Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM201 Farmakoloji 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Kısaca ilaç bilimi olarak tanımlanan farmakoloji ilaçların biyolojik sistemlerle etkileşimini inceleyen bir disiplindir. Günümüzdeki anlamı ile organizmadaki ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Bu dersin amacı öğrencilere farmakoloji ile ilgili temel bilgiler sunarak sistemik hastalıklarda ve acil durumlarla karşı karşıya gelindiğinde kullanılan ilaçların etki mekanizmaları , yan etkilerini, dozlarını, uygulama yollarını, ilaç etkileşimlerini teorik olarak öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Arzu Erdal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersi daha iyi kavrayabilmeleri için öğrencinin anatomi, fizyoloji, biyokimya gibi dersleride alıp başarılı olmuş olmaları gerekir .

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Dökmeci,İ. Sağlık Yüksek Okullar İçin Farmakoloji Ders Kitabı. İstanbul Tıp Kitapevi. 1.Baskı 2007. İstanbul. 2) Dökmeci,İ. Sağlık Yüksek Okullar İçin Farmakoloji. Kısaltılmış Temel Bilgiler. Nobel Kitapevi. 2011. İstanbul. 3) Kara,H. Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji Ders Kitabı. Göktuğ Basın Yayın Dağıtım ve Pazarlama.2007 Elazığ. 4) Kara,H. Sağlık Yüksek Okulları İçin Farmakoloji Genişletilmiş 2.Baskı.Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım.2013. Sivas. 5) Kayaalp, S.O.Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji. Hacettepe Taş Kitapçılık 10. Baskı Eylül 2002. Ankara. 6) Parlakpınar, H.Farmakoloji Ders Notları.Doğu Mat Grup Matbacılık. 1. Basım Eylül 2018-2019 Malatya.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farmakolojinin tarihçesi, ilaçların adlandırılması, İlacın fizikokimyasal özellikleri, dozaj şekli ile ilgili faktörler. İlaçların veriliş şekilleri olası komplikasyonlar,İlaçların dağılımı,İlaçların eliminasyonuİlaçların etki mekanizmaları, reseptörler. İlaç etkisini değiştiren faktörler, tolerans, ilaç etkileşmeleri ve diğer faktörler. İlaçların istenmeyen etkileri, ilaç toksisitesi. Penisilinler Sefalosporinler.Antitüberküloz ilaçlar, Antifungal ilaçlar ,aneztezik ilaçlar edikasyon ve kontriendikasyonları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Farmakolojiye giriş. 1.Farmakolojiye Giriş.pdf
2 İlaçların tanımı 2.İlaçların tanımı.pdf
3 İlaçların veriliş yolları. 3 İlaçların veriliş Yolları.pdf
4 Farmakodinami 4 Farmakodinami.pdf
5 Farmakokinetik 5 Farmakokinetik.pdf
6 İlaçların toksik etkileri 6 ilaçların toksik Etkileri - Kopya.pdf
7 Santral Sinir Sistemi İlaçları 7 Santral Sinir Sistemi İlaçları.pdf
8 Otonom Sinir Sistemi İlaçları 8 Otonom Sinir Sistemi İlaçları.pdf
9 Ara sınav
10 Kalp İlaçlar 10 Kalp İlaçları.pdf
11 Kemoterapötikler 11 Kemoterapötikler.pdf
12 Lokal Anestezikler 12 Lokal Anestezik İlaçlar.pdf
13 Genel Anestezikler 13 Genel Anestezik İlaçlar.pdf
14 Solunum ve Sindirim Sistemi İlaçları 14 Solunum ve Sindirim Sis. İlaçları.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1465176 Farmakkolojinin tarihçesi ve ilaçların adlandırılması hakkında bigi edinirler.
2 1465177 İlaçların istenmeyen etkilerini yan etkilerini , allerjik reaksiyonların özelliklerini öğrenirler.
3 1465178 İlaçların veriliş yollarını ve dozlarını kavrarlar.
4 1465179 İlaçların farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini bilirler.
5 1465180 Genel farmakoloji ile birlikte sistemlere etki eden ilaçlar hakkında bilgi sahibi olurlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76996 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 76959 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 76958 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 76960 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 76961 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 77004 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 77001 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 76962 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 76963 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 76964 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 76965 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 76966 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 77002 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 77003 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
2 2 4 2 3 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5
3 5 4 4 5 5 5 4 2 4 3 4 5 2 3
4 5 5 4 4 2 3 2 1 4 4 2 3 4 5
5 4 1 4 4 1 3 1 4 5 5 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek