Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES310 Besin Kontrolü ve Mevzuatı 927001 3 6 2

Dersin Amacı

Besin kontrolü ve mevzuatla ilgili kavramlar (mevzuat, kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve standart kavramlarının tanımları), ülkemizde besinlerle ilgili yasal durum ve düzenlemeler, besinlerin üretimi, işlenmesi, depolanması, ambalajlanması aşamalarındaki yasal uygulamalar, besin kontrolünün tüketici ve halk sağlığı açısından önemi, 5179 sayılı Gıda Kanunu, Türk Gıda kodeksi Yönetmeliği,Diğer yönetmelikler ve tebliğler, ISO 22000 ve HACCP sistemlerinin uygulama ilkeleri Besinlerle ilgili Avrupa Birliği mevzuatları hakkında bilgi verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

yrd.doç.dr.umut aykut

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

T.C.Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü web sayfası, http://www.gkgm.gov.tr/ Türk Gıda Mevzuatı Kitabı. A.Dinçer, 2003. Gıda Mevzuatı ve Kalite Yönetimi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gıda Kontrolü ve Mevzuatına Giriş Besin Kontrolü ve Mevzuatı Hafta 1.docx
2 Besin Kontrolünün Tarihsel Gelişimi Türkiye’de Gıda Mevzuatı Uygulamaları, Mevzuat, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Standart kavramlarının tanımı Besin Kontrolü ve Mevzuatı Hafta 2.docx
3 5179 sayılı Gıda Kanunu Besin Kontrolü ve Mevzuatı Hafta 3.docx
4 Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik Besin Kontrolü ve Mevzuatı Hafta 4.docx
5 Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği , Türk Gıda Kodeksi Tebliğleri Besin Kontrolü ve Mevzuatı Hafta 5.docx
6 Gıda Işınlama Yönetmeliği Besin Kontrolü ve Mevzuatı Hafta 6.docx
7 2002/58 - Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği 2009/06 - Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği Besin Kontrolü ve Mevzuatı Hafta 7.docx
8 2008/26 - Gıda Maddelerindeki Bulaşanların Maksimum Limitleri Hakkında Tebliğ 2009/62 -Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği Besin Kontrolü ve Mevzuatı Hafta 8.docx
9 Ara sınav
10 2000/04 - Et Ürünleri Tebliği 2006/29 - Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği 2006/31 - Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği Besin Kontrolü ve Mevzuatı Hafta 10.docx
11 2000/6 - Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği 2007/54 - Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliği 2005/49 - Bal Tebliği Besin Kontrolü ve Mevzuatı Hafta 11.docx
12 2002/13 - Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği 2007/50 - Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdaları Tebliği Besin Kontrolü ve Mevzuatı Hafta 12.docx
13 2002/34 - Özel Beslenme Amaçlı Gıdalar Tebliği 2001/42 - Özel Tıbbi Amaçlı Diyet Gıdalar Tebliği 2003/42 - Sporcu Gıdaları Tebliği Besin Kontrolü ve Mevzuatı Hafta 13.docx
14 ISO 22000, Avrupa Birliği Mevzuatları Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarinin (HACCP) Tanimi ve Genel Prensipleri Besin Kontrolü ve Mevzuatı Hafta 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231586 1.Besin kontrolü ve mevzuatı ile ilgili temel kavramlar
2 1231587 2.Türkiye’de besinlerle ilgili yasal düzenlemeler
3 1231588 3.Besin güvenliğini bozan etmenler; sağlık üzerine etkilerive ilgili yasal düzenlemeler hakkında bilgi edinir
4 1231589 4. Ulusal ve uluslar arası standartlar hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68995 Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir
2 68996 Besin ögelerinin özelliklerini, vücuttaki görevlerini, eksiklik ve fazlalıklarının insan sağlığı üzerine etkilerini etkileri bilen; besin ögelerinin insan sağlığı ile ilişkisine yönelik araştırmalar planlayıp yürütür
3 68997 Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri bilen; mesleklerinin gerektirdiğidavranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerilerine sahip olur
4 68998 Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir
5 68999 Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir
6 69000 Beslenmedeki değişikliklerin genetik yapıda yol açabileceği değişiklikleri bilen ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıp bilimsel sonuçlar elde eder
7 69001 Sosyal yapıdaki hareketliliklerin bireylerin besin tercihleri ve beslenme durumu üzerine etkilerini inceleyen, elde edilen bulgular doğrultusunda topluma yönelik sağlıklı öneriler geliştirir
8 69002 Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilir
9 69003 Toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, bireyve toplum etkileşimini bilen, bu etkileşimin beslenme davranışlarına etkisi araştırıp inceler
10 69004 Hastalık durumlarında bireyin fizyolojik durumunda besin öğeleri açısından oluşan değişimleri inceleyerek hastaya özel diyetleri düzenler
11 69005 Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir
12 69006 Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunları belirlenerek önceliklerin değerlendirilmesi, ülkenin genel beslenme düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması, çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanmasında yetki ve sorumluluklarını bilen ve aktif rol alır
13 69007 Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, yaşlı, çocuk, okul öncesicocuğu,okul çocuğu vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitiminde dikkat edilecek hususları bilir
14 69008 Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktifhipoglisemi, PCOS, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, kanser gibi beslenme ile ilintili hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini bilen ve hastalara uygulayıp denetimini yapar
15 69009 Beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanmasına özgü yöntemleri bilen, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında kullanır
16 69010 Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersizin önemini, beslenme ile ilişkisini, çeşitli sportif faaliyetlere özel beslenme ilkelerini, ayrıca hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yerini bilen ve egzersiz önerileri geliştiririr
17 69011 Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini bilen, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanıyan, canlılığı devamını sağlayan özellik ve mekanizmaları bilir
18 69012 İnsan anatomisini, vücut sistemlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilir
19 69013 Çevresel faktörlerin (ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb) beslenme üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapabilen, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken onların içinde yaşadıkları toplumun veailenin temel özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi ve beceyiye sahip olur
20 69014 Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini ve besinleri uygun saklama koşullarını bilen ve önerilen gelişir
21 69015 Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olan, Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyan,cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilen, Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklar
22 69016 Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlar
23 69017 Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Diyetisyen yetiştirşir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 5 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 1 2 1
2 1 1 1 5 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 1 2 1
3 1 1 1 5 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 1 2 1
4 1 1 1 5 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 5 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek