Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB106 Sosyal Hizmette İletişim ve Dil 927001 1 2 4

Dersin Amacı

İletişim türlerini, etkili iletişim tekniklerini tanıtmak, iletişimle ilgili kavramları açıklamak, öğrencinin kendini ve çevresindeki insanları tanımasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üys. Aynur ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürüz, D., ve Temel Eğinli, A. (2012). Kişilerarası iletişim. Baskı, Ankara: Nobel Yayıncılık. Kaya, A. (2017). Kişilerarası ilişkiler ve etkili iletişim. Ankara. Pegem Yayıncılık Üstün, B. (2005). Çünkü İletişim Çokşeyi Değiştirir!. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(2), 88-94. Cüceloğlu D (2002). İletişim Donanımları, Remzi Kitabevi, İstanbul Dökmen Ü (2008). İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık,İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişim, kişilerarası iletişim, kendini tanıma, beden dili ,empati, empatik iletişim, dinleme, ikna, çatışma, kişisel imaj, iletişimi kolaylaştıran faktörler, iletişim engelleri, sağlık iletişimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 4 2 8
14 Gözlem 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
34 Okuma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim Nedir 1.HAFTASHİLETİŞİM.pptx
2 Kişilerarası İletişim 2.HAFTASHİLETİŞİM.pptx
3 Kendini Tanıma 3.HAFTASHİLETİŞİM.pptx
4 Empati 4.HAFTASHİLETİŞİM.pptx
5 Empatik İletişim 5.HAFTASHİLETİŞİM.pptx
6 Beden Dili 6.HAFTASHİLETİŞİM.pptx
7 Dinleme 7.HAFTASHİLETİŞİM.pptx
storage/app/public/aynur.arslan/123022
8 ARA SINAV
9 İkna 9.HAFTASHİLETİŞİM.pptx
9.haftailetişim.pdf
10 Çatışma 10.HAFTASHİLETİŞİM.pptx
10.haftailetişim.pdf
11 Kişisel İmaj 11.HAFTASHİLETİŞİM.pptx
11.haftailetişim.pdf
12 İletişimi Kolaylaştıran Faktörler 12-13.HAFTASHİLETİŞİM.pptx
12-13.haftailetişim.pdf
13 İletişim Engelleri 12-13.HAFTASHİLETİŞİM.pptx
12-13.haftailetişim.pdf
14 FİNAL SINAVI
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117117 İletişim tekniklerini bilir
2 1117118 İletişimle ilgili kavramları açıklayabilir
3 1117119 Kendini tanır
4 1117120 Çevresindeki diğer insanları tanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek