Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BES417 Sağlık Hukuku 927003 4 7 2

Dersin Amacı

Sağlık ve sağlık hukuku ile ilgili temel terim ve bilgileri yanı sıra, sağlık hukukunun temel bilgilerini öğrencilere kazındırmak temel amaçtır. Daha sonara Türk Milli Eğiminin amaçları doğrultusunda öğrencilerin millî, manevî, insanî ve hukukî değerleri edinmelerini ve günlük hayatlarında yaşanabilir hale getirmelerini sağlamaktır. Sağlığın ve hukukun ne denli önemli olduğunun farkına varmalarını ve bunu içselleştirmelerini sağlamak amaçlardan bir diğeridir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Medyadan sağlık hukuku ile ilgili haberlerin takip edilmesi sınıf ortamında tartışılması önerilmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat; Sağlık Hukuku Temel Bilgileri, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yay., 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Hukukun tanımı ve temel ilkeleri, Hukukun yaptırımları, 2- Sağlık hukuku temel kavramları 3- Sağlık hukuku Ulusal kaynakları: Anayasa, Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu 4- Sağlık hukuku ulusal kaynakları: Türk Ceza Kanunu, 5- Sağlık hukuku ulusal kaynakları: Hukuk Muhakemesi Kanunu 6- Sağlık hukuku ulusal kaynakları. Ceza Muhakemesi Kanunu 7- Sağlık hukuku ulusal kaynakları: Özel Kanunlar, 8- Ara Sınav 9- Sağlık hukuku uluslararası kaynakları: Magna Carta, İngiliz Yurttaşlık Hakları Bildirgesi, Virginia İnsan Hakları Bildirgesi, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, 10- Sağlık hukuku uluslararası kaynakları: İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Kişisel ve Sosyal Haklar Sözleşmesi, Sosyal Güvenliğin Asgari Şartlarına İlişkin Sözleşme, 11- Tıbbi müdahale türleri ve Tıbbi müdahale bakımından özellik gösteren müdahaleler, 12- Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları 13- Hastanın hak ve yükümlülükleri, 14- Hekimin hak ve yükümlülükleri, 15- Dönem Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun tanımı ve temel ilkeleri, Ders kitabı
2 Hukukun yaptırımları Ders kitabı
3 Sağlık hukuku kavramı Ders kitabı
4 Sağlık hukuku ile ilgili temel kavramlar Ders kitabı
5 Sağlık hukukunun kaynakları: Ulusal Kaynaklar Ders kitabı
6 Sağlık hukukunun kaynakları: Uluslararası Kaynaklar Ders kitabı
7 Tıbbî müdahale ve türleri Ders kitabı
8 ARA SINAV Ders kitabı
9 Tıbbî ve hukuki bakımdan özellik gösteren müdahaleler Ders kitabı
10 Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları Ders kitabı
11 Hastanın hak ve yükümlülükleri Ders kitabı
12 Hekimin hak ve yükümlülükleri Ders kitabı
13 Hekimin cezaî sorumluluğu Ders kitabı
14 Sağlık hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda çözüm yolları Ders kitabı
15 FİNAL Ders kitabı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456332 Tıp Hukuku tarihçesi, temel kavramlar, hasta hekim ilişkisi konularında genel bilgi sahibi olmak
2 1456333 Hukukun temel ilkeleri ve yaptırımlarını öğrenilmiş olması,
3 1456334 Sağlık Çalışanın Cezai, Hukuki, Mesleki ve İdari Sorumluklarını öğrenilmiş olması,
4 1456335 Sağlık hukukunun ulusal ve uluslararası kaynaklarını ve detaylarını öğrenmek,
5 1456336 Tıbbî ve hukukî bakımdan özellik gösteren müdahaleleri ve bu konuda hekimin ve sağlık çalışanlarının yasal yükümlülüklerinin öğrenilmiş olması,
6 1472063 Hatalı Tıbbi Uygulamaların Ceza Hukuku ve Tazminat Hukuku Bakımından Değerlendirilmesini yapabilme,
7 1472064 Hastanın ve hekimin hak ve yükümlülüklerini öğrenmek ve sağlık hizmeti bakımından önemini kavramak,

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76727 Besinlerin üretilmesinden insan vücudunda kullanılmasına kadar geçirdiği tüm aşamalarda insan ile besinler arasındaki etkileşimleri bilir
2 76728 Besin ögelerinin özelliklerini, vücuttaki görevlerini, eksiklik ve fazlalıklarının insan sağlığı üzerine etkilerini etkileri bilen; besin ögelerinin insan sağlığı ile ilişkisine yönelik araştırmalar planlayıp yürütür
3 76729 Meslek etiği ve deontoloji ile ilgili temel bilgileri bilen; mesleklerinin gerektirdiğidavranış ve aktiviteleri tanımlama ve uygulama becerilerine sahip olur
4 76730 Besinlere hazırlama, pişirme, depolama gibi çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerin besinin kalitesi ve dolayısıyla insan sağlığı üzerine etkilerini araştırır ve bilir
5 76731 Hücrenin yapısını, organellerini ve hücrelerin birbirleri ile ilişkilerini ve genetik kontrol mekanizmalarının hücre için önemini bilir
6 76732 Beslenmedeki değişikliklerin genetik yapıda yol açabileceği değişiklikleri bilen ve bunun sağlık üzerine etkilerini araştırıp bilimsel sonuçlar elde eder
7 76733 Sosyal yapıdaki hareketliliklerin bireylerin besin tercihleri ve beslenme durumu üzerine etkilerini inceleyen, elde edilen bulgular doğrultusunda topluma yönelik sağlıklı öneriler geliştirir
8 76734 Bilimsel bilgi ve veri toplanması sürecini, bilimsel bilginin temel formlarını ve özelliklerini bilen, amaca uygun veri kaynaklarına nasıl ulaşabileceğini bilir
9 76735 Toplumunda insan ilişkilerinin organizasyonunu; kültür, bireyve toplum etkileşimini bilen, bu etkileşimin beslenme davranışlarına etkisi araştırıp inceler
10 76736 Hastalık durumlarında bireyin fizyolojik durumunda besin öğeleri açısından oluşan değişimleri inceleyerek hastaya özel diyetleri düzenler
11 76737 Çeşitli kesim ve yaş grubundan kişilerin ev dışında, bir arada beslenme ilkelerine uygun olarak beslenmelerini sağlamakla yükümlü olan organizasyonlarda uygulanması gereken toplu beslenme ilkelerini uygulanmasını yönetir
12 76738 Toplumun beslenme durumunun saptanması, beslenme sorunları belirlenerek önceliklerin değerlendirilmesi, ülkenin genel beslenme düzeyinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için besin ve beslenme plan ve politikalarının oluşturulması, çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanmasında yetki ve sorumluluklarını bilen ve aktif rol alır
13 76739 Gebe, emzikli, yetişkin kadın/erkek, yaşlı, çocuk, okul öncesicocuğu,okul çocuğu vb grupların temel özelliklerini ve bu gruplara verilecek beslenme eğitiminde dikkat edilecek hususları bilir
14 76740 Şişmanlık, yeme bozuklukları, Diabetes Mellitus, reaktifhipoglisemi, PCOS, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon,gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut, kanser gibi beslenme ile ilintili hastalıkların tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini bilen ve hastalara uygulayıp denetimini yapar
15 76741 Beslenme epidemiyolojisi ve toplumda beslenme durumunun saptanmasına özgü yöntemleri bilen, bu yöntemleri hasta ve sağlıklı bireylerin beslenme durumunun saptanmasında kullanır
16 76742 Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersizin önemini, beslenme ile ilişkisini, çeşitli sportif faaliyetlere özel beslenme ilkelerini, ayrıca hastalıkların önlenme ve tedavisindeki yerini bilen ve egzersiz önerileri geliştiririr
17 76743 Organizmanın bölümlerini (hücre-doku-organ-sistem), bu bölümler arasındaki iletişimi ve bir bütün olarak organizmanın çevreyle olan ilişkisini bilen, yaşamın başlangıcından itibaren gelişimi sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri tanıyan, canlılığı devamını sağlayan özellik ve mekanizmaları bilir
18 76744 İnsan anatomisini, vücut sistemlerinin işleyişini ve fonksiyonlarını bilir
19 76745 Çevresel faktörlerin (ekonomik, politik, sosyal, coğrafik vb) beslenme üzerindeki etkilerini değerlendirebilen, tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapabilen, bireylerin beslenme alışkanlıklarını değerlendirirken onların içinde yaşadıkları toplumun veailenin temel özeliklerini değerlendirmeleri konusunda bilgi ve beceyiye sahip olur
20 76746 Çeşitli mikroorganizmaların özelliklerini, bunların besinlere çeşitli aşamalarda uygulanan işlemlerde etkileri, bulaşma yollarını, besin mikrobiyolojisinin kapsamını bilen, besinlerin bozulmasında etkilimikroorganizmaları tanıyan, besin zehirlenmelerini ve besinleri uygun saklama koşullarını bilen ve önerilen gelişir
21 76747 Antropolojinin uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olan, Aile –akrabalık kavramlarının kültürel farklılıklarını tanıyan,cinsiyet ve evlilik kavramlarının kültürel süreçlerle ilişkisini belirleyebilen, Farklı toplulukların ekonomik sistemlerini açıklar
22 76748 Biyolojik ve kültürel evrim kavramlarını, tarihsel gelişimlerini bilen, Bedensel büyüme gelişme hakkında bilgi sahibi olan, beslenme ve sağlık sorunları arasındaki ilişkileri tanımlar
23 76749 Mükemmeli arayan, özgür araştırabilen, yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen Diyetisyen yetiştirşir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3 3 5 4 3 5 3 3 5 5 4 5 3 4 4 5 3 4 5 3
2 5 4 3 5 5 3 3 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 5 3 4 3 5 4
3 3 4 4 3 5 3 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3
4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4
5 4 3 3 5 5 4 4 5 5 5 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5
6 4 3 4 4 5 3 4 4 4 5 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 5 3 3
7 4 4 4 5 3 5 4 5 4 4 4 3