Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SAY222 Sağlık Hizmetlerinde Etik 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Sağlık hizmetleriyle ilgili etik düşünce ve davranışların geliştirilmesi ve etik kurallarının benimsetilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Medyada ve İnternet sağlık hizmetleri alanında ortaya çıkan etik dışı davranışların ve olayların takip edilip yorumlanması önerilmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Naki Bulut ve Diğerleri, TTB VE Tabip Odalarının Tıbbi Etik ve Deontolojiyi Koruma Sorumluluğu, Türk Tabipler Birliği Yayınları, Ankara, 2018, Ayşegül Demirhan Erdem, Tıpta Etik ve Deontoloji, Nobel Tıp Kitapevleri Yay., İstanbul, 2011. İsmail Yakıt, Tıp Felsefesi ve Etiği Üzerine, 2. Baskı, Ötüken Yay., İstanbul, 2010. Dünya Tabipler Birliği, Tıp Etiği Elkitabı, Çev. Murat Civaner, 3. Baskı, Türk Tabipler Birliği, Ankara, 2015.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Etik ve meslek etiği kavramı Sağlık hizmetleri ve etik, Sağlık kurumlarında etik dışı davranışlar Etik dışı davranışların sonuçları, Sağlık kurumlarında etikle ilgili alınan tedbirler ve yaptırımlar, Sağlık hizmetleriyle ilgili hukuksal yaptırımlar, Etikle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar Etikle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, Etik dışı davranışların örnek olaylarla incelenmesi Tıpta araştırma ve yayın etiği, Tıbbi Malpraktis Hasta sırrı ve mahremiyetinin önemi, Geleneksel tamamlayıcı ve bilim dışı sağlık uygulamaları Kamu görevlileri etik ilkeleri, Kamuda etik sözleşmesi, Kamu görevlilerinden beklenen etik davranışlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etik ve meslek etiği kavramı
2 Sağlık hizmetleri ve etik,
3 Sağlık kurumlarında etik dışı davranışlar
4 Etik dışı davranışların sonuçları,
5 Sağlık kurumlarında etikle ilgili alınan tedbirler ve yaptırımlar,
6 Sağlık hizmetleriyle ilgili hukuksal yaptırımlar,
7 Etikle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar
8 Etikle ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler,
9 Etik dışı davranışların örnek olaylarla incelenmesi
10 Tıpta araştırma ve yayın etiği,
11 Hasta sırrı ve mahremiyetinin önemi,
12 Kamu görevlileri etik ilkeleri,
13 Kamuda etik sözleşmesi,
14 Kamu görevlilerinden beklenen etik davranışlar.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297714 Etik kavramı ve kurallarını açıklayabilir. Etik ve ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri açıklayabilir. Meslek etiği kavramıyla etik dışı davranışların sonuçlarını anlatabilir. Türkiye'de Kamu görevlileriyle ilgili etik ilkeleri düzenleyen yasaları sıralayabilir. Kamudaki etik sözleşmesinin içeriyle ilgili bilgiler verebilir. Kamu görevlilerinden beklenen etik davranışları sayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68976 Alanına ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder, kullanır. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir ve araştırmaya dayalı bilginin en önemli kazanım olduğunun bilincine sahiptir.
2 68977 Alanında ve alanının ilişkili olduğu konularda mevzuatı bilir.
3 68978 Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede bulunabilir.
4 68979 Sağlık Yönetimi alanıyla ilgili araştırma ve deneysel çalışma becerisi kazanır, çalışmalardan elde edilen verileri değerlendirip yorumlayabilir.
5 68980 Mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri ve sorunları takip eder, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izler ve mesleğine uygun şekilde uygular.
6 68981 Eğitim aldığı alanda edindiği lisans düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
7 68982 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilir.
8 68988 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili yenilikçi ve girişimcilik yeteneklerine sahiptir.
9 68983 Alanına ilgili bilinen/ yeni tanımlanan sorunlara çözüm oluşturma amacıyla gerektiğinde disiplinler arası oluşturulacak araştırma projelerinde yer alır.
10 68984 Sağlık Yönetimi alanı ile ilgili her türlü veriyi derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar.
11 68985 Yazılı ve sözlü iletişimde Türk Dili'ni etkin kullanabilir; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilir ve iletişim kurabilme açısından en az bir yabancı dili orta düzeyde bilir.
12 68986 Alanı veya farklı disiplinlerdeki kongre, panel, sempozyum, çalıştay, seminer, problem çözme oturumları vb. organizasyonlara katılarak, kendi eğitim alanıyla ilgili bilgilerini paylaşır .
13 68987 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetlenmesi ve öğretilmesine yardımcı olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek