Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB203 Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları-I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Sosyal hizmet meslek ve disiplininde gerekli olan bilgi, değer ve becerileri yetkin bir şekilde değerlendirmek ve kullanmak. Özellikle bilgi temeli içinde yer alan kuramları genelci sosyal hizmet uygulama süreçleri içinde kullanabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Gülsüm ÇAMUR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Duyan, Veli. Sosyal Hizmet. SHUD Yayını; Yayın No: 20, 2012, Ankara. 2. Duyan, V., Özgür Sayar, Ö. ve Özbulut, M. (2008) Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayın No: 11. Ankara 3. Sosyal Hizmet Kuramı I ve II . (2016). Açıköğretim Fakültesi Yayınları 4. Toplum ve sosyal hizmet dergileri (Konulara göre ialn edilecek) 5. Turan, Nihal. Birey Ve Ailelerle Sosyal Hizmet.2010.Aydınlar Matbaacılık. 6. Çamur Duyan, Gülsüm. (2001). “İnsancıl Kuram”. İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet. (Edt: Kasım Karataş ve Çiğdem Arıkan), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 009. Ankara. ss:101–110. 7. Çamur Duyan, Gülsüm. (2001). “Bir Sosyal Kişisel Çalışma Örneği”.Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları. (Edt.: Veli Duyan ve Aliye Mavili Aktaş). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 008. Ankara. ss: 196-202. 8. Shefor ve Horejsi, (2014) Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler: Nika Yayınevi Üstün Dökmen (2010) İletişim Çatışmaları ve Empati: Remzi Kitabevi, 43.basımı 9. Neil Thompson, (2014) Kuram Ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak. Ankara: Dipnot Yayınevi 4. Bölüm Beceriler 10. Sheafor, Bradford W., Charles R. Horejsi. (2014) Sosyal Hizmet Uygulaması: Temel Teknikler ve Uygulamalar. Ankara: Nika s. S. 1-155 11. Teater, B. (2015). Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri. Ankara: Nika Yayınları 12. Murdock, N.L. (2013). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları. Ankara: Nobel Yayınevi. 13. Nichols, M. (2013). Aile Terapisi. İstanbul: Kaknüs Yayıncılık

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir Disiplin ve Meslek Olarak Sosyal Hizmet İnsan Gereksinimleri ve Sosyal Hizmet Sosyal Hizmette Kullanılan Yaklaşımlar Genelci Sosyal Hizmet Müdahalesinde Sosyal Hizmet Uzmanının İşlev ve Rolleri Planlı Değişme Süreci ve değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 3 1 3
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir Disiplin ve Meslek Olarak Sosyal Hizmet 1 1. hafa meslek nedir?
2 Bir Disiplin ve Meslek Olarak Sosyal Hizmet 2 sosyal hizmet mesleğinin amacı
3 İnsan gereksinimlerini anlama ve planlı değişim süreci ihtiyaçların belirlenmesi ve sosyal hizmet
4 Sosyal hizmette bilgi temeli ve planlı değişim sürecinde nasıl kullanıldığı sosyal hizmette kullanılan bilgi türleri
5 Sosyal Hizmette Beceri temeli ve sosyal hizmet uzmanının sahip olması gereken beceriler sosyal hizmette beceri temeli
6 Sosyal Hizmette Değer temeli ve planlı değişim süreci sosyal hizmette değer temeli
7 Sosyal Hizmette Kullanılan Yaklaşımlar: Sistem yaklaşımı sistem yaklaşımı ve sosyal hizmet
8 Sosyal Hizmette Kullanılan Yaklaşımlar: Ekolojik yaklaşım ekolojik yaklaşım ve sosyal hizmet
9 Ara Sınav
10 Sosyal Hizmette Kullanılan Yaklaşımlar: Sosyal hizmette planlı değişim basamaklarına bakış genelci sosyal hiz<met uygulaması planlı değişim süreci
11 Genelci Sosyal Hizmet Müdahalesinde Sosyal Hizmet Uzmanının İşlev ve Rolleri 1 sosyal hizmette işlev ve roller
12 Genelci Sosyal Hizmet Müdahalesinde Sosyal Hizmet Uzmanının İşlev ve Rolleri 2 işlev ve roller 2
13 Genelci Sosyal Hizmet Müdahalesinde Sosyal Hizmet Uzmanının İşlev ve Rolleri 3 işlev ve roller 3
14 Planlı Değişme Süreci ve değerlendirme genelci uygulama özellikleri
15 Genel Sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1251089 Sosyal hizmetin genelci anlayış doğrultusunda kuramsal temelleri ve uygulama esaslarının kavrar.
2 1251090 Bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özelliklerini öğrenir.
3 1251091 Genelci sosyal hizmet uygulamasının bilgi temelini bilir ve kullanır.
4 1251092 Sosyal hizmet kuramlarını (insan sistemlerine ilişkin kuram ve görüşler, değişime ilişkin kuram ve modeller) bilir ve analizini yapar.
5 1251093 Genelci sosyal hizmet uygulamasının birey, grup ve topluma yönelik müdahale düzeylerini (mikro, mezzo, makro müdahale) öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 5 5
2 5 3 4 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 3
3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4
4 5 3 5 4 4 3 3 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4
5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek