Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES305 Toplu Beslenme Sistemleri-I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Toplu beslenme ve önemi, toplu beslenme sistemlerinde sistem tipleri, yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon, mutfak, yemekhane planlama ve kullanılan araç-gereçler, standart yemek tarifleri, menü planlama ve yönetimi satın alma ve depolama teknikleri ve bu işletmelerde organizasyon, hijyen ve fiyat kontrolü, konularda bilgi ve beceri kazanmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Pınar Sökülmez Kaya

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Toplu beslenme Sistemlerinde Menü yönetimi ve Denetimi, Prof Dr Yasemin Beyhan, Prof Dr Nevin Ciğerim 2)Hızlı Hazır Yemek Sistemi (Fast Food), Türkiye Diyetisyenler Derneği yayını.6, Derleyenler: Dr Fatma Akdağ, Prof Dr Perihan Arslan 3)Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen, Prof Dr Yasemin Beyhan, Prof Dr Nevin Ciğerim 4)Standart Yemek Tarifleri, Prof Dr Türkan Kutluay Merdol 5)Yemek Planlama Kuralları ve Yıllık Yemek Listeleri,Prof Dr Ayşe Baysal, Prof Dr Türkan Kutluay Merdol 6)Toplu Beslenme Yapan Kurumlarda Yönetim ve Organizasyon, Türkiye Diyetisyenler Derneği yayını. 7)Gıda Hijyeni, Doç Dr Muhittin Tayfur 8)Besin Hijyeni, Güvenirliği ve HACCP, Doç Dr Murat Baş2004 9)Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Çalışan Personel İçin Sanitasyon/hijyen Eğitim Rehberi, Prof Dr Türkan Kutluay Merdol, Prof Dr Yasemin Beyhan, Prof Dr Nevin Ciğerim, Prof Dr Fatma Sağlam, Yrd Doç Dr Muhittin Tayfur, Öğr.Gör. Murat Baş,Uzm Dyt Ayhan Dağ 10) İlköğretim Çocukları için Gıda Hijyeni El kitabı Dr Saniye Bilici, Araş gör. Fatih Uyar( Editörler: Beyhan Y., Sağlam F. Ve ark) 11)Baysal, Ciğerim N. ve Ark. Türk Mutfağından Örnekler,Hatipoğlu Yay, 2005 12)Dağ A. Standart Tarifeler Maliyet Ve Hijyen Kont,2006

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Toplu beslenme ve önemi, TBS sistem tipleri/ yeni üretim sistemleri, yönetim ve organizasyon mutfak/yemekhane planlama, TBS’de kullanılan araç gereçler, menü yönetimi ve denetimi, standart yemek tarifeleri ve denetimi, satın alma ve depolama teknikleri, iş güvenliği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 5 70
22 Proje Hazırlama 1 30 30
23 Proje Sunma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 TOPLU BESLENMENİN TANIMI VE ÖNEMİ
2 TOPLU BESLENME YAPAN KURUMLAR ÖZELLİKLERİ, YENİ ÜRETİM SİSTEMLERİ
3 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE YÖNETİM ORGANİZASYON ÇALIŞANLAR VE GÖREVLERİ
4 TOPLU BESLENMEDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ DİYETİSYENİN ROL VE GÖREVLERİ ÇALIŞMA KOŞULLARI VE STANDARTLARI
5 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE MUTFAK PLANLAMA
6 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE YEMEKHANE PLANI
7 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE ARAÇ VE GEREÇLER
8 VİZE
9 TOPLU BESLENMEDE BESİN HİJYENİ VE DENETİMİ 10.HİJYEN.pptx
10 BESİN GÜVENLİĞİ 11.HİJYEN II.pptx
11 DİYETİSYENLERİN KULLANDIKLARI STANDARTLAR BEBİS VE RDA 9. hafta standart yemek tarifleri ve TBS de atıklar.pdf
12 RDA ÖDEVLERİ
13 OTELLERDE TOPLU BESLENME ORGANİZASYONLARI 1.TOPLU BESLENME YAPAN KURUMLARDA BESLENME (TBYK).pdf
14 TİCARİ NİTELİKTE İŞLETMELER 1.TOPLU BESLENME YAPAN KURUMLARDA BESLENME (TBYK).pdf
15 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1496428 Kurumsal toplu beslenme sistemlerinin yönetim ve organizasyonu ile ilgili süreçler konusunda bilgi ve beceri kazanmak
2 1496429 Toplu beslenme sistemleri kapsamında yer alan tüm süreçlerin yönetim ve denetimi ile ilgili bilgiyi kazanmak{|}Toplu beslenme sistemlerinde yönetici becerileri ile menü, mutfak-yemekhane planlama, satın alma ve depolama becerilerini kazanmak.{|}Bu dersin sonunda öğrenciler yiyecek servis sistem süreçleri ile ilgili bilgiyi kazanacak, yönetici diyetisyenlik becerisini kazanacak, menü yönetim ve denetimi ile mutfakların modernizasyonunu sağlayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76727 Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir
2 76728 Besin ögelerinin özelliklerini, vücuttaki görevlerini, eksiklik ve fazlalıklarının insan sağlığı üzerine etkilerini etkileri bilen; besin ögelerinin insan sağlığı ile ilişkisine yönelik araştırmalar planlayıp yürütür
3 76729 Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri bilen; mesleklerinin gerektirdiğidavranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerilerine sahip olur
4 76730 Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir
5 76731 Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir
6 76732 Beslenmedeki değişikliklerin genetik yapıda yol açabileceği değişiklikleri bilen ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıp bilimsel sonuçlar elde eder
7 76733 Sosyal yapıdaki hareketliliklerin bireylerin besin tercihleri ve beslenme durumu üzerine etkilerini inceleyen, elde edilen bulgular doğrultusunda topluma yönelik sağlıklı öneriler geliştirir
8 76734 Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilir
9 76735 Toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, bireyve toplum etkileşimini bilen, bu etkileşimin beslenme davranışlarına etkisi araştırıp inceler
10 76736 Hastalık durumlarında bireyin fizyolojik durumunda besin öğeleri açısından oluşan değişimleri inceleyerek hastaya özel diyetleri düzenler
11 76737 Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir
12 76738 Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunları belirlenerek önceliklerin değerlendirilmesi, ülkenin genel beslenme düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması, çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanmasında yetki ve sorumluluklarını bilen ve aktif rol alır
13 76739 Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, yaşlı, çocuk, okul öncesicocuğu,okul çocuğu vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitiminde dikkat edilecek hususları bilir
14 76740 Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktifhipoglisemi, PCOS, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, kanser gibi beslenme ile ilintili hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini bilen ve hastalara uygulayıp denetimini yapar
15 76741 Beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanmasına özgü yöntemleri bilen, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında kullanır
16 76742 Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersizin önemini, beslenme ile ilişkisini, çeşitli sportif faaliyetlere özel beslenme ilkelerini, ayrıca hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yerini bilen ve egzersiz önerileri geliştiririr
17 76743 Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini bilen, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanıyan, canlılığı devamını sağlayan özellik ve mekanizmaları bilir
18 76744 İnsan anatomisini, vücut sistemlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilir
19 76745 Çevresel faktörlerin (ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb) beslenme üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapabilen, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken onların içinde yaşadıkları toplumun veailenin temel özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi ve beceyiye sahip olur
20 76746 Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini ve besinleri uygun saklama koşullarını bilen ve önerilen gelişir
21 76747 Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olan, Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyan,cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilen, Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklar
22 76748 Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlar
23 76749 Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Diyetisyen yetiştirşir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 5 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 5 5 3 4 5 3 4 5
2 5 5 5 3 3 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3 5 5 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek