Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB110 Sosyal Psikoloji 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Sosyal Psikoloji dersinin genel amacı, insan davranışını anlamak adına sosyal psikoloji alanında yapılan araştırmaların öğrencilere aktarılmasını içermektedir. Alanın gelişimi, tanımlar, sosyal etki ve tutumlar gibi temel konular, kavramlar ve kuramlar, araştırma yöntemleri hakkında genel bilgi vermek amacını taşımaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar BARUT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kağıtçıbaşı, Ç.1992; İnsan ve İnsanlar,İstanbul. Houston, J.P.1991; Learning and Memory, Los Angles. Arkonaç,S,A. 2001; Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste öğrencilere sosyal psikolojinin temel konu (örn. sosyal etki süreçleri, grup süreçleri), yaklaşım ve araştırma yöntemleri tanıtılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 10 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal Psikolojiye Giriş BÖLÜM1.pptx
2 Sosyal Psikolojide Araştırma Metotları BÖLÜM2.pptx
3 Uyum BÖLÜM3.pptx
4 Uyum BÖLÜM4.pptx
5 Tutum ve Tutum Değişimi BÖLÜM5.pptx
6 Tutum ve Tutum Değişimi BÖLÜM6.pptx
7 Grup Süreçleri BÖLÜM7.pptx
8 Grup Süreçleri BÖLÜM8.pptx
9 Ara Sınav BÖLÜM10.pptx
10 Önyargı BÖLÜM11.pptx
11 Kişiler arası çekim ve yakın ilişkiler BÖLÜM12.pptx
12 Sosyal Biliş BÖLÜM13.pptx
13 Sosyal Biliş BÖLÜM14.pptx
14 Uygulamalı Sosyal Psikoloji BÖLÜM15.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1255599 Sosyal psikolojinin ele aldığı konuları genel olarak tanır ve temel kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlarını kavrar
2 1255600 Çeşitli sosyal ortamlarda bireylerin diğerlerinden nasıl etkilendiğine ilişkin kavram ve açıklamaları bilir.
3 1255601 Bireyin sosyal dünya hakkındaki enformasyonu işleme süreçlerini bilir ve açıklar.
4 1255602 Kişilerarası, grup ve gruplararası bağlamları ve süreçleri ayırdeder
5 1255603 Dil, sözsüz iletişim ve söylem konularındaki kavramları tanır ve anlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5
3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5
4 4 3 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 3 5 5 4 5
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek