Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY209 İdare Hukuku 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Dersin amacı; öğrencinin idare hukukunun hukuk sistemi içerindeki yeri, idare hukukunun kapsamı ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Hukukun Temel Kavramları dersinin alınmış olması gerekir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çağlayan, Ramazan; İdare Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin Yay., 2017. Günday, Metin; İdare Hukuku, Ankara, İmaj Yay., 2017. Gözler, Kemal, İdare Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yay., 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İdare hukukunun tarihçesi, gelişimi, tanımı, hukuk sistemi içerisindeki yeri, idare teşkilat ve türleri, Türk idare teşkilatının incelenmesi, tüzel kişilik kavramı, tüzel kişi olarak devlet, unsurları, nitelikleri yönetim türleri. İdari tasarruflar, hukuki nitelikleri, idari denetim, türleri, idari yargı alanı, idari çekişmeler, nitelik ve özellikleri, kamu malları, kamu emlakı, vesayet makamları, görevleri, sorumlulukları, idari yargı usulü. Sağlık kurumları mevzuatı anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İdare hukukunun genel kavramları: İdare kavramı, İdare hukukunun tanımı, doğuşu ve özellikleri İdare Hukuku omuavys.docx
2 İdare hukukunun kaynakları İdare Hukuku omuavys.docx
3 İdare hukukunu etkileyen anayasal ilkeler İdare Hukuku omuavys.docx
4 Kamu tüzel kişiliği İdare Hukuku omuavys.docx
5 Türk İdare Teşkilatının Genel Görünümü: Merkezden yönetim; Merkez teşkilatı, Merkezin taşra teşkilatı İdare Hukuku omuavys.docx
6 Yerinden Yönetim: İl özel idaresi, belediye idaresi İdare Hukuku omuavys.docx
7 Yerinden yönetim: Büyük Şehir Belediyesi İdare Hukuku omuavys.docx
8 ARA SINAV
9 Köy idaresi İdare Hukuku omuavys.docx
10 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Düzenleyici ve denetleyici kurumlar İdare Hukuku omuavys.docx
11 İdarenin Görevleri: Kamu görevlisi kavramı İdare Hukuku omuavys.docx
12 Memurların yükümlülükleri, yasaklar ve haklar İdare Hukuku omuavys.docx
13 Disiplin, Ceza ve Hukuki Sorumluluklar İdare Hukuku omuavys.docx
14 Memurluğun sona ermesi ve emeklilik. İdare Hukuku omuavys.docx
15 FİNAL SINAVI
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231268 İdare hukukuna ilişkin temel ilkeleri ve kavramları açıklayabilir.
2 1231269 İdare hukukunun kaynaklarını sayabilir ve tanımlayabilir.
3 1231270 İdare hukukunun genel felsefesine hâkim olabilir.
4 1231271 Türkiye’nin idari yapısını ve idarenin görevlerini açıklayabilir.
5 1231272 İdari teşkilat ile ilgili anayasal ilkeler arasında bağlantı kurabilir.
6 1246947 İdari işlem kavramını tanımlayabilir; bunun unsurlarını, özelliklerini ve sınıflandırılmasını açıklayabilir.
7 1246948 İdari sözleşme kavramını tanımlayabilir; türlerini ve akdedilmesini açıklayabilir,
8 1276673 Kamu hizmeti ve kamu düzeni kavramlarını açıklayabilir,
9 1276674 Kamu görevleri ve malları konusuyla ilgili hukuki düzenlemeleri açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 2 2 4 5 3 3 2 3 4 3
2 4 5 4 3 2 4 5 3 3 2 2 4 2
3 4 5 4 3 2 4 4 4 2 3 2 4 3
4 4 5 4 3 3 4 5 3 3 2 2 4 2
5 4 5 4 3 3 4 5 3 3 2 2 3 2
6 4 5 4 3 3 4 5 3 3 2 3 3 2
7 4 5 4 3 3 4 5 4 2 2 2 4 3
8 4 5 4 3 2 4 5 3 3 2 2 4 3
9 4 5 4 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek