Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY104 İktisat II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Makroekonominin temelleri, temel makroekonomi modelleri ile makroekonomik sorunlar hakkında bilgi birikimini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Önerilen Diğer Hususlar

Görsel ve yazılı medyadan, ayrıca İnternet'ten İktisatla ilgili haberlerin takip edilmesi gerekir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Metin Berber ve Ersan Bocutoğlu, Genel İktisada Giriş, 5. Baskı, Ekin Yay., Bursa, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1- Ana Kavramlar (Makro ve Mikro iktisat; Toplam hasıla, Toplam gelir, Toplam harcamalar özdeşliği, Tüketim Harcamaları, Tasarruf ve yatırım harcamaları, Tasarruf ve özdeşlik, Toplam hasıla, Toplam Gelir, Toplam harcamalar özdeşliği, Milli muhasebe kavramları) 2- Milli Gelir hesaplama yöntemleri ( Üretim yöntemi, Gelir yöntemi, Harcamalar Yöntemi, GSMH ile ilgili bazı kavramlar: Milli servet, kişi başına düşen GSMH, Büyüme hızı, Net büyüme hızı) 3- İstihdam ve İşsizlik 4- Enflasyon 5- Para 6- Toplam Talep ve Milli Gelirin Denge Seviyesi 7- Faiz Oranı ve Milli Gelirin Denge Seviyesi 8-Fiyatlar ve Milli Gelirin Denge Seviyesi 9- Başlıca Makro İktisat Teorileri 10- Uluslararası Ekonomik İlişkiler 11- Uluslararası Finansal İlişkiler 12- Ekonomik Büyüme 13- Ekonomik Kalkınma

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gayrisafi Milli Hasıla, Enflasyon, İstidham ve İşsizlik gibi temel makroekonomi kavramları açıklamak
2 Temel Makroekonomik İlişkiler, Milli Gelirin hesaplanması ve Milli Hasılanın belirlenmesi
3 Makroekonomik analizinin temel araçları olan Toplam Talep ve Toplam Arz kavramlarının açıklanması ve eğriler yardımıyla gösterilmesi
4 Klasik Makroekonomi varsayımlarının açıklanması
5 Keynesyen Makroekonomi varsayımlarının açıklanması, Toplam Harcamalar ve Denge Gelir Düzeyinin belirlenmesi
6 Çoğaltan Mekanizmasının işleyişinin açıklanması, kamu kesimi ile toplam talep arasındaki ilişkinin grafikler yardımıyla açıklanması
7 Açık ekonomide denge gelir düzeyinin belirlenmesi
8 Mal piyasası ve IS eğrisi ile, Varlık piyasası ve LM eğrisinin açıklanması
9 Ara Sınav
10 Mal ve Varlık Piyasasında birlikte denge
11 Para Politikası, Maliye Politikası açıklaması ve her iki politikanın birlikte uygulanmasının grafiksel olarak gösterimi
12 Mal piyasasının Varlık piyasasının ve Uluslararası Ekonomik İlişkilerin IS-LM-BP eğrileriyle birlikte gösterilmesi
13 Toplam Talep ve Toplam Arz modellerinin açıklanması
14 Ekonomik Büyüme Modelleri açıklanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
74722 1243310 Makroekonomik temel kavramları ve makroekonomik temel modelleri açıklar.
74723 1243311 Makroekonomik sorunları anlar ve analiz etme becerisini kazanır.
74724 1243312 Maliye ve para politikalarını açıklar.
74725 1243313 Ekonomilerin makroekonomik isikrarsızlıkla karşılaşması durumunda uygun olan para ve maliye politikalarını belirler.
74726 1243314 Ekonomik büyüme modellerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
9 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
10 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.
11 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
12 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
13 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
74722 4 1 4 1 4 3 5 3 2 3 3 3 3
74723 4 2 4 1 4 3 4 3 1 3 3 3 3
74724 4 1 5 2 4 3 5 3 2 3 3 3 2
74725 4 2 4 1 4 3 5 4 2 3 3 3 3
74726 4 1 4 2 5 3 4 3 2 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek