Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB101 Felsefeye Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Felsefi düşüncenin ne olduğunu tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nil AVCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

_ Ahmet Cevizci, Felsefeye Giriş, İstanbul: SAY Yayınları, 2015. _ Platon, Devlet, çev. M. Ali Cimcoz, Sabahattin Eyüboğlu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017. _ David Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: Biblos Kitabevi, 2014. _ John Stuart Mill, Faydacılık, çev. Selin Aktuyun, İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2017. _ Carl Schmitt, Siyasal Kavramı, çev. Ece Göztepe, İstanbul: Metis Yayınları, 2014. _ Lev. N. Tolstoy, Sanat Nedir? çev. Mazlum Beyhan, İstanbul, Türkiye İş Bankası, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Felsefe, felsefi, yaklaşım, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, etik, estetik, siyaset ve din felsefesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
27 Makale Yazma 1 40 1
34 Okuma 0 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
27 Makale Yazma 1 25 25
34 Okuma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve felsefe nedir?
2 Felsefi düşüncenin temel özellikleri. Din, felsefe, bilim ve sanat ilişkileri.
3 Felsefi düşüncenin temel özellikleri. Din, felsefe, bilim ve sanat ilişkileri.
4 Ontoloji ve temel sorunları.
5 Ontoloji ve temel sorunları.
6 Epistemoloji ve temel sorunları
7 Epistemoloji ve temel sorunları
8 Vize sınavı
9 Değer felsefesi ve temel sorunları
10 Etik değerler
11 Estetik degerler
12 Siyasi değerler
13 Dini değerler
14 Güncel sorunlar ve felsefe
15 Yıl sonu sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1247626 Felsefenin neliğini bilir.
2 1247627 Tutarlı ve ilkeli düşünmeyi öğrenir.
3 1247628 Özgür ve yaratıcı düşünme yetisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 4 4
3 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek