Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM104 Hemşirelik Esasları-II 927001 1 2 20

Dersin Amacı

Öğrencilerin hemşirelik esasları ile ilgili temel kavramları öğrenerek; ülke gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesinde ve korunmasında hemşireliğin önemini, rol ve işlevlerini, diğer sağlık disiplinleri ile ilişkilerini kavramasını, birey ve ailesinin bakım sürecine ilişkin sağlık sorunlarının doğru belirlemesini ve çözümlemesini sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin bu konudaki bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Dr Zeliha KOÇ, Dr Öğr Üye Seval AĞAÇDİKEN ALKAN, Öğr. Gör Zeynep SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Hemşirelik Esasları I dersini almış ve devamsızlıktan kalmamış olmak

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Sabuncu, N., Alpar, Ş.E., Özdilli, K., Batmaz, M., Bahçecik, N., İlhan, S.E., Özhan, F., Dursun, S.: Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara 2014. 2. Karadağ A, Atabek Aştı T. (Ed): Hemşirelik Esasları Hemşirelik Bilim ve Sanatı, İstanbul, Akademi Yayıncılık, 2016. 3. Uysal N., Çakırcalı E (Çeviri Ed.). Hemşirelik Esasları İnsan Sağlığı ve Fonksiyonları, Palme Yayıncılık, 2015. 4. Erkal İlhan S., Sançar B. (Ed): Sağlık Bilimleri Sözlüğü, Alter Yayıncılık, 2013. 5. Bektaş H., Klinik Hemşirelik Becerileri (Çeviri Ed.), Nobel Tıp Kitabevi, 2015. 6. Sabuncu N., Akça Ay F. (Ed): Klinik Beceriler Sağlığın Değerlendirilmesi Hasta Bakım ve Takibi, Nobel Tıp Kitabevi, 2010. 7. Karadağ A., Çalışkan N., Göçmen Baykara Z. (Ed): Hemşirelik Teorileri ve Modelleri. Akademi Basın ve Yayıncılık, 2017. 8. Berman A., Snyder S., Frandsen G.: Kozier and Erb’s Fundamentals of Nursing, Pearson, 2016. 9. Babadağ K., Atabek Aştı T. (Ed): Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi, İstanbul Tıp Kitabevi, 2012. 10. Wilkinson JM, Tras LS, Barnett KL, Smith MH: Fundamentals of Nursing (Two Volume Set) 3rd Edition, F.A. Davis Company Philadelphia, 2016. 11. Potter PA, Perry AG, Stockert P, Hall A.: Fundamentals of Nursing 8th Edition, Elsevier, 2013. 12. Taylor CR, Lillis C, LeMone P, Lynn P: Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care Seventh, North American Edition, Lippincott Williams ve Wilkins, 2011. 13. Berman A., Snyder S., Frandsen G.: Kozier ve Erb’s Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice Tenth Edition, Pearson, 2016. 14. Atabek Aştı T., Karadağ A (Çeviri Ed.): Klinik Uygulama Becerileri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, 2011. 15. Birol, L.: Hemşirelik Süreci. 10. Baskı, İzmir, Etki Yayınları, 2011; 54-58. 16. Erkal İlhan S, Ançel G, Hakverdioğlu Yönt G. (Ed): Hemşirelik Tanıları, Girişimleri, Sonuçları. 1. Baskı, Andaç Yayınları, Alter Yayıncılık, Ankara, 2017. 17. Kapucu S, Akyar İ, Korkmaz F. (Çeviri Ed.). Hemşirelik Tanıları El Kitabı. 11. Baskı, Pelikan Yayınevi, 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Var

Dersin İçeriği

Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Süreci örnekleri, Doku bütünlüğünün sürdürülmesi ve hemşirelik bakımı, Basınç yarasını tanıma ve evrelendirme Sıcak-soğuk uygulamalar, Uyku ve Dinlenme, Ölüm ve Terminal Dönem Hasta Bakımı, Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği, Hasta Eğitimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 10 1
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 50 1
37 Gözlem 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 4 12 48
6 Uygulama/Pratik 9 12 108
18 Örnek Vaka İncelemesi 9 30 270
20 Rapor Hazırlama 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 32 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 32 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hemşirelik süreci, Doku bütünlüğünün sürdürülmesi, Basınç yarasını tanıma, evrelendirme, Uyku ve Dinlenme, Ölüm ve Terminal Dönem Hasta Bakımı Hemşirelik süreci 2019-2020 SEVAL AĞAÇDİKEN ALKAN.ppt
Prof. Dr.Zeliha KOÇ.ppt
2 Hemşirelik süreci, Sıcak-soğuk uygulamalar, Hasta Eğitimi, Hasta ve Çalışan Güvenliği. Hasta Eğitimi_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
Hasta ve Çalışan Güvenliği_ Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
Sıcak Soğuk Uygulamalar_Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.ppt
Sınıf İçi Çalışma_ Örnek Vaka 1 _2020.docx
2. hafta Hemşirelik süreci 2019-2020 SEVAL AĞAÇDİKEN ALKAN.ppt
3 Hemşirelik süreci örnekleri, Grup çalışması Grup Çalışması_ Vaka Örnekleri_Seval AĞAÇDİKEN ALKAN.docx
Grup Çalışması_Vaka Örnekleri_Öğr Gör Zeynep SAĞLAM.docx
4 Klinik Uygulama
5 Klinik Uygulama
6 Klinik Uygulama
7 Klinik Uygulama
8 Klinik Uygulama
9 Ara sınav
10 Klinik Uygulama
11 Klinik Uygulama
12 Klinik Uygulama
13 Klinik Uygulama
14 Klinik Uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240972 Hemşirelik süreci basamaklarını bilir ve uygular.
2 1240973 Sistemlere ilişkin hemşirelik bakım, uygulamalarını ifade eder ve uygular
3 1240974 Birey, aile ve toplumun uygulamaya ilişkin sağlık sorunlarını tartışır.
4 1240975 Sağlıklı/hasta birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi ve korunması amacına yönelik olarak sağlık eğitimcisi rolünü uygular.
5 1244069 Hemşirelik uygulamalarında tedavi edici hasta-hemşire iletişimi ve ilkelerini kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69281 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 69244 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 69243 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 69245 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 69246 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 69289 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 69286 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 69247 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 69248 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 69249 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 69250 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 69251 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 69287 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 69288 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
2 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek