Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY213 İş Hukuku 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Dersin amacı iş hukukun hukuk düzeni içerisindeki yerinin ve öneminin anlaşılması ve kavranması, iş hukuku düzenlemelerinin ve temel kavramlarının incelenmesi, iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ile ilgili teorik ve pratik bilgilerin öğrenci tarafından anlaşılmasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Basındaki ve internetteki iş hukuku ile ilgili meselelerin takip edilmesi ve yorumlanmasına çalışmak gerekir. İ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Bursa, Ekin Yay., 2016. Sümer, Haluk Sadi; İş Hukuku, Ankara, Seçkin Yay., 2017. Süzek, Sarper; İş Hukuku, İstanbul, Beta Yay., 2012. Demircioğlu, Murat ve Tankut Centel; İş Hukuku, 19. Baskı, İstanbul, Beta Yay., 2016. Çelik, Nuri, İş Hukuku Dersleri, 25. Baskı, İstanbul, Beta Yay., 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- İş Hukuk ile ilgili temel kavramlar, 2- İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi 3- İş Hukukunun Özellikleri, 4- İş Hukukunun Kaynakları, 5- İş Sözleşmesi ve Sözleşme Türleri 6- İş sözleşmesinin feshi 7- İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları 8- Ücretler 9- Çalışma süreleri 10- Dinlenme Süreleri 11- İş Sağlığı ve Güvenliği. 12- Sendikalar Hukuku: Sendika kavramı ve türleri 13- Sendikal faaliyetler 14- Toplu İş Sözleşmesi hukuku

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş Hukuk ile ilgili temel kavramlar,
2 İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi
3 İş Hukukunun Özellikleri,
4 İş Hukukunun Kaynakları,
5 İş Sözleşmesi ve Sözleşme Türleri
6 İş sözleşmesinin feshi
7 İş sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçları
8 Ara Sınavı
9 Ücretler
10 Çalışma süreleri
11 Dinlenme Süreleri
12 Sendikalar Hukuku: Sendika kavramı ve türleri
13 Sendikal faaliyetler
14 Toplu İş Sözleşmesi hukuku
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246960 İş hukuku ile ilgili kavramları tanımlayabilir
2 1246961 Sözleşme ve türlerini tanımlayıp, açıklayabilir.
3 1246962 Bildirimli ve bildirimsiz fesih türlerini açıklayabilir.
4 1246963 Çalışma ve dinlenme saatleri ile işçinin bu konudaki hak ve yükümlülüklerini açıklayabilir
5 1246964 İşçinin ve işverenin karşılıklı hak borçlarını açıklayabilir.
6 1246968 Sendikaya üye olmayı, üyelikten ayrılmayı ve sendikal haklarını açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 3 2 3 3 4 2 2 2 3 3 3
2 1 5 2 2 3 3 4 3 3 1 2 2 2
3 1 5 3 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2
4 1 5 3 2 3 3 4 3 3 1 2 3 3
5 1 5 3 2 3 3 4 3 3 1 3 2 2
6 1 5 3 2 3 3 4 3 2 2 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek