Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB102 Hukukun Temel Kavramları 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Meslek mensubu olacak öğrencilerin; Hukukun temel kavramlarını anlayabilme ve uygulayabilme yetisi kazandırmak, mesleğinde karşılaştığı hukuki sorunları çözebilme ve yorumlayabilme yeteneğini geliştirmektir. Hukukun insan hayatı ve toplumsal düzen için ne denli önemli olduğunun farkına varmalarını sağlamaktır. Hukukun insanların, huzuru ve mutluluğu için konulmuş olan kurallar bütünü olduğunu kavratmak ve günlük hayatlarını bu bilinç içerisinde yaşamalarını sağlamaktır. Sosyal problemlerin büyük bir çoğunluğunun hukuksuzluktan kaynaklandığını, bir başka deyişle, problemlerin çözümü için pozitif hukukun kullanılmamasından kaynaklandığını, kavratmak ve bu alanda topluma örnek bir meslek ve hizmet erbabı yetiştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Günlük hukuki olayları gerek medya gerekse internet yoluyla takip edip değerlendirmelerde bulunmaları ve kendi aralarında yahut da derste gündeme getirip tartışmaları hukuk bilgisi yönünden gelişmelerini sağlar ve ifade etme ve kavrama yeteneklerini geliştirir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat, Temel Hukuk Bilgisi,, Ankara, Adalet Yay., 2018.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Toplumsal düzen ve düzen kuralları, 2- Hukukun tanımı ve amacı, 3- Hukukun yaptırımları, 4- Hukukun temel ilkeleri, 5- Hukukun kaynakları, 6- Hukuk sistemi: Özel-Kamu hukuku ayrımı, Kamu hukukunun dalları ve Özel hukukun dalları. 7- Türk yargı sistemi: Anayasal yargı, Adli yargı, 8- Türk yargı sistemi: İdari yargı 9- Dava türleri: Hukuk davaları, Ceza davaları ve İdari davalar. 10- Hukuki olaylar ve fiiller; Özel hukuk işlemleri, 11- Kamu hukuku işlemleri, 12- Hakkın tanımı ve türleri, 13- Hakkın kazanılması, kaybedilmesi ve korunması, 14- Kişilik türleri, kişiliğe bağlı hak ve ehliyetler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumsal düzen ve düzen kuralları, YOK YOK
2 Hukukun tanımı ve amacı, YOK YOK
3 Hukukun yaptırımları, YOK YOK
4 Hukukun temel ilkeleri, YOK YOK
5 Hukukun kaynakları, YOK YOK
6 Hukuk sistemi: Özel-Kamu hukuku ayrımı, Kamu hukukunun dalları ve Özel hukukun dalları. YOK YOK
7 Türk yargı sistemi: Anayasal yargı, Adli yargı, YOK YOK
8 Türk yargı sistemi: İdari yargı YOK YOK
9 ARA SINAV YOK
10 Dava türleri: Hukuk davaları, Ceza davaları ve İdari davalar. YOK YOK
11 Hukuki olaylar ve fiiller; Özel hukuk işlemleri, YOK YOK
12 Kamu hukuku işlemleri, YOK YOK
13 Hakkın tanımı ve türleri, YOK YOK
14 Hakkın kazanılması, kaybedilmesi ve korunması, YOK YOK

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1231187 İnsan davranışını yönlendiren kurallar içerisinde yer alan hukuk kurallarını ve hukuki yaptırımları bilebilir.
2 1231188 Hukukun uygulanmasını öğrenebilir.
3 1231189 Hukukun temel kavramlarını öğrenebilir.
4 1231190 Adli yargıyı, idari yargıyı, anayasa yargısını ve diğer yargı kollarını ve bu yargı kollarında görevli mahkemeleri bilebilir.
5 1231191 Hak kavramını, kamu haklarını, özel hakları kavrayabilir.
6 1257227 Hakların kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunmasını anlayabilir.
7 1257228 Özel hukukun dallarını ve kamu hukukunun dallarını bilebilecek bilgi ve beceriler kazanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 3 3 1 2 5 2 3 5 3 2 2 1 3 4 4
2 1 1 3 3 1 2 5 2 3 5 3 2 2 1 3 4 4
3 1 1 3 3 1 2 5 2 3 5 3 1 2 1 3 4 4
4 1 1 3 3 1 2 5 2 3 5 3 2 2 1 3 4 4
5 1 1 3 3 1 2 5 2 3 5 3 2 2 1 3 4 4
6 1 1 3 3 1 2 5 2 3 5 3 2 2 1 3 4 4
7 1 1 3 3 1 2 5 2 3 5 3 2 2 1 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek