Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SHB219 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Tarihsel gelişim içerisinde hak ve sosyal adalet kavramlarının anlaşılması, evrensel olarak insanların doğal olarak sahip olduğu haklarının bilmesi. Ulusal ve uluslararası hukuk ve yasalarda yer alan insan hak ve hukuklarından haberdar olunmasının sağlanması ve başkalarının özgürlük, hak ve hukukunu ihlal etmeden sınırsız bir özgürlüğe sahip olduğunu fark etmesinin sağlanmasını amaçlar.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Karataş, K. (Der.) Değişen Türkiyede İnsan Hakları Açısından Sosyal Hizmetler, İnsan hakları ve sosyal hizmet içinde, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını: Ankara İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını. Reichert, E., 2003. Social Work and Human Rights.Colombia University Press, New York

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan hakları felsefi temelleri: Aydınlanma düşüncesi ve insan hakları, İnsan hakları nedir?, İnsan hakları ilkeleri nelerdir? Yükümlülükler, kurallar nasıl isler? Kuralları ve sınırlamaları kimler koyar? Kimler takip eder? Birleşmiş Milletler Sistemi ve Temel belgeler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Medeni ve siyasal Haklar Uluslararası sözleşmesi İnsan hakları kültürünün oluşturulmasında sosyal hizmetlerin rolü ve işlevleri Ekonomik, sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası sözleşmesi. Her Türlü Irk Ayrımcılığının ortadan Kaldırılması Uluslararası sözleşmesi. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın ortadan Kaldırılması sözleşmesi. Çocuk Hakları sözleşmesi, Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme. Herkesin Zorla Kaybedilmeye Karşı Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme. Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme, Temel Belgeler II. İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezalandırmanın Önlenmesi Sözleşmesi, Ayrımcılık yasağı ve insan hakları ve sosyal hizmetler, Sosyal hizmette insan hakları yaklaşımının tarihsel olarak ortaya çıkışı, Türkiye’den ve dünyadan örnek uygulamalar, İnsan hakları, sosyal haklar, Türkiye’de ve dünyada insan hakları kavramı tartışmaları, İnsan haklarının ihlaline karşı alınacak önlemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan hakları felsefi temelleri: Aydınlanma düşüncesi ve insan hakları. Yok
2 İnsan hakları nedir?, İnsan hakları ilkeleri nelerdir? Yükümlülükler, kurallar nasıl isler? Kuralları ve sınırlamaları kimler koyar? Kimler izler?
3 Birleşmiş Milletler Sistemi ve Temel belgeler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Medeni ve siyasal Haklar Uluslararası sözleşmesi. Ekonomik, sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası sözleşmesi. Her Türlü Irk Ayrımcılığının ortadan Kaldırılması Uluslararası sözleşmesi. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın ortadan Kaldırılması sözleşmesi. Çocuk Hakları sözleşmesi.
4 Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme. ? Herkesin Zorla Kaybedilmeye Karşı Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme. ? Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme.
5 Temel Belgeler II. İşkence ve Diğer Zalimce, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezalandırmanın Önlenmesi Sözleşmesi.
6 Ayrımcılık yasağı ve ayrımcılıkla mücadelede sosyal hizmetin rolü.
7 ARA SINAV
8 İnsan hakları ve sosyal hizmetler.
9 Sosyal hizmette insan hakları yaklaşımının tarihsel olarak ortaya çıkışı.
10 İnsan hakları, sosyal haklar.
11 Türkiye’den ve dünyadan örnek uygulamalar.
12 Türkiye’de ve dünyada insan hakları kavramı tartışmaları.
13 Türkiye'de insan haklarının ihlaline karşı alınacak önlemler.
14 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253824 İnsan hakları kavramının, niteliğinin ve tarihi gelişiminin bilinmesini sağlar.
2 1253825 Ulusal ve uluslararası insan hakları bildirgelerinin öğrenilmesini sağlar.
3 1253826 Demokrasi ve sosyal adaletin ilişkilendirilmesini sağlar.
4 1253827 İnsan haklarına saygıyı ve çok kültürlülük kavramlarının tanınmasına yardımcı olur.
5 1253828 İnsanın doğuştan sahip olduğu haklara karşı saygılı olmayı pekiştirir.
6 1253829 İnsan haklarının ve demokrasinin gelişmesinde sosyal hizmet rolünün açıklanmasını sağlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69032 Sosyal hizmet alanında kuramsal ve uygulamalı ileri düzeyde bilgiyi tanımlar.
2 69033 Sosyal hizmet alanının doğasının zorunlu kıldığı disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerini tanımlar.
3 69034 Sosyal hizmet alanında sahip olduğu ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi istihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel çalışmalarında kullanır.
4 69035 Sosyal hizmete temel oluşturan diğer disiplin (İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Sosyoloji ve Psikoloji) ve konu alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir.
5 69043 Bilgisayar teknolojilerini hem mesleki hem akademik alanda kullanabilecek beceriye sahip olur.
6 69036 İstihdam edildiği alanlarda ve/veya bilimsel mecrada mevcut sosyal hizmet uygulamalarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
7 69042 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler; bireysel veya ekip üyesi olarak girişimci yetkinlik geliştirir.
8 69044 Kişisel, mesleki ve/veya çalışma alanı ile ilgili risk ve fırsatları değerlendirerek bilgi ve becerilerinin sosyal/kültürel/ekonomik katma değeri yüksek düşünceye/yaklaşıma/teknolojiye/ürüne dönüştürülmesinde sorumluluk alır.
9 69045 Yüksek entelektüel ve etik standartlara ulaşabilen, Atatürk devrimleri ve ilkeleri doğrultusunda ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen profesyonel olarak hizmet eder.
10 69037 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
11 69038 Öğrenme gereksinimlerini belirleyerek öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir.
12 69031 Sosyal hizmet uygulaması sürecinde müracaatçı sistemleri ile etkili iletişim kurma ve iletişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olur.
13 69046 Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; uluslararası ortamda alanı ile ilgili kaynakları kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
14 69039 Görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, mesleki etik, insan hakları ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesinde yürütür.
15 69040 Çalışmalarını disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası işbirliğinin gerektirdiği ekip çalışması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirir.
16 69041 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
17 69047 Alanı ile ilgili faaliyetleri, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında edindiği bilinç doğrultusunda yürütür.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4
4 5
5 5
6 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek