Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HEM303 İlk Yardım 927001 3 5 2

Dersin Amacı

İlk yardımın tanımını, amaçlarını ve önemini, ilk yardım gerektiren durumları, ilk yardımın temel ilkelerini, ilk yardımcının özelliklerini, sağlıkla ilgili verileri ve ilk yardım hizmetlerinde kullanmalarını, ilk yardım müdahalesi ile birlikte meslek etiği ve ahlâk esaslarını kavramalarını, bütün ilk yardım uygulamalarında objektif davranma alışkanlığı kazanmaların, ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemeleri öğrenmelerini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Afitap ÖZDELİKARA, Dr. Öğr. Üyesi Seval AĞAÇDİKEN ALKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1)Ed:Şelimen D. ( 2004). Acil Bakım Yüce Yayın 3. Baskı.İstanbul 2). Dramalı A. Kaymakçı Ş. Özbayır T. Yavuz M. Demir F. ( 2003) Temel İlkyardım Uygulamaları. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir 3) Gürsoy A. Çilingir D. Temel İlkyardım Uygulamaları Nobet Tıp Kitabevi.2018

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İlk yardımın önemi, tarihçesi, hasta değerlendirmesi, İlk Yardımda İletişim, Kardiopulmoner Arrest Resusitasyon,Hava Yolu Tıkanmaları ve Suda Boğulmalar, Şok, Kanamalar, Yumuşak Doku Yaralanmaları, Sargılar ,Kafa Travmaları, Omurga Yaralanmaları, Akut Karın Yaralanmaları,Ani Bilinç Kayıpları,, Zehirlenmeler, Yanıklar, Sıcak ve Soğuğa Maruz Kalma, İlk Yardım, Kırıklar, Çıkıklar, Burkulma ve Kas Krampları, Hasta Taşıma ve Triaj Çıkartma ve Kurtarma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk yardımın önemi, tarihçesi, hasta değerlendirmesi 1. hafta.ppt
2 İlk Yardımda İletişim, Kardiopulmoner Arrest Resusitasyon 2. hafta.ppt
3. hafta.ppt
3 Hava Yolu Tıkanmaları ve Suda Boğulmalar, Şok 4. hafta.ppt
4 Kanamalar, Yumuşak Doku Yaralanmaları 4. hafta-KANAMA.ppt
5 Sargılar 5-8. hafta.ppt
6 Kafa Travmaları, Omurga Yaralanmaları 6-7. hafta.ppt
7 Akut Karın ve Genital Bölge Yaralanmaları 6-7. hafta.ppt
8 Kırık, Çıkık ve Burkulmalar 5-8. hafta.ppt
9 Ara Sınav
10 Isırma ve sokmalar 10-11. hafta.ppt
11 Zehirlenmeler 10-11. hafta.ppt
12 Yanıklar, Sıcak ve Soğuğa Maruz Kalma 12. hafta.ppt
13 Bilinç Bozukluklarında İlkyardım 13. hafta.ppt
14 Yaralı/Kazazede/Hasta Taşıma Teknikleri 14. hafta.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1457881 İlk yardım tanımını, amacını ve önemini kavrayabilme
2 1457882 İlk yardım müdahalesi ile birlikte meslek etiği ve ahlâk esaslarını kavrayabilme
3 1457883 Bütün ilk yardım uygulamalarında objektif davranma alışkanlığı kazanabilme
4 1498394 Triyaj ve temel ilkyardım desteğini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76996 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 76959 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 76958 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 76960 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 76961 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 77004 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 77001 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 76962 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 76963 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 76964 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 76965 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 76966 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 77002 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 77003 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 1 2 3 3 2 3 5 5 1 2 5 5
2 1 2 3 2 3 5 5 4 5 5 2 2 5 5
3 4 5 3 2 5 4 5 5 5 5 2 3 5 5
4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 5 4 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek