Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB118 Sağlık Hukuku 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Sağlık hukuku alanındaki temel kavramları ve yasal düzenlemelerin öğrenilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Polat TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Sağlık Hukuku ile ilgili dergileri, haberleri ve İnternet üzerinden yayınlanan haber ve yorumların izlenmesi gerekir. Bu bağlamda edinilen bilgilerin derste tartışılması ve yorumlanması için öğrencinin aktif olarak derse katılması gerekir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tunçer, Polat, Sağlık Hukuku Temel Bilgileri, 3. Baskı, Ankara, Adalet Yay., 2018. Diğer sağlık hukuku kitapları, dergileri, haberleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Hukukun temel ilkeleri ve yaptırımları 2-Sağlık hukuku temel kavramları, 3- Bazı tıbbi kavramlar, 4- Sağlık hukukunun ulusal kaynakları 5- Sağlık hukukunun uluslararası kaynakları, 6- Tıbbi müdahale ve türleri, 7- Tıbbi ve hukuku bakımından özellik gösteren müdahaleler 8- Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları 9- Tıbbi etik ve hukuk, 10- Hastanın hak ve yükümlülükleri 11- Hekimin hak ve yükümlülükleri 12- Hekimin cezai sorumluluğu 13-Sağlık hukuku uyuşmazlıklarında çözüm yolları 14-Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarının Sorumluluğu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun temel ilkeleri ve yaptırımları
2 Sağlık hukuku temel kavramları,
3 Bazı tıbbi kavramlar,
4 Sağlık hukukunun ulusal kaynakları
5 Sağlık hukukunun uluslararası kaynakları,
6 Tıbbi müdahale ve türleri,
7 Tıbbi ve hukuku bakımından özellik gösteren müdahaleler
8 Ara Sınav
9 Hekimin tıbbi müdahaleden doğan sorumlulukları
10 Tıbbi etik ve hukuk,
11 Hastanın hak ve yükümlülükleri
12 Hekimin hak ve yükümlülükleri
13 Hekimin cezai sorumluluğu
14 -Sağlık hukuku uyuşmazlıklarında çözüm yolları -Sağlık Bakanlığı ve Kurumlarının Sorumluluğu
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295985 Sağlık hukuku temel kavramlarını öğrenip ifade edebilir.
2 1295986 Hasta ve hekim haklarını sayabilir.
3 1295987 Hekimin hukuki sorumluluklarını anlatabilir.
4 1295988 Ceza ve Borçlar hukukunun sağlık hukukuyla ilgili kısımlarını ifade edebilir.
5 1295989 Hasta ve hekim sorumluluklarını sayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4
2 4
3
4 5
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek