Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB103 Psikolojiye Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Psikolojinin temel kavramlarını, uygulama alanlarını öğretmek, fizyoloji ile psikolojinin etkileşimini, duygu, düşünce süreçlerinin davranış üzerindeki etkilerinin kavranmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Dr. Kemal ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Modern Psikoloji Tarihi, Sydney Ellen Schultz Psikoloji ve Yaşam, Philip G. Zimbardo, Richard J. Gerrig Psikolojiyi Anlamak, Charles G. Morris

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Psikolojinin tarihsel gelişimi, araştırma yöntemleri, öğrenme, bellek, kişilik, psikolojik bozukluklar, psikolojinin alt dalları ve uygulama alanları, davranışın fizyolojik temelleri, duygular, sinir sistemi konularına yer verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 49 2 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Hafta Psikoloji Biliminin Tanımı ve Tarihi
2 2. Hafta Psikolojinin Uygulama Alanları, Psikolojideki Yaklaşımlar
3 3. Hafta Davranışın Fizyolojisi
4 4. Hafta Sinir Sistemi ve Nöronlar
5 5. Hafta Duyum ve Algı
6 6. Hafta Farklı Bilinç Durumları
7 7. Hafta Öğrenme Psikolojisi
8 Vize
9 9. Hafta Psikoaktif Maddeler
10 10. Hafta Bellek
11 11. Hafta Biliş ve Zeka
12 12. Hafta İnsan Gelişimi
13 13. Hafta Motivasyon ve Duygular
14 14. Hafta Kişilik ve Psikolojik Bozukluklar
15 15. Hafta Sosyal Psikoloji
16 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1251264 Psikolojinin genel konularıyla ilgili kuramsal ve kavramsal bilgileri kullanabilme becerisi
2 1251265 Analitik düşünebilme ve düşünülenleri yazıya dökebilme becerisi
3 1251266 İnsanın gelişimsel, duygusal süreçlerinin bilgisi
4 1251267 Kendine dair farkındalık kazanımı, yetenek, beceri ve davranışlarının motivasyonlarının öğrenilmesi
5 1251268 Günlük yaşamda psikoloji biliminin verilerini kullanarak problem çözebilme, verimli çalışma, süreçleri yönetebilme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3
3 3
4 4
5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek