riskli davranışlar
4 Ergenlerde cinsel sağlık
5 Ergenlerde beslenme ve yeme bozuklukları
6 Ergenlerde sık karşılaşılan problemler
7 Ergenlerde enfeksiyon hastalıkları ve korunma
8 Ergenlerde dermatolojik problemler
9 Ergenlerde ruh sağlığı
10 ARA SINAVI
11 Ergenlerde etkili olan iletişim teknikleri
12 Ergenlerde sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi
13 Gelenekten değişime; Türkiye’de Aile ve Ergen

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456130 Ergenlik ve puberteyi tanımlayabilme, bu dönemlere ait özellikleri söyleyebilme
2 1456131 Ergen Sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik hedefler ve programları söyleyebilme
3 1456132 Ergenlik döneminde verilen cinsel eğitimin önemi ve içeriğini açıklayabilme
4 1456126 Ergenlik döneminde sağlıklı beslenme şeklini ve sık görülen yeme bozukluklarını, nedenlerini ve uygun yaklaşımı açıklayabilme
5 1456128 Ergenlerle etkin iletişim tekniklerini söyleyebilme
6 1456123 Ergenlerde madde kötüye kullanımı ile ilgili olarak risk faktörleri ve koruyucu faktörleri sayabilme, ebeveyn, eğitimciler ve liderlere düşen görevleri söyleyebilme
7 1456124 Ergenlikte karşılaşılan ruh sağlığı ile ilgili problemler ve tedavi yaklaşımlarını açıklayabilme
8 1456125 Ergenlik döneminde sık görülen riskli davranışları ve bu davranışların önlenmesine yönelik stratejileri açıklayabilme
9 1456127 Ergenlikte görülebilecek enfeksiyon hastalıkları ve korunma yollarını açıklayabilme
10 1456129 Ergenin fiziksel ve seksüel, psikososyal gelişimini açıklayarak, büyüme ve gelişme bozuklukları hakkında bilgi verebilme
11 1456122 Ülkemizde değişen aile yapısı içerisinde ergenin konumuyla ilgili değişimleri açıklayabime

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76727 Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir
2 76728 Besin ögelerinin özelliklerini, vücuttaki görevlerini, eksiklik ve fazlalıklarının insan sağlığı üzerine etkilerini etkileri bilen; besin ögelerinin insan sağlığı ile ilişkisine yönelik araştırmalar planlayıp yürütür
3 76729 Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri bilen; mesleklerinin gerektirdiğidavranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerilerine sahip olur
4 76730 Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir
5 76731 Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir
6 76732 Beslenmedeki değişikliklerin genetik yapıda yol açabileceği değişiklikleri bilen ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıp bilimsel sonuçlar elde eder
7 76733 Sosyal yapıdaki hareketliliklerin bireylerin besin tercihleri ve beslenme durumu üzerine etkilerini inceleyen, elde edilen bulgular doğrultusunda topluma yönelik sağlıklı öneriler geliştirir
8 76734 Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilir
9 76735 Toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, bireyve toplum etkileşimini bilen, bu etkileşimin beslenme davranışlarına etkisi araştırıp inceler
10 76736 Hastalık durumlarında bireyin fizyolojik durumunda besin öğeleri açısından oluşan değişimleri inceleyerek hastaya özel diyetleri düzenler
11 76737 Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir
12 76738 Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunları belirlenerek önceliklerin değerlendirilmesi, ülkenin genel beslenme düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması, çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanmasında yetki ve sorumluluklarını bilen ve aktif rol alır
13 76739 Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, yaşlı, çocuk, okul öncesicocuğu,okul çocuğu vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitiminde dikkat edilecek hususları bilir
14 76740 Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktifhipoglisemi, PCOS, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, kanser gibi beslenme ile ilintili hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini bilen ve hastalara uygulayıp denetimini yapar
15 76741 Beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanmasına özgü yöntemleri bilen, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında kullanır
16 76742 Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersizin önemini, beslenme ile ilişkisini, çeşitli sportif faaliyetlere özel beslenme ilkelerini, ayrıca hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yerini bilen ve egzersiz önerileri geliştiririr
17 76743 Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini bilen, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanıyan, canlılığı devamını sağlayan özellik ve mekanizmaları bilir
18 76744 İnsan anatomisini, vücut sistemlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilir
19 76745 Çevresel faktörlerin (ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb) beslenme üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapabilen, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken onların içinde yaşadıkları toplumun veailenin temel özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi ve beceyiye sahip olur
20 76746 Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini ve besinleri uygun saklama koşullarını bilen ve önerilen gelişir
21 76747 Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olan, Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyan,cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilen, Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklar
22 76748 Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlar
23 76749 Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Diyetisyen yetiştirşir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5
2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4
3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
5 5 5 5