Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES213 İktisada Giriş 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem konularında öğrencilerin kavramsal düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Sinan Emirzeoğlu

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zeynel Dinler, İktisada Giriş, 16. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

iktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, Mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, üretim teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet, faktör piyasaları, genel denge ve refah iktisadı, gelir dağılımı ve yoksulluk sorunu ve dış ticaret.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kıtlık kanunu, alternatif maliyet, kaynaklar, mal, hizmet ve fayda, işbölümü ve uzmanlaşma, mübadele, ekonominin temel sorunları ve ekonomik düzen, 1.ÜNİTE.docx
2 Talep fonksiyonu, bireysel talep ve piyasa talebi, talep eğrisinin kayması, talep kanunu ve istisnaları, talebin fiyat esnekliği, 2.ÜNİTE.docx
3 Arz fonksiyonu, arzı belirleyen faktörler, firma arzı endüstri arzı, arz esnekliği ve esnekliği etkileyen faktörler 3.ÜNİTE.docx
4 Arz ve talebin kesişmesi ve piyasa fiyatının oluşması, kısmi denge analizi, piyasa fiyatının oluşamaması durumu, 4. ÜNİTE.docx
5 Talebi belirleyen faktörlerden fiyat dışındaki faktörlerdeki değişmeler, gelir esnekliği, ikame ve tamamlayıcı malların fiyatındaki değişmeler, çapraz talep esnekliği ve hesaplamaları, arzı etkileyen fiyat dışındaki faktörlerin etkileri 5.ÜNİTE.docx
6 Arz talep ve esneklikler ile ilgili uygulamalardan örnekler, King kanunu, örümcek ağı teoremi, tarımsal ürün fiyatlarına devlet müdahalesi, karaborsa, kira kontrolleri, esneklik ve verginin yansıması 6. ÜNİTE.docx
7 Tüketici teorisi, eş-marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi: Kardinal yaklaşım, farksızlık analizi, farksızlık eğrileri ve özellikleri, bütçe doğrusu, tüketici dengesi 7.ÜNİTE.docx
8 Üretim fonksiyonu ve verim analizi, kısa dönem ve azalan verimler kanunu, uzun dönem ve ölçeğe göre getiri, eş ürün eğrileri, faktörler arası ikame, eş maliyet doğrusu, en düşük maliyetle üretim, firmanın genişleme yolu 8.ÜNİTE.docx
9 Maliyet analizi, kısa dönem maliyet eğrileri (sabit, değişken, toplam, ortalama ve marjinal maliyetler), maliyetler ve azalan verimler kanunu, uzun dönem maliyet eğrileri, ölçeğe göre getiri, içsel ekonomiler, dışsal ekonomiler 9. HAFTA.docx
10 Tam rekabet piyasası, piyasanın özellikleri, toplam maliyet-toplam hasılat ile marjinal maliyet-marjinal hasılat yöntemlerine göre kısa dönem firma dengesi, aşırı kar-normal kar ve zarar eden firmaların analizi, uzun dönemde firma dengesi, endüstri dengesi, tam rekabet piyasasının eleştirisi 10. HAFTA.docx
11 Aksak rekabet piyasalarının ortaya çıkış nedenleri ve aksak piyasa türleri, Monopol piyasası, piyasaya giriş engelleri, monopolde firma dengesi, monopolde fiyat farklılaştırması, monopolün eleştirisi, oligopol ve monopollü rekabet 11. HAFTA.docx
12 Milli gelir, milli gelir hesaplama yöntemleri, milli gelir ile ilgili kavramlar (GSYİH, GSYİH deflatörü, kişisel gelir, harcanabilir gelir, kişi başına milli gelir) 12.HAFTA.docx
13 Milli geliri belirleyen faktörler, tüketim, tasarruf, yatırım fonksiyonları, kamu harcamaları 13.HAFTA.docx
14 Dışa kapalı ve dışa açık ekonomilerde denge milli gelirinin hesaplanması 14.HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5905 1231475 İktisadın hangi sorunlara çözüm bulmaya çalıştığını bilir.
9040 1231472 Üretim maliyet türlerini, nasıl hesaplandığını, üretimin çeşitli evrelerinde maliyetlerin nasıl bir seyir izlediğini bilir, azalan verimler kanununu anlar, kısa ve uzun dönemde azalan verimler kanunu ile üretim maliyetleri arasındaki ilişkiyi kavrar.
10122 1231468 Rekabetin anlamını bilir, tam rekabet piyasasının işleyişi ve özelliklerini örnekleri ile birlikte bilir ve piyasa analizi yapabilir.
11311 1231474 Arz ve talep esnekliklerinin ne olduğunu, önemini ve esnekliği belirleyen faktörleri bilir.
20504 1231469 Arz ve talebi belirleyen faktörlerin neler olduğunu bilir.
20512 1231470 Milli gelirle ilgili temel kavramları, milli geliri belirleyen faktörleri, milli gelir hesaplama yöntemlerini bilir.
20514 1231466 Kapalı ve dışa açık ekonomide denge milli gelir hesaplamaları yapar
25998 1231477 Aksak rekabet piyasalarının özelliklerini bilir.
28282 1231476 Arz talep ve esneklikler ile ilgili uygulamalardan örnekler verebilir. King Kanunu, örümcek ağı teoremi, tarımsal ürün fiyatlarına devlet müdahalesi, karaborsa, kira kontrolleri, vergi yansıması konularını bilir.
31847 1231467 Paranın tanımı, fonksiyonları ve özelliklerini, ekonomideki rolünü, para arzı ve faiz ilişkisini bilir
32681 1231473 Fayda kavramını anlar, tüketicinin faydasını iktisadi koşulları içinde nasıl maksimize yapacağını anlar, uygulamaya çalışır.
34016 1231471 Mal ve hizmet piyasalarında fiyatın nasıl oluştuğunu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68995 Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir
2 68996 Besin ögelerinin özelliklerini, vücuttaki görevlerini, eksiklik ve fazlalıklarının insan sağlığı üzerine etkilerini etkileri bilen; besin ögelerinin insan sağlığı ile ilişkisine yönelik araştırmalar planlayıp yürütür
3 68997 Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri bilen; mesleklerinin gerektirdiğidavranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerilerine sahip olur
4 68998 Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir
5 68999 Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir
6 69000 Beslenmedeki değişikliklerin genetik yapıda yol açabileceği değişiklikleri bilen ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıp bilimsel sonuçlar elde eder
7 69001 Sosyal yapıdaki hareketliliklerin bireylerin besin tercihleri ve beslenme durumu üzerine etkilerini inceleyen, elde edilen bulgular doğrultusunda topluma yönelik sağlıklı öneriler geliştirir
8 69002 Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilir
9 69003 Toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, bireyve toplum etkileşimini bilen, bu etkileşimin beslenme davranışlarına etkisi araştırıp inceler
10 69004 Hastalık durumlarında bireyin fizyolojik durumunda besin öğeleri açısından oluşan değişimleri inceleyerek hastaya özel diyetleri düzenler
11 69005 Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir
12 69006 Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunları belirlenerek önceliklerin değerlendirilmesi, ülkenin genel beslenme düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması, çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanmasında yetki ve sorumluluklarını bilen ve aktif rol alır
13 69007 Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, yaşlı, çocuk, okul öncesicocuğu,okul çocuğu vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitiminde dikkat edilecek hususları bilir
14 69008 Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktifhipoglisemi, PCOS, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, kanser gibi beslenme ile ilintili hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini bilen ve hastalara uygulayıp denetimini yapar
15 69009 Beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanmasına özgü yöntemleri bilen, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında kullanır
16 69010 Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersizin önemini, beslenme ile ilişkisini, çeşitli sportif faaliyetlere özel beslenme ilkelerini, ayrıca hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yerini bilen ve egzersiz önerileri geliştiririr
17 69011 Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini bilen, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanıyan, canlılığı devamını sağlayan özellik ve mekanizmaları bilir
18 69012 İnsan anatomisini, vücut sistemlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilir
19 69013 Çevresel faktörlerin (ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb) beslenme üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapabilen, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken onların içinde yaşadıkları toplumun veailenin temel özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi ve beceyiye sahip olur
20 69014 Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini ve besinleri uygun saklama koşullarını bilen ve önerilen gelişir
21 69015 Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olan, Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyan,cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilen, Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklar
22 69016 Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlar
23 69017 Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Diyetisyen yetiştirşir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
5905 3 3 2 3 2 2 4 2 3 1 4 4 2
9040
10122
11311
20504
20512
20514
25998
28282
31847
32681
34016
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek