Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 7 7
4 Quiz 2 4 8
5 Derse Katılım 13 2 26
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 -Tanışma, Dersin amaç ve hedeflerinin açıklanması, dersin tanıtılması -Toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramlar
2 -Cinsiyet temelinde toplumsal cinsiyetin yapılandırılması (toplumsal değerler, din, kültür, aile ve mitler vb)
3 -Toplumsal cinsiyetli dil, medyada cinsiyet rollerinin yeniden üretimi ve sağlık
4 -Toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, yasalar ve uluslararası sözleşmeler
5 -Toplumsal cinsiyet, sağlık ve sağlık davranışları
6 -Toplumsal cinsiyet ve sağlık: Erkeklik üzerinden Sünnet ve Askerlik
7 -Toplumsal cinsiyet ve sağlık: Kadınlık üzerinden Şiddet ve Kadının Ruhsal Sağlığı
8 -Toplumsal cinsiyet ve sağlık: Transseksüel Kimlik Üzerinden
9 ARA SINAV
10 -Bilimsel araştırmalarda toplumsal cinsiyet ve sağlık
11 -Toplumsal cinsiyet ve sağlığın medikalizasyonu: Güzellik Üzerinden
12 -Toplumsal cinsiyet ve sağlığın medikalizasyonu: Doğum Üzerinden
13 -Üreme sağlığı hizmetleri ve toplumsal cinsiyet: İstatistikler üzerinden toplumsal cinsiyet analizi çalışması
14 -Toplumsal cinsiyet, bakım kavramı ve sağlıkta iş bölümü
15 YARIYIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1468283 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki farkı ayırt edebilir.
2 1468284 Toplumsal cinsiyetin, cinsiyet temel alınarak yapılandırılması ve bireyin sağlığına olan etkisini tartışabilir.
3 1468285 Dünyada ve Türkiye’de toplumsal cinsiyetin sağlık sorunlarına olan katkısını yaş, sosyal statü ve cinsiyet yönelimi gibi sağlığın diğer sosyal belirleyicilerini de dikkate alarak irdeleyebilir.
4 1468286 Bazı sağlık sorunları üzerinden bireyin sağlığını toplumsal cinsiyet bakış açısıyla değerlendirebilir.
5 1468287 Sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik cinsiyet, toplumsal cinsiyete eşitliği ve hakkaniyete dayalı öneriler geliştirebilir.
6 1468288 Bilimsel araştırmaları toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76996 Hemşirelik alanındaki bilimsel ve teknolojik kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 76959 Tüm hemşirelik uygulamalarını doğru ve güvenli şekilde kayıt eder
3 76958 Kanıta dayalı kuramsal bilgi ve becerisini hemşirelik eğitim, uygulama, araştırma ve yönetim alanlarında etkin kullanır.
4 76960 Bakım gereksinimlerini uygulamayabilmek için gerekli örgütsel yapıyı oluşturabilecek koşul ve olanakları sağlar
5 76961 Birey, aile ve toplumun sağlığını etkileyen her türlü değişim ve gelişime duyarlı olur.
6 77004 Yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinerek yaratıcılık ve girişimcilik becerilerini geliştirir ve belgeler.
7 77001 Edindiği kuramsal bilgileri kullanarak birey/aile/toplum, sağlık/hastalık ve çevre ilişkisini anlar ve bütüncül yaklaşımla bireyselleştirilmiş bakım verir.
8 76962 Hemşirelik eğitim, yönetim ve araştırmalarını diğer disiplinler ile işbirliği içerisinde sürdürür.
9 76963 Yazılı ve sözlü temel iletişim becerilerini kullanarak birey, aile, toplum ve sağlık ekibinin tüm üyeleriyle etkili iletişim kurar.
10 76964 Toplumsal sorunlara yönelik çalışmalarda etkin rol alır, meslektaşları ve topluma rol model olur.
11 76965 Hemşirelik ve sağlık politikalarının belirlenmesinde etkin rol üstlenir.
12 76966 Araştırma temelli ve kanıta dayalı çalışmalar ile hemşirelik disiplininin gelişimine bireysel katkı sağlar.
13 77002 Mesleki görev, yetki ve sorumluluklarını kültür, etik ilkelere, kalite, verimlilik ve iş güvenliği ilkelerine ve yasalara uygun yönetir
14 77003 Tüm mesleki bilgi ve becerisini insan hakları ve etik ilkeler çerçevesinde kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 5 4 2 1 3 3 4 2
2 4 4 4 4 5 4 5 4 2 1 3 3 4 2
3 5 4 4 3 5 5 5 4 3 2 3 4 5 3
4 4 2 4 3 5 4 5 4 3 1 3 4 5 2
5 5 1 3 4 5 5 4 5 3 2 1 4 5 3
6 4 3 5 1 5 3 4 5 1 1 1 5 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek