Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB215 Çocuk Hakları ve Hukuku 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Çocuklarla sosyal hizmet uygulamasında bir sosyal hizmet uzmanının hangi yasal ve hukuksal düzlem içerisinde hareket etmesi gerektiğini açıklığa kavuşturmak, bu doğrultuda tüm sosyal hizmet öğrencilerinin tarihsel gelişim süreci içerisinde çocuk haklarına ve hukukuna dair bildirge ve sözleşmelerin temel felsefesi ve hükümlerini anlamasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Aynur Arslan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Merey, Zihni (20169. çocuk Hakları. Pegem Akademi,Ankara Sosyal Hizmet ve Çocuk Hakları (2004). Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayınlar, Yayın NO: 007.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste çocuk hakları ve hukuku alanında ortaya çıkan bildirge ve sözleşmeler üzerinde durulacaktır. Bunlar arasında Birlaşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulacaktır. Çocuk hakları ve hukuku çerçevesinde bir sosyal hizmet uygulaması için genel ilkelere (ayrımcılık yapmama, çocuğun yüksek yararını gözetme ve çocuğun görüşlerine saygı duyma) de değinilecektir. Bu ders kapsamında üzerinde durulacak bir diğer konu Sosyal hizmetin değerleri ile çocukların insan hakları arasındaki kesişim noktalarıdır. Bu doğrultuda Çocuklar için temel sağlık ve refah, aile ortamları ve alternatif bakımlar, eğitim ve kültürel aktiviteler ve özel koruma önlemleri konuları işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çocuk Hakkı ve Çocuk Hukuku
2 Hukukta Çocuk Kavramı
3 Dünyada Çocuk hakları
4 Türkiye'de çocuk hakları
5 Çocuk haklarının tarihsel gelişimi
6 Çocuk Hakları sözleşmesinin temel ilkeleri
7 Çocuğun temel hakları
8 Çocuğun ekonomik ve sosyal hakları
9 ARA SINAV
10 Çocuğun Kültürel Hakları
11 Çalışan çocukların Hakları
12 Çocuk istismarı ve İhmali
13 Özel Gereksinimli Çocuklar
14 Özel gereksinimli Çocukların Eğitim Hakları
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249629 Çocukların gereksinimlerine odaklanarak bunun hukuki temellerini ve gerekçelerini ortaya koymak
2 1249630 Çocuklarla sosyal hizmet uygulamalarında çocuğun yüksek yararını gözetecek anlayışı geliştirmek
3 1249631 Tarihsel süreç içerisinde “çocukluk” düşüncesinin gelişim aşamalarını göstermek ve böylece modern çocukluk paradigmasının oluşumu ve felsefi temelleri konusunda bir bakış açısı kazandırmak
4 1249632 Çocuk Hakları konusuna yaklaşımda bütüncül olmanın önemini ve böylece sorunun birey, grup ve toplum düzeyinde ele alınmasının gerekliliğini ortaya koymak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek