Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES212 Besin Mikrobiyolojisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Gıda ve mikroorganizma ilişkisini öğretmek. Çeşitli gıdalarda mikroorganizma gelişimi hakkında bilgi vererek gıda mikrobiyolojisinde iyi bir diyetisyen olmalarını sağlamak. Arzu edilmeyen mikrobiyal gelişimin engellenmesi ile mikrobiyal bozulmanın durdurulması hakkında temel bilgileri göstermek. Temel mikrobiyolojik laboratuvar uygulamalarında el becerilerini artırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Umut AYKUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çon, A.H. and Gökalp, H.Y. “Gıda Mikrobiyolojisi Ders Notları” Pamukkale Universitesi Mühendislik Fakültesi Basımevi, (1997) Yardımcı Kitaplar: Ünlütürk, A. and Turantaş, F. “Gıda Mikrobiyolojisi” Mengi Tan Basımevi, İzmir, (1998) Özçelik, S. “Gıda Mikrobiyoloji” SDU, Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, (1998) Özçelik, S. “Gıda Mikrobiyoloji Uygulama Kılavuzu” SDU, Ziraat Fak. Ders Kitabı, (1998) Jay, J. M., “ Modern Food Microbiology” AVI book, (1992)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gıdalarda önemli mikroorganizmaların özellikleri; Gıdaların kontaminasyon kaynakları; Çeşitli bitkisel ve hayvansal gıdaların mikroflorası; Gıdalarda mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen faktörler; Gıdalarda mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen kimyasal değişiklikler; Değişik gıdalarda bozulma tipleri ve etmenleri; Gıdalarda mikrobiyal gelişmenin kontrolü ve gıda muhafaza yöntemleri; Gıda kaynaklı hastalıklar; Gıda zehirlenmeleri. Laboratuvar çalışmaları: Gıdaların mikrobiyolojik analizlerindeki temel prensipler; Önemli patojen ve indikator mikroorganizmaların sayım, izolasyon, ve identifikasyon yöntemleri; Gıda kalitesi ve güvenliğinin mikrobiyal analizler ile değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 28 28
34 Okuma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda Mikrobiyolojisine giriş Giriş
2 Gıdalara mikroorganizma bulaşma kaynakları Malzeme tanıtımı
3 Gıdalarda bulunan mikroorganizmalar Sterilizasyon
4 Gıdalarda Mikrobiyel Gelişmeyi Etkileyen Faktörler Sterilizasyon
5 Gıdalarda İndikatör ve Patojen Mikroorganizmalar Besiyeri hazırlama
6 Gıda maddelerinde Mikroorganizmaların meydana getirdiği bozulmaların kimyası Besiyeri hazırlama
7 Gıda Muhafaza Metotları Sayım yöntemleri
8 Et ve Et ürünlerinde görülen mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri Sayım yöntemleri
9 Vize Mikroskop kullanımı
10 Süt ve süt ürünlerinde görülen mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri Mikroskop kullanımı
11 Meyve ve sebze ve ürünlerinde görülen mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri TAMB sayımı
12 Konservelerde görülen mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri Yumurta ve yumurta ürünlerinde görülen mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri TAMB sayımı
13 Hububat ve hububat ürünlerinde görülen mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri Fermente gıdalar ve diğer gıdalarda görülen mikrobiyolojik bozulmalar, patojen mikroorganizmalar ve muhafaza yöntemleri Maya küf sayımı
14 Gıda güvenliği, Mikrobiyolojik kriterler ve Hızlı Mikrobiyolojik yöntemler Maya küf sayımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1480451 Tarihçe, gıdalarda önemli bakteriler (Teo.) ile mikrobiyoloji laboratuarının temel kuralları, besiyeri hazırlama ve depolama (Uyg.) yöntemlerini öğrenme
2 1480452 Gıdalarda önemli fungi, protozoa ve viruslar (Teo.) ile Sterilizasyon prensipleri, örnek alma ve ekim için hazırlama yöntemlerini (Uyg.) öğrenme
3 1480453 Gıdaların kontaminasyon kaynakları ve mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen faktörler (Teo.) ile Temel sayım yöntemlerini (Uyg.) öğrenme
4 1480454 Gıdalarda mikroorganizmalar tarafından meydana getirilen kimyasal değişiklikler
5 1480455 Gıda muhafaza yöntemleri; ışınlama, yüksek ve düşük sıcaklık, kurutma, gıda katkıları, MAP, aseptik alışma ve dekontaminasyon
6 1480456 Gıda Kaynaklı hastalıklar konusunda bilgi sahibi olma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76727 Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir
2 76728 Besin ögelerinin özelliklerini, vücuttaki görevlerini, eksiklik ve fazlalıklarının insan sağlığı üzerine etkilerini etkileri bilen; besin ögelerinin insan sağlığı ile ilişkisine yönelik araştırmalar planlayıp yürütür
3 76729 Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri bilen; mesleklerinin gerektirdiğidavranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerilerine sahip olur
4 76730 Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir
5 76731 Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir
6 76732 Beslenmedeki değişikliklerin genetik yapıda yol açabileceği değişiklikleri bilen ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıp bilimsel sonuçlar elde eder
7 76733 Sosyal yapıdaki hareketliliklerin bireylerin besin tercihleri ve beslenme durumu üzerine etkilerini inceleyen, elde edilen bulgular doğrultusunda topluma yönelik sağlıklı öneriler geliştirir
8 76734 Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilir
9 76735 Toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, bireyve toplum etkileşimini bilen, bu etkileşimin beslenme davranışlarına etkisi araştırıp inceler
10 76736 Hastalık durumlarında bireyin fizyolojik durumunda besin öğeleri açısından oluşan değişimleri inceleyerek hastaya özel diyetleri düzenler
11 76737 Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir
12 76738 Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunları belirlenerek önceliklerin değerlendirilmesi, ülkenin genel beslenme düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması, çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanmasında yetki ve sorumluluklarını bilen ve aktif rol alır
13 76739 Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, yaşlı, çocuk, okul öncesicocuğu,okul çocuğu vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitiminde dikkat edilecek hususları bilir
14 76740 Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktifhipoglisemi, PCOS, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, kanser gibi beslenme ile ilintili hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini bilen ve hastalara uygulayıp denetimini yapar
15 76741 Beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanmasına özgü yöntemleri bilen, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında kullanır
16 76742 Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersizin önemini, beslenme ile ilişkisini, çeşitli sportif faaliyetlere özel beslenme ilkelerini, ayrıca hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yerini bilen ve egzersiz önerileri geliştiririr
17 76743 Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini bilen, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanıyan, canlılığı devamını sağlayan özellik ve mekanizmaları bilir
18 76744 İnsan anatomisini, vücut sistemlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilir
19 76745 Çevresel faktörlerin (ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb) beslenme üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapabilen, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken onların içinde yaşadıkları toplumun veailenin temel özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi ve beceyiye sahip olur
20 76746 Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini ve besinleri uygun saklama koşullarını bilen ve önerilen gelişir
21 76747 Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olan, Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyan,cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilen, Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklar
22 76748 Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlar
23 76749 Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Diyetisyen yetiştirşir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 5 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 1 2 1
2 1 1 1 5 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 1 2 1
3 1 1 1 5 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 1 2 1
4 1 1 1 5 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 1 2 1
5 1 1 1 5 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 1 2 1
6 1 1 1 5 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek