Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB104 Sosyal Antropoloji 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin, antropolojinin kapsam ve içeriğini ve insanı inceleyen diğer insan bilimlerinden nasıl farklılaşabileceğini anlamalarına yardımcı olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Damla UYGUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bock, K.P. (2001). İnsan Davranışının Kültürel Temelleri : Psikolojik Antropoloji, Serpil Altuntek (Çev.). Ankara: İmge Kitabevi. Güvenç, Bozkurt (1991). İnsan ve Kültür, Remzi Yayınevi: İstanbul. Kottak, Phillip Conrad (2001). Antropoloji: İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış, Ütopya Yayınevi Özbek, Metin (2000). Dünden Bugüne İnsan, İmge: Ankara. Havialnd, William A. (2002). Kültürel Antropoloji, Kaknüs Yay., İst.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyal antropolojinin tanımı ve konusu belirtilen kaynakların ilgili bölümleri, sosyal antropolojinin tarihi gelişimi belirtilen kaynakların ilgili bölümleri , sosyal antropolojinin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi, kültürün tanımı, özellikleri ve ilkeleri, bir sistem olarak kültür kavramı, kültür ve değişme, kültürel muhteva: ilişkiler ve süreçler, antropolojide toplumsal cinsiyet, geleneksel sağlık ve hastalık sistemleri, akrabalık ve akrabalıkla ilgili kavramlar, dilin gelişimi, kentleşme, sosyal antropoloji ve sosyal hizmet ilişkisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 24 24
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Antropolojinin Tanımı ve Konusu 1 INSANBILIME_HOSGELDINIZ.pdf
ANTROPOLOJİ 1.ppt
2 Sosyal Antropolojinin Tarihi Gelişimi 1 INSANBILIME_HOSGELDINIZ.pdf
ANTROPOLOJİ 1.ppt
3 Sosyal Antropolojinin Diğer Bilim Dalları İle Olan İlişkisi 1 INSANBILIME_HOSGELDINIZ.pdf
ANTROPOLOJİ 1.ppt
4 Kültürün Tanımı, Özellikleri ve İlkeleri 2 KULTUR_KAVRAMI.pdf
ANTROPOLOJİ 2.ppt
5 Bir Sistem Olarak Kültür Kavramı 2 KULTUR_KAVRAMI.pdf
ANTROPOLOJİ 2.ppt
6 Kültür Ve Değişme 2 KULTUR_KAVRAMI.pdf
ANTROPOLOJİ 2.ppt
7 Kültürel Muhteva: İlişkiler ve Süreçler 2 KULTUR_KAVRAMI.pdf
ANTROPOLOJİ 2.ppt
ANTROPOLOJİ 3.ppt
8 ARASINAV
9 Antropolojide toplumsal cinsiyet ANTROPOLOJİ 7.ppt
10 Geleneksel Sağlık ve hastalık sistemleri ANTROPOLOJİ 5.ppt
11 Akrabalık ve akrabalıkla ilgili kavramlar ANTROPOLOJİ 6.ppt
12 Dilin gelişimi 6 KULTUR-DIL_ILISKISI.pdf
13 Kentleşme ANTROPOLOJİ 9.ppt
14 Sosyal Antropoloji ve Sosyal Hizmet İlişkisi 10 BILIM_ANTROPOLOJISI.pdf
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117392 Sosyal antropolojiyi tanımlar
2 1117393 Kültür olgusunu farklı boyutlarıyla açıklar
3 1117394 Kültürel değişmeleri ve yaşanılan dönemleri sıralar
4 1117395 Kültür ile değişme arasında ilişki kurar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek